Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Fina, 2024. Resilienta kustlinjer : en alternativ utformning för klimatanpassning och social hållbarhet i kustnära exploateringar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
35MB

Abstract

Denna uppsats undersöker användningen av naturbaserade lösningar inom landskapsarkitektur och stadsplanering, med fokus på det urbana kustområdet Västra Hamnen i Nyköping. Klimatförändringar medför många risker och konsekvenser, vilket uppsatsen förespråkar med gröna metoder för att skapa motståndskraftiga och hållbara miljöer. Naturbaserade lösningar kan vara svaret och fem nyckelprinciper – motverka klimatförändringar, tvärvetenskaplig grunddata, samverkande design, platsspecifik och inkluderande kunskapsbas samt utvärdering – presenteras i uppsatsen för att hantera problematik.

Syftet med arbetet är att utveckla en förståelse för hur naturbaserade lösningar kan integreras i urbana exploateringar för att öka multifunktionalitet och resiliens. Uppsatsen adresserar platsspecifika problem i Västra Hamnen och föreslår en alternativ design till det offentliga kajstråket. Detta involverar integrerade av grön och blåstrukturer för att hantera havsnivåhöjningar, vattenrening, lagring för skyfall och habitatsskapande, samtidigt som sociokulturella aspekter beaktas.

Metodologiskt baseras uppsatsen på litteratur- och dokumentstudier, gestaltning och platsbesök utförda under flera månader. Dessa metoder ledde fram till utvecklingen av designförslaget Kustsynergi, vilket kontrasteras mot kommunens befintliga planer. Designen betonar multifunktionella offentliga ytor och ekologiska förbättringar, med målet att förbättra vattenkvalitet, erbjuda översvämningsskydd och samtidigt skapa värdefulla livsmiljöer för både människor och djur.

Resultatet understryker potentialen av att naturbaserade lösningar kan skapa motståndskraftiga urbana landskap. Detta presenteras i tre exemplifierade utformningar inom områdes offentliga kajstråk som fokuserar på de kartlagda huvudproblemen. Respektive fokusområde presenteras med områdets känsla, en illustrationsplan, en sektion med mått och ekosystemtjänster samt en inzoomning av det skapade habitatet. Uppsatsen avslutas med en diskussion om designen och behovet av att ett fortsatt arbete krävs för att tillämpningen ska förverkligas.

,

This thesis explores the application of nature-based solutions in landscape architecture and urban planning, with a focus on the urban coastal area of Västra Hamnen in Nyköping. Climate change presents numerous risks and consequences, necessitating green approaches to create resilient and sustainable environments. Nature-based solutions, guided by WWF’s five key principles—counteracting climate change, interdisciplinary data, co-design, site-specific and including knowledge, and evaluation—are used as strategies for addressing these challenges.

The research aims to develop a comprehensive understanding of how these solutions can be integrated into urban exploitations to enhance multifunctionality and resilience. The study addresses site-specific problems, relying on analysis on three different scales, the water basin, the municipality and the workspace area. A proposal of an alternative design to the municipalities proposal, is presented that incorporates nature-based solutions to manage sea level rise, water purification, storage, and habitat creation, while also considering sociocultural aspects.

Methodologically, the thesis employs literature and document studies, design, and site-visits conducted over several months. These methods informed the development of the design proposal Kustsynergi (“Coastal Synergy”), which is contrasted to the municipality’s plans for the area. The design emphasizes multifunctional public spaces and ecological enhancements, aiming to improve water quality, provide flood protection, and create valuable habitats.

The result underscore the potential of nature-based solutions to create resilient urban landscapes. This is presented in three focus areas within the public quay area, that addresses the site specific problems and creating multifunctional areas. Each focus area is clarified with a description of the feeling of it, an illustration plan, a section of functions and ecosystem services and a zoom-in of habitat creation. The thesis concludes with a discussion of the design’s implications and the need for continued work to implement its application.

Main title:Resilienta kustlinjer
Subtitle:en alternativ utformning för klimatanpassning och social hållbarhet i kustnära exploateringar
Authors:Johansson, Fina
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Hedblom, Marcus and Westerdahl, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:naturbaserade lösningar, resiliens, klimatförändraingar, hållbarhet, vattennära miljöer, kust, multifunktion, ekosystemtjänster, social hållbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500791
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500791
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 Jul 2024 05:40
Metadata Last Modified:05 Jul 2024 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics