Home About Browse Search
Svenska


Rydahl, Malin, 2023. Ängar och estetik : steget från den konventionella gräsmattan till ekologiskt värdefulla ängsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

För att säkerställa vår framtid behöver natur och ekosystemtjänster skyddas. I dagsläget riskerar vi att förlora flera ekosystemtjänster, bland annat pollinering av grödor. För att bevara tjänsten pollinering krävs insatser för att främja en större biologisk mångfald. En metod för att göra detta är att inkorporera mer ängsmarker i städerna där det idag finns konventionell gräsmatta. De senaste åren har ängsmarker börjat inkorporeras i städer, men det finns flera motgångar som förhindrar skiftet, exempelvis klagomål för dess stökiga utseende, begränsad funktion och skötselproblematik. Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur ängsmark kan gestaltas med hög biologisk mångfald med ett ordnat städat estetiskt uttryck som smidigt ska passa in i städerna för aktiviteter, ha en smidig skötsel och etablering. Att finna olika estetiska uttryck för ängsmark är en mycket relevant fråga eftersom gröna rummen i städerna, exempelvis parker, minskar på grund av urbaniseringen. Utforskande genom design och estetik kan vara en metod för att bevara och skapa fler ängsmarker på de alltmer begränsade gröna ytorna. Undersökningens tillvägagångssätt började med en litteraturöversikt för att finna vilka kvaliteter som ängsmarker bör eftersträva. Därefter utvecklades två designprinciper, artkomposition med två karaktärsfärger och inre och yttre designramverk, för att skapa ordnade estetiska artkompositioner med ängsflora. Tre artkompositioner utformades i ett gestaltningsförslag för en gräsyta i Uppsala stadsträdgård. Gestaltningsförslagets estetiska, sociala, ekologiska och ekonomiska kvaliteter jämfördes sedan tillsammans med den konventionella gräsmattans. Alla ängskompositioner fick högre totalvärden vilket stödjer argumentet att inkorporera fler och samtidigt bevara ängsmarker i städerna. De designade ängskompositionerna är specifikt utformade för Uppsala stadsträdgårds platsförhållanden, men då förhållandena är vanligt förkommande i många andra parker och städer kan kompositionerna användas som en utgångspunkt för gestaltning med ängsmarker i andra projekt.

,

To ensure our future, nature and its ecosystem services need to be protected. Currently we risk losing many of these services, including pollination of our crops. To preserve the service of pollination, efforts are needed to promote greater biodiversity. One method of doing the aforementioned is to incorporate more meadows in cities where there currently are conventional lawns. In recent years, meadows have begun to be incorporated into cities for this reason, however there are still several setbacks preventing the shift, such as complaints about its messy appearance, limited function, and maintenance issues. This thesis aims to investigate how it is possible to design meadows with high biodiversity in an orderly, tidy aesthetic appearance that also easily fit and work in the cities for use, maintenance, and establishment. Finding different aesthetic appearances for meadows is a very relevant challenge because the green spaces in cities, such as parks, are decreasing due to urbanization. Research with design and aesthetics can be a way to both preserve and create more meadows on the limited city surfaces. The research's approach began with a literature study to find which qualities urban meadows should strive for. Two design principles were then developed, species composition with two character-colors and internal and external design frameworks, to create orderly aesthetic species compositions with meadow flora. Three species compositions were designed in a design proposal for a conventional lawn in Uppsala City Park. The aesthetic, social, ecological, and economic qualities of the meadow compositions of the design proposal were then compared together with those of the conventional lawn. All meadow species compositions received a higher total value, which argues for incorporating and preserving urban meadow in the cities. The designed meadow compositions are specifically designed for Uppsala City Park’s site conditions, yet since as the park's site conditions are common in many other parks in different cities, the proposal can still be used as a starting point for design with urban meadows in other green spaces.

Main title:Ängar och estetik
Subtitle:steget från den konventionella gräsmattan till ekologiskt värdefulla ängsmarker
Authors:Rydahl, Malin
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Urbana ängar, estetik, trivalent design, konventionell gräsmatta, biodiversitet, forskning med design, etablering, skötsel, Uppsala stadsträdgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500576
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500576
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2023 05:42
Metadata Last Modified:22 May 2023 13:20

Repository Staff Only: item control page