Home About Browse Search
Svenska


Tarrodi, Hedvig and Shi, Jenny, 2024. Torktolerans och invasivitet hos buskar i stadsmiljö : en granskning av torktoleransen hos buskarter i Trafikverkets växtlista för invasivfria infrastrukturmiljöer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Denna studie ämnar avgöra torktoleransen hos ett urval av buskarter i infrastrukturmiljöer i stadsmiljö i relation till deras risk för invasivitet. På så sätt ökas förståelsen för vilka buskarter som kan vara bättre eller sämre anpassade till att klara de utmaningar som kan bli aktuella vid ett förändrat klimat med mer extremväder och längre perioder av torka. Samtidigt lyfts vikten i att bibehålla stabila ekosystem med hög biologisk mångfald vid arbete med växtval. En kunskapsöversikt har skapats genom insamling av bland annat vetenskapliga publikationer, faktablad, personlig kommunikation med experter inom ämnesområdet så en granskning av hur torktolerans definieras, mäts och klassificeras kunde göras. Då det finns många aspekter av torktolerans, landar metoden för denna studie i att jämföra tre olika klassificeringsmetoder att definiera torktolerans på. De arter som undersöks i denna jämförelsestudie är icke-invasiva buskarter i Trafikverkets växtlista för invasivfria infrastrukturmiljöer (2022). Analysen genomförs genom att relatera och värdera olika klassificeringsmetoder på torktolerans, där en kombinerad skala på torktolerans definieras och används för att analysera buskarterna. Resultaten ger en indikation för hur väl buskarterna kan tolerera torkstress och belyser komplexiteten i att bedöma och definiera torktolerans. Vidare diskuteras relationen mellan torktolerans och invasivitet i ett förändrat klimat. Resultaten fungerar som en vägledning för vilka arter som är bättre lämpade för infrastrukturmiljöer i stadsmiljö, men ska inte användas som en handbok. Resultatet öppnar även upp för fler frågeställningar och skapar en förståelse av vikten för mer forskning inom området. Slutligen diskuteras begränsningar av metoden för denna studie samt hur vidare forskning kan berika ämnesområdet.

,

This study aims to determine the drought tolerance of a selection of shrub species in infrastructure environments in urban settings in relation to their risk of invasiveness. By doing so, an understanding is increased, of how well these shrub species are adapted to the challenges that comes with climate change, where more extreme weather and longer periods of drought are expected. At the same time, the study emphasizes the importance of maintaining stable ecosystems with high biodiversity when working with plant selection. A knowledge overview was created through the collection of material including scientific publications, fact sheets, and communication with experts in the field to review how drought tolerance is defined, measured, and classified. As there are many aspects of drought tolerance, the method for this study involves comparing three different classification methods for drought tolerance. The species examined in this comparative study are non-invasive shrub species in The Swedish Transport Administration's plant list for invasive-free infrastructure environments. The analysis is conducted by relating and evaluating different classification methods on drought tolerance, where a combined scale of drought tolerance is defined and used to analyze the shrub species. The results provide an indication of how well the shrub species can tolerate drought stress and highlights the complexity of assessing and defining drought tolerance. Furthermore, the relationship between drought tolerance and invasiveness in a changing climate is discussed. The results serve as a guide for which species are better suited for infrastructure environments in urban settings, however, they should not be used as a handbook. The results also induce further questions and emphasizes the importance of further research in the field. Finally, limitations of the method for this study are discussed as well as how further research can enrich this area of subject.

Main title:Torktolerans och invasivitet hos buskar i stadsmiljö
Subtitle:en granskning av torktoleransen hos buskarter i Trafikverkets växtlista för invasivfria infrastrukturmiljöer
Authors:Tarrodi, Hedvig and Shi, Jenny
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Valentini, Daniel and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:torktålighet, torktolerans, invasivfri, invasivitet, turgortryck, buskar, infrastrukturmiljö, stadsmiljö, växtval, klimat, biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500746
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500746
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2024 10:22
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics