Home About Browse Search
Svenska


Acs, Adrienn and Schlager, Tilde, 2022. Att skapa sinnesintryck utöver det visuella : ett gestaltningsförslag av ett arbetsområde i Uppsala stadsträdgård. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
25MB

Abstract

Tillgänglighet är grundläggande för att personer med en funktionsnedsättning ska uppleva frihet och delaktighet i ett samhälle. Tillgodoses inte behovet av tillgänglighet kan planeringen anses vara juridiskt diskriminerande. Offentliga miljöer lägger ofta sitt fokus i vad som är funktionellt samt estetiskt visuellt tilltalande. Syftet med arbetet är att utforma en plats där personer med synnedsättning kan uppleva sinnena doft, känsel och hörsel samt kontraster. Ett samhälle där alla är inkluderade bör innefatta mer än bara tillgänglighet och olika aktivitetsformer. Det är en utmaning och ett ansvar för oss utan synnedsättning att göra världen tillgänglig och upplevelserik även för dem med synnedsättning. Förhållningssättet universell utformning, ger möjlighet att skapa lösningar som är anpassade åt mångfalden i samhället. Att skapa självständighet för alla är en avgörande faktor vid gestaltning. Arbetet undersöker hur en plats kan utformas med avseende åt rikare sinnesupplevelser och främjande av självständig vistelse i parkmiljöer för personer med synnedsättning. För att besvara arbetets syfte och frågeställningar genomfördes en inventering och analys av Uppsala stadsträdgård. Metoderna för genomförandet grundades i analys-teoretikerna Kevin Lynch, Inger Bergström och Rob Roggema. För att lyfta målgruppens tankar och idéer genomfördes en intervju av personer med synnedsättning. Intervjutekniken grundade sig i Jan Trost kvalitativa intervjumetod, Steinar Kvales samtalsteknik och Björn Hägers semistrukturerade metod. Även en litteraturöversikt genomfördes i syfte att ge information om tidigare forskning inom ämnesfältet. Arbetet resulterade i ett gestaltningsförslag som visar hur sinnesstimulerande parker kan utformas. Sektioner på växtkomposition visar hur olika sinnesintryck kan kombineras för en sinnesstimulering. Slutligen konstateras det att universell utformning är komplicerat att uppnå eftersom många faktorer har betydelse för en god gestaltning. För att en sinnesstimulerande park ska upplevas som attraktiv, är det betydelsefullt att anläggningen är trygg, orienterbar och har tillgänglig information.

,

Accessibility is fundamental for people with a disability to experience freedom and participation in a society. If the need for accessibility is not met, the planning can be considered legally discriminatory. Public environments often focus on what is functional and aesthetically visually appealing. The purpose of the work is to design a place where people with a visual impairment can experience the senses smell, touch and hearing as well as contrasts. A society where everyone is included should generally include more than just accessibility and various forms of activity. It is a challenge and a responsibility for us without visual impairment to make the world accessible and rich in experience even for those with visual impairment. The approach of universal design provides the opportunity to create solutions that are adapted to the diversity in society. Creating independence for all is a crucial factor in design. The work examines how a place can be designed with regard to richer sensory experiences and the promotion of independent living in park environments for people with visual impairments. To answer the work's purpose and questions, an inventory and analysis of Uppsala City Garden was carried out. The methods for the implementation were based on analysis theorists Kevin Lynch, Inger Bergström and Rob Roggema. To highlight the target group's thoughts and ideas, an interview was conducted with people with visual impairments. The interview technique was based on Jan Trost's qualitative interview method, Steinar Kvale's conversation technique and Björn Häger's semi-structured method. A literature review was also conducted in order to provide information on previous research in the field. The work resulted in a design proposal that shows how sense-stimulating parks can be designed. Sections on plant composition show how different sensory impressions can be combined for a sensory stimulation. Finally, it is stated that universal design is complicated to achieve because many factors are important for good design. For a sense-stimulating park to be perceived as attractive, it is important that the facility is safe, orientable and has available information.

Main title:Att skapa sinnesintryck utöver det visuella
Subtitle:ett gestaltningsförslag av ett arbetsområde i Uppsala stadsträdgård
Authors:Acs, Adrienn and Schlager, Tilde
Supervisor:Ahrland, Åsa
Examiner:Sandqvist, Sofia and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Sinnesintryck, sinnesstimulering, synnedsättning, universell utformning, tillgänglighet, orientering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500506
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500506
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Dec 2022 07:29
Metadata Last Modified:14 Dec 2022 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics