Home About Browse Search
Svenska


Edlund, Ebba and Nordström, Hannah, 2023. Stockholms stadskyrkogårdars kvaliteter : en platsstudie som lyfter rekreativa kvaliteter och gröna värden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Tillgång till grönområden är en grundförutsättning för hållbara städer och människors fysiska och mentala välmående, men växande befolkningar i städerna leder till att befintlig rekreativ grönyta exploateras och byggs bort. Det leder i sin tur till att andra typer av grönstruktur, exempelvis kyrkogårdar och begravningsplatser, används i allt större utsträckning för rekreativa ändamål. I den här studien ämnar vi undersöka kyrkogårdar i Stockholm i syftet att identifiera deras värden och kvaliteter för boende i staden. Tidigare forskning av Stoltz och Grahn (2021) har visat att det finns specifika kvaliteter som människor söker efter i utomhusmiljöer. Dessa kvaliteter går under benämningen Perceived Sensory Dimensions (PSD) och innefattar nyckelkvaliteterna naturlig (natural), kultiverad (cultural), sammanhållen (cohesive), diversifierad (diverse), skyddad (sheltered), öppen (open), rofylld (serene) och social (social). Vi tillämpar PSD för att analysera kyrkogårdarna. För att lyfta kyrkogårdens typspecifika egenskaper tillämpar vi även Grabalov och Nordhs (2021) teoretiska ramverk kring platser som liminal, spiritual, multicultural and multifunctional spaces (LSMM). Genom platsbesök med understödjande dokumentstudier samt teoretiska ramverk försöker vi identifiera dessa kvaliteter på platserna. För att underlätta analyseringen av platserna tillämpas en checklista baserad på de två teoretiska ramverken. Resultatet visar att de flesta av kvaliteterna går att identifiera på de undersökta kyrkogårdarna, men dessa kvaliteter väger olika tungt och finns i större eller mindre utsträckning. Kultiverad och social är de kvaliteter som dominerar, medan naturlig kvalitet och skyddad kvalitet är mindre framträdande. Vidare kan motsättande kvaliteter samexistera inom samma kyrkogård. Dessa typer av kyrkogårdar är multifunktionella hybridiseringar mellan park och begravningsplats där den offentliga sfären och den privata sfären är balanserad tack vare utformningen av platsen, med tydligt avgränsade delområden för olika typer av aktiviteter. Avslutningsvis kan vi även konstatera att kyrkogårdarna idag används för aktiviteter som tidigare ansågs olämpliga, exempelvis träning, picnic och hundrastning.

,

Access to green areas is a necessity for sustainable cities and people’s physical and mental well-being, but growing urban populations lead to existing green space being exploited. This in turn leads to other types of green infrastructure, for example cemeteries and burial grounds, being used to an increasing extent for recreational purposes. In this study, we intend to examine cemeteries in Stockholm with the aim of identifying their values and qualities for the urban population. Previous research by Stoltz and Grahn (2021) has shown that there are specific qualities people look for in outdoor environments. These qualities are called Perceived Sensory Dimensions (PSD) and include natural quality, cultural quality, cohesive quality, diverse quality, sheltered quality, open quality, serene quality and social quality. We apply the PSD theory to analyze the cemeteries. To highlight the cemetery’s type-specific characteristics, we also apply Grabalov and Nordh’s (2021) theoretical framework around places as liminal, spiritual, multicultural and multifunctional spaces (LSMM). Through site visits, supplementing document studies and the two theoretical frameworks, we try to identify these qualities. To facilitate the analysis of the sites, a checklist based on the two theoretical frameworks is applied. The result shows that most of the qualities can be identified in the cemeteries, but these qualities are present to a greater or lesser extent. Cultural quality and social quality dominate, while natural quality and sheltered quality were less prominent. Furthermore, opposing qualities can coexist within the same cemetery. These types of cemeteries are multifunctional park-cemetery hybridizations where the public and private spheres are balanced thanks to the design of the cemetery, with clearly demarcated sub-areas for different types of activities. In addition, we notice that the cemeteries today are used for activities that were previously considered inappropriate, such as exercising, picnics and dog walking.

Main title:Stockholms stadskyrkogårdars kvaliteter
Subtitle:en platsstudie som lyfter rekreativa kvaliteter och gröna värden
Authors:Edlund, Ebba and Nordström, Hannah
Supervisor:Nordh, Helena
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Stockholm, landskapsarkitektur, S:ta Maria Magdalena kyrkogård, Adolf Fredriks kyrkogård, S:t Johannes kyrkogård, Katarina kyrkogård, kyrkogård, stadskyrkogård, grönyta, stadsplanering, rekreativa stadsmiljöer, parkmiljö, perceived sensory dimensions (PSD), liminal-, spiritual-, multicultural- and multifunctional spaces (LSMM)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500557
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500557
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2023 08:36
Metadata Last Modified:18 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics