Home About Browse Search
Svenska


Rafea, Jana, 2022. Stanna till : ett gestaltningsförslag för Bergas stadsdelsnod med fokus på en ökad trygghet och säkerhet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

I Sverige finns många våldsutsatta stadsdelar där kriminaliteten är hög och de boende upplever otrygghet i en betydande utbredning till följd av detta. Befintlig forskning visar att kriminaliteten på en plats kan minskas genom landskapsarkitektur och utformningen av det offentliga rummet, och därmed öka tryggheten. Syftet med detta arbete är undersöka hur säkerhet och trygghet kan stärkas på en plats samt applicera denna kunskap på ett våldsutsatt område vilket resulterar i ett gestaltningsförslag för det valda området. Val av område har fallit på Berga vilken är en stadsdel i södra Linköping som utmanas av socioekonomisk och brottslig problematik.

För att utföra arbetet har olika metoder använts. Inledningsvis har en genomgång av forskning och litteratur inom ämnet trygghet och säkerhet i det offentliga rummet genomförts för att få en bild av kunskapsläget samt hitta gestaltningsprinciperna för Bergas stadsdelsnod. Därefter har en fallstudie genomförts bestående av dokumentstudie, intervjuer med polisen och representanter från kommunen samt platsbesök. Vidare har gestaltning utförts med hjälp av en inventering, analys, program och de funna gestaltningsprinciperna.

Resultatet består av två delar där den första är gestaltningsprinciper som skulle kunna användas vid planeringen eller gestaltningen av ett område med liknande skala, för en stärkt säkerhet och trygghet. Litteraturen som är basen för gestaltningsprinciperna har betonat vikten av konceptet ”ögon på gatan” vilket innebär att öka den sociala övervakningen på en plats för att minska möjligheten att gärningspersoner vågar att begå brott. Detta sker bland annat med hjälp av att blanda olika funktioner såsom bostäder och handel och att skapa en attraktiv utemiljö för att öka människoflödena till den platsen under olika tider på dygnet. Den andra delen är ett gestaltningsförslag utförd utgående från de funna gestaltningsprinciperna, som visar Bergas stadsdelsnod i sin helhet samt fem utsnitt på viktiga delar i området.

I diskussionen lyfts olika frågor. Till exempel en reflektion över hur det är att arbeta med fokus på endast en aspekt, jämfört med att arbeta med riktiga projekt såsom kommunens arbete med Berga. Att ta in andra aspekter i planeringen och utformningen av ett område kan påverka resultatet. En annan fråga som diskuteras är om förslaget är tillämpbart och vilka möjliga konsekvenser som kan uppstå vid genomförandet. Till exempel kan det nya stråket användas på ett annat sätt än planerat och få negativa konsekvenser på Berga. De nya verksamheterna och bostäderna som byggs kan bli för dyra för Berga, som redan utmanas av socioekonomiska problem och intern segregation. Stråket skulle kunna betraktas som avsedd för Bergaborna med hög socioekonomisk status och att de med låg socioekonomisk status känner sig exkluderade.

,

In Sweden, there are many districts exposed to violence where crime rates are high and the residents experience significant insecurity as a result. Existing research shows that crime in one place can be reduced through landscape architecture and the design of the public space, thereby increasing security. The purpose of this thesis is to investigate how safety and security can be strengthened in a place and apply this knowledge to a violence-ridden area, which results in a design proposal for the selected area. The selected area is Berga, which is a district in southern Linköping that is challenged by socio-economic and criminal problems.

Various methods have been used to conduct this study. Initially, a review of research and literature on the subject of safety and security in public space was carried out to find design principles for Berga's district node. Afterwards, a case study was conducted consisting of a document study, interviews with the police and representatives from Linköping’s municipality as well as site visits. Furthermore, a design proposal has been conceived with the help of an inventory, analysis, program and the found design principles.

The result consists of two parts, the first of which is design principles that could be used in the planning or design of an area with a similar scale, for enhanced safety and security. The literature that is the basis for the design principles has emphasized the importance of the concept "eyes on the street", which means increasing social surveillance in a place to reduce the possibility that perpetrators dare to commit crimes. This is done, among other things, by mixing different functions such as housing and trade and creating an attractive outdoor environment to increase human flows to that place at different times of the day. The second part is a design proposal made on the basis of the found design principles, which shows Berga's district node in its entirety and five more detailed plans of important parts of the area.

In the discussion, various issues are highlighted. For example, a reflection on what it is like to work with a focus on only one aspect, compared to working with real projects such as the municipality's work with Berga. Incorporating other aspects into the planning and design of an area can affect the outcome. Another issue that is being discussed is whether the proposal is applicable and what possible consequences may arise in the implementation. For example, the new esplanade can be used in a different way than planned and have negative consequences for Berga. The new facilities and homes that being built may become too expensive for Berga, which is already being challenged by socio-economic problems and internal segregation. The esplanade could be considered intended for the people of Berga with a high socio-economic status and that those with a low socio-economic status may feel excluded.

Main title:Stanna till
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Bergas stadsdelsnod med fokus på en ökad trygghet och säkerhet
Authors:Rafea, Jana
Supervisor:Nordh, Helena
Examiner:Vicenzotti, Vera and Westerdahl, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, trygghet, säkerhet, brottsförebyggande arbete, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500423
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500423
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Aug 2022 06:31
Metadata Last Modified:11 Aug 2022 01:03

Repository Staff Only: item control page