Home About Browse Search
Svenska


Lovisin, Sara and Vidén, Josefin, 2022. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
19MB

Abstract

Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Städer har potential att utgöra ekologiskt värdefulla miljöer om de utformas på rätt sätt och där spelar landskapsarkitekten en central roll. Detta arbete avser att ge ett exempel på hur en park längs en å i en urban kontext, i detta fall Fyrisån i Uppsala, kan utformas för att innehålla både sociala och ekologiska värden, samt utgöra en miljö som är resilient mot klimatförändringar. Naturbaserade lösningar lägger grunden för utformningen i syfte att skapa mervärden inom exempelvis människors hälsa, ekologi och vattenrening.

Gestaltningen har tagits fram utifrån tre metoder; studiebesök, litteraturgenomgång och designprocess. De inledande studiebesöken fungerade framför allt som inspirerande exempel och vi besökte Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, Klinta Trädgård i Höör, Skåne, samt en ny stadsdelspark i Norra Ormesta, Örebro. Delar ur studiebesöken fördjupas i litteraturgenomgången som även tar upp relevanta ämnen utifrån uppsatsens syfte. Designprocessen som löpt parallellt med de andra metoderna innefattar inledande platsbesök med kartläggning av platsens förutsättningar och tidiga idéskisser, vilket landade i ett program för vidare gestaltningsarbete.

Konceptet ”Naturban” sammanfattar och ramar in vår vision för den valda platsen som har potential att utvecklas till grönskande park, mellan den centrala staden och naturreservatet Årike Fyris som tar vid i söder. Begreppet Naturban anspelar på att lyfta in naturen mer i den urbana miljön.

Uppsatsens resultat utgörs av en park som är rik på växtlighet, och dess naturlika och lummiga karaktär bidrar med hälsofrämjande ekosystemtjänster för människor i staden, såsom naturupplevelser, rekreation och avkoppling. Genom en höjdmässigt tillgängliggjord åkant, strategisk placering av växtlighet, och flertalet bryggor tillvaratas det soliga läget intill Fyrisån. En variation och rikedom av arter och växtskikt, både öppna och täta partier, samt flera pollen- och nektarproducerande arter, bidrar med ekologiska värden. De ekologiska värdena förstärker de lokala ekosystemen i staden genom att inspiration till växtval och naturtyper hämtas från det angränsande naturreservatet Årike Fyris. Den extensiva mängden grönska, en damm och genomträngliga markskikt främjar parkens förmåga att infiltrera, rena och fördröja vatten, vilket skapar en plats som är resilient mot extremväder.

,

Cities are often located in biodiversity hotspots. Global climate change implicates an increased prevalence of extreme weather situations, which together with large-scale monocultural landscapes poses a threat to biodiversity. Cities have the potential to constitute ecologically valuable environments depending on how they are designed and in this work landscape architects play a central role. This work is intended to provide an example of how a park along a river in an urban context, in this case the Fyris river in Uppsala, can be designed to contain both social and ecological values, and to constitute an environment that is resilient towards climate change. Nature-based solutions lay the foundation for the design which creates additional values in plural areas such as human health, ecology and water purification.

The design has been developed based on three methods: study visits, literature review and design process. The initial study visits served primarily as inspiring examples and we visited Norra Djurgårdsstaden in Stockholm, Klinta Trädgård in Höör, Skåne, and a new district park in Norra Ormesta, Örebro. Parts of the study visits are deepened in the literature review, which also addresses relevant topics based on the purpose of the essay. The design process includes initial site visits, with a mapping of the site conditions, and early sketches of ideas, which landed in a program for further design work.

As a result, the thesis presents a park that is rich in vegetation, and its natural and lush character contributes to health-promoting ecosystem services for people, such as nature experiences, recreation, and relaxation. A variety and richness of species and types of vegetation layers, as well as several pollen- and nectar-producing species, contribute with ecological values. The ecological values strengthen the local ecosystems in the city by drawing inspiration for plant choices and habitat types from the adjacent nature reserve Årike Fyris. The extensive amount of greenery, a pond and permeable soil layers promote the park's ability to infiltrate, clean and dissipate water, creating a place that is resilient to extreme weather events.

Main title:Naturban
Subtitle:naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala
Authors:Lovisin, Sara and Vidén, Josefin
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Nilsson Varhelyi, Hildegun and Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturbaserade lösningar, mångfunktionell yta, resiliens, urbanekologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500340
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500340
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2022 11:15
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics