Home About Browse Search
Svenska


Lundh Berg, Matilda, 2022. Urbana ekosystemtjänster : en fallstudie av Uppsala kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Urbanisering, likt andra samtida utmaningar, åskådliggör ett behov av en mer hållbar stadsutveckling. Idag finns det en medvetenhet om de utmaningar som städer står inför vilket har lett till att den täta och gröna staden förespråkas. Stadens gröna infrastruktur och de ekosystemtjänster den levererar ses idag som väsentliga inslag i planeringen för den hållbara staden. Förtätning av städer kan emellertid utmana tillgången till urbana grönområden och ekosystemtjänster.

Med utgångspunkt i en fallstudie av Uppsala kommun är syftet med uppsatsen att analysera och exemplifiera hur en kommun förhåller sig till utmaningen att planera för stadens ekosystemtjänster.

I linje med fallstudien som strategi valdes en kombination av metoder. Den första metoden bestod av semi-strukturerade intervjuer. I intervjuerna medverkade två personer som arbetat en längre tid på Uppsala kommun och har en bakgrund som landskapsarkitekter. Den andra metoden utgjordes av en kvalitativ innehållsanalys av ett urval av Uppsala kommuns planeringsdokument. För att strukturera analysen konstruerades ett ramverk med analytiska frågor utifrån den litteraturöversikt som genomfördes.

Resultatet visar att Uppsala kommun inkluderar ekosystemtjänster som en viktig del i planeringen av den hållbara staden. Det är emellertid inte givet att begreppet ”ekosystemtjänster” används uttryckligen som en del i det praktiska arbetet, även om det finns integrerat i kommunens planeringsdokument. Exempel på hur Uppsala kommuns planering för ekosystemtjänster har förändrats visar sig främst i ett tillskott av producerade planeringsdokument, att diskussioner kring ekosystemtjänster förändrats samt att befintliga verktyg för ekosystemtjänster utvecklas internt och anpassas till kommunens sammanhang.

Att knyta verktyg till planeringsprocessen för att bevara och utveckla ekosystemtjänster är en möjlighet som kommunen tagit tillvara på. Verktygen som synliggörs i studien är huvudsakligen grönytefaktorn och ekologisk kompensation. Det framgår även att verktygen har sina begränsningar vilket kan inverka på arbetet med ekosystemtjänster. Planeringen för ekosystemtjänster kan också påverkas av faktorer som lagstiftningens bristande förmåga att säkerställa ekosystemtjänster, begränsade möjligheter att ställa krav på åtgärder för ekosystemtjänster på privat mark samt att begreppet ”ekosystemtjänster” kan vara svårt att tillämpa i det praktiska arbetet.

,

Urbanization, like other contemporary challenges, illustrates the need for sustainable urban development. Today, there is an awareness of the challenges that cities face, which has led to advocating the dense and green city. The urban green infrastructure and the ecosystem services it delivers are today seen as essential elements in the planning for the sustainable city. However, the densification of cities can threaten the urban green areas and ecosystem services.

Based on a case study of Uppsala municipality, the aim of this study is to analyse and exemplify how a municipality relates to the challenge of planning for urban ecosystem services.

In line with the case study as a strategy, a combination of methods was chosen. The first method consisted of semi-structured interviews. The interviews were conducted with two people who have worked for a long time in Uppsala municipality and have a background as landscape architects. The second method consisted of a qualitative content analysis of a selection of Uppsala Municipality's planning documents. To structure the analysis, a framework with analytical questions was constructed based on the literature review.

The results show that the municipality includes ecosystem services as an important part in the planning of the sustainable city. However, the term "ecosystem services" is not always used explicitly as part of the practical work, even if it is integrated in the municipality's planning documents. Examples of how the municipality has developed its work are shown mainly in an addition of planning documents, that discussions about ecosystem services have changed and existing tools for ecosystem services are developed internally and adapted to the municipality's context.

Linking tools to the planning process to secure provision of ecosystem services is an opportunity that the municipality has taken advantage of. The visible tools in this study are mainly the green space factor and ecological compensation. Planning for ecosystem services can also be affected by factors such as the legislation's lack of ability to secure ecosystem services, difficulties in requiring the provision of ecosystem services on private land and difficulty in applying the term “ecosystem services” in practical work.

Main title:Urbana ekosystemtjänster
Subtitle:en fallstudie av Uppsala kommun
Authors:Lundh Berg, Matilda
Supervisor:Myhr, Ulla and Mårsén, Anders
Examiner:Hedblom, Marcus and Westerdahl, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ekosystemtjänster, hållbar stadsutveckling, kommunal planering, planeringsverktyg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500401
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500401
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2022 10:30
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics