Home About Browse Search
Svenska


Filipsson, Cornelia and Bengtsson, Matilda, 2022. Program för utveckling av Nordanåparken i Skellefteå : med utgångpunkt i sociala- och kulturhistoriska värden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Studien syftar till att visa hur landskapsarkitektur kan förena kulturhistoriska- och sociala värden genom ett utvecklingsprogram för Nordanåparken i Skellefteå. Studien utgår från kommunens mål som är att Nordanåparken ska utgöra en social mötesplats där de befintliga kulturhistoriska värdena sätts i fokus. Nordanåparken är en central park som har en mångskiftande historia och är klassat som ett riksintresse för kulturmiljö. Riksintressevärdena omfattar främst byggnaderna i parken. Nordanåparken är en funktionalistisk park som stod klar för invigning år 1945, det året som Skellefteå firade 100 år. Både värderingarna bakom parkens uppkomst och parkarkitektoniska element visar på den funktionalistiska ideologin.

Nordanåparkens huvudsakliga problem är att parkens kulturhistoriska värde inte kommuniceras och värderas. Studien visar att det finns brister av funktioner i parken och att platsen upplevs eftersatt samt har en splittrad karaktär. Inom ramen för examensarbetet valde vi därför att analysera platsens rumsliga förutsättningar, vilka kulturhistoriska värden parken har samt vilka sociala värden den behöver för att kunna fungera som en social mötesplats i staden. Med hjälp av de två sistnämnda analysmetoder kunde vi visa på parkens sociala- och kulturhistoriska värden samt brister. Resultatet från respektive analys sammanvägdes och låg sedan till grund för ett utvecklingsprogram. Utvecklingsprogrammet ger förslag på övergripande strategier och idéutveckling för hur Nordanåparkens kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas samtidigt som befintliga sociala värden som innehåll, användbarhet och funktioner kan vidareutvecklas.

Avslutningsvis diskuteras begreppen bevarande och utveckling samt komplexiteten med att sammanväga flera värden på samma plats.

,

The study aims to show how landscape architecture can combine cultural-historical and social values through a development program for Nordanåparken in Skellefteå. The study is based on the municipality's goal, which is that Nordanåparken should constitute a social meeting place where the existing cultural-historical values are put in focus. Nordanåparken is a central park that has a diverse history and is classified as a national interest in the cultural-historical environment. The national interest values include buildings in the park. Nordanåparken is a functionalist park that was ready for inauguration in 1945, the year that Skellefteå celebrated 100 years. Both the values behind the park's origins and park architectural elements point to the functionalist ideology.

Nordanåparken's main problem is that the park's cultural and historical value is not communicated and valued. The study shows that there are shortcomings of functions in the park and that the place is perceived as neglected and has a fragmented character. Within the framework of the degree project, we therefore chose to analyze the site's spatial conditions, what cultural-historical values the park has and what social values it needs to be able to function as a social meeting place in the city. With the help of the latter two analysis methods, we were able to show the park's social and cultural historical values and shortcomings. The results from each analysis were weighed together and then formed the basis for a development program. The development program provides proposals for overall strategies and idea development for how Nordanåparken's cultural-historical values can be preserved and developed at the same time as existing social values such as content, usability and functions can be further developed.

Finally, the concepts of conservation and development and the complexity of weighing several values in one place are discussed.

Main title:Program för utveckling av Nordanåparken i Skellefteå
Subtitle:med utgångpunkt i sociala- och kulturhistoriska värden
Authors:Filipsson, Cornelia and Bengtsson, Matilda
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Åkerblom, Petter and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Skellefteå, Nordanåparken, Jan Gehl, Kulturhistorisk bedömning av parker och grönområden, sociala värden, kulturhistoriska värden, mötesplats, funktionalismen, funkispark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500472
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500472
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2022 05:38
Metadata Last Modified:02 Sep 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics