Home About Browse Search
Svenska


Holmgren, Kajsa and Asplund, Maja, 2024. Trygghet genom gestaltning i stationsmiljöer : en fallstudie av Uppsala Centralstation. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den upplevda tryggheten påverkas till stor del av den fysiska miljön och kan resultera i begränsningar av människors aktivitet. En studie utförd av Uppsala kommun (2023a) visar att människor, särskilt kvinnor, barn och äldre, upplever otrygghet när de vistas på Uppsala centralstation. Av den anledningen utforskar denna studie tryggheten på centralstationen utifrån ett gestaltande perspektiv och föreslår åtgärder för att förbättra situationen. Det är av stor vikt att främja en känsla av trygghet kring Uppsala centralstation eftersom den fungerar som en central knutpunkt för kollektivtrafiken, både inom staden och till och från andra städer. Genom att stärka tryggheten vid Uppsala centralstation kommer fler att välja kollektivtrafiken framför privata fordon, vilket leder till minskade koldioxidutsläpp och en mer hållbar stadsmiljö som även gynnar kommande generationer.

Uppsatsens frågeställningar har besvarats genom en kombination av litteraturstudier och platsbesök vid Uppsala centralstation. Platsen analyserades med hjälp av en tabell presenterad av Ceccato et al. (2022a), där olika faktorer för trygghet vid stationsmiljöer har sammanställts. Med hjälp av denna modell lyckades åtgärder för att förbättra tryggheten vid Uppsala centralstation identifieras.

Ett återkommande problem var belysningen och att flertalet lampor var ur funktion, vilket resulterade i stora kontraster mellan belysta och mörka områden som bidrog till hinder i siktlinjerna. Genom att åtgärda detta genom att se över belysningen men även införa speglar vid hörn och använda genomskinligt glas i stället för icke-genomskinliga material som väggar, hade siktlinjerna förbättrats och platsen upplevts tryggare. Vi identifierade även behovet av att öka närvaron av poliser och ordningsvakter samt att locka fler verksamheter till området för att öka aktiviteten och den reella tryggheten. Slutligen upptäckte vi brister i tillgänglighetsanpassningar, särskilt för synskadade, då ingen biljettautomat erbjöd anpassningar som uppläsning eller punktskrift. Det är av stor vikt att införa anpassningar för att förbättra tillgängligheten och den upplevda tryggheten för alla besökare.

,

The sense of security is greatly influenced by the physical environment and can result in limitations on people's activities. A study conducted by Uppsala kommun (2023a) shows that people, especially women, children, and the elderly, feel unsafe when they are at Uppsala Central Station. For this reason, this study explores the security at the central station from a design perspective and suggests measures to improve the situation. It is crucial to promote a sense of security around Uppsala Central Station since it serves as a central hub for public transportation, both within the city and to and from other cities. By enhancing security, more people will choose public transportation instead of relying on their own cars, leading to reduced carbon emissions and a more sustainable urban environment that also benefits future generations.

The research questions of the paper has been answered through a combination of literature review and site visits to Uppsala Central Station. The location was analyzed using the chart presented by Ceccato et al. (2022a), which compiles various factors affecting security at stations for public transportation. Using this chart, strategies to improve security at Uppsala Central Station were identified.

A recurring problem was the lighting, with several lamps out of order, resulting in significant contrasts between illuminated and dark areas, contributing to obstacles in sightlines. By addressing this through reviewing the lighting but also introducing mirrors at corners and using clear glass instead of walls that lack transparency, the proposed changes would enhance sightlines and provide a sense of security. It was also identified that there was a need to increase the presence of police officers and security guards and to attract more businesses to the area to increase activity and the real security. Deficiencies in accessibility adaptations were discovered, especially for the visually impaired, as no ticket machine offered adaptations such as reading aloud or tactile markings. It is crucial to introduce such adaptations to improve accessibility and the sense of security for all visitors.

Main title:Trygghet genom gestaltning i stationsmiljöer
Subtitle:en fallstudie av Uppsala Centralstation
Authors:Holmgren, Kajsa and Asplund, Maja
Supervisor:Valentini, Daniel
Examiner:Qviström, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Urban sprawl, stationsnära utveckling, trygghet, Uppsala centralstation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500729
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500729
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2024 08:11
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics