Home About Browse Search
Svenska


Mayr, Lisa, 2020. Planering för ekologisk restaurering : en analys av Naturvårdverkets riktlinjer om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
508kB

Abstract

I mars 2019 förklarade FN:s generalförsamling det kommande decenniet som The UN Decade on Ecosystem Restoration med ambitionen att skala upp restaureringen av skadade ekosystem på en global nivå. Detta understryker vikten av fungerande ekosystem och tydliggör behovet av att åtgärder vidtas för att återställa skadade ekosystem världen över. För svensk del och därmed på nationell nivå, initierades arbetet med ekologisk restaurering 2014 då Sveriges Riksdag beslutade att anta regeringens proposition En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Därefter har Naturvårdsverket, som en följd av den antagna propositionen, publicerat regionala handlingsplaner och vägledande dokument som behandlar implementeringen av ekologisk restaurering i Sverige. Denna uppsats framhåller de vetenskapliga utgångspunkterna för ekologisk restaurering utifrån tre huvudområden, nämligen 1) ekologisk restaurering som en form av klimatanpassning, 2) sociala aspekter av ekologisk restaurering, och 3) målkonflikter och problematik i förhållande till ekologisk restaurering. Genom en kvalitativ dokumentanalys redogör denna uppsats för vilken grad av hänsyn Naturvårdsverkets regionala handlingsplaner och vägledande dokument tagit i förhållande till de vetenskapliga utgångspunkterna för ekologisk restaurering. Uppsatsens slutsats är att Naturvårdsverkets riktlinjer inte ger ekologisk restaurering tillräckligt med utrymme, dock bidrar Naturvårdsverkets kommande arbete att se över ekologiska system till en bild av att de synergieffekterna som denna uppsats redogör för kommer att uppmärksammas mer i Naturvårdsverkets arbete framöver.

,

In March 2019, the UN General Assembly declared the coming decade as The UN Decade on Ecosystem Restoration with the purpose to increase the restoration of damaged ecosystems at a global level. This highlights the importance of functioning ecosystems and points out the need for measures to restore damaged ecosystems worldwide. From a Swedish perspective and thus at the local level, the work on ecological restoration was initiated in 2014 when the Swedish Parliament resolved to adopt the government bill A Swedish strategy for biodiversity and ecosystem services. Subsequently, the Swedish Environmental Protection Agency - as a result of the adopted government bill - has published regional action plans and guidance documents covering the implementation of ecological restoration in Sweden. This thesis set out the scientific basis for ecological restoration in relation to three main areas, namely 1) ecological restoration as a form of climate change adaptation, 2) social aspects of ecological restoration, and 3) conflicts in relation to ecological restoration. By way of a qualitative document analysis, this thesis establishes the extent to which the Swedish Environmental Protection Agency's regional action plans and guiding documents have taken in relation to the scientific principles for ecological restoration. The thesis concludes that the Swedish Environmental Protection Agency's guidelines do not provide enough guidance on ecological restoration. However, the Swedish Environmental Protection Agency's upcoming work of reviewing ecological systems for the purpose of increasing synergy effects, as described herein, will be published in the near future.

Main title:Planering för ekologisk restaurering
Subtitle:en analys av Naturvårdverkets riktlinjer om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur
Authors:Mayr, Lisa
Supervisor:Persson, Anna and Myhr, Ulla
Examiner:Wärnbäck, Antoienette and Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ekologisk restaurering, grön infrastruktur, regional planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500059
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500059
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 May 2020 06:40
Metadata Last Modified:28 May 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page