Home About Browse Search
Svenska


Tibbling Lingwall, Emma, 2021. Estetikens avgörande roll i skapandet av inkluderande miljöer : ett programförslag gällande funktionsanpassning av Spånga by med fokus på platsens estetiska kulturvärden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
1MB

Abstract

Funktionsanpassningar av miljöer genomförs för att generera ett inkluderande och jämlikt samhälle. Ett generellt fokus på funktion respektive försummande av estetik vid funktionsanpassningar medför att miljöer utformade för olika typer av människor inte gestaltas med likvärdig estetisk omsorg, vilket resulterar i att funktionsanpassningens huvudsakliga syfte inte uppnås. Estetikens roll i skapandet av inkluderande miljöer med avseende på funktionsanpassning har undersökts genom semistrukturella djupintervjuer. Vidare undersöktes, med hjälp av metoden Research by design, hur funktionsanpassningen i kulturmiljön Spånga by kan utvecklas med avseende på estetik och platsens estetiska kulturvärden. Resultaten diskuterades utifrån teoretiska perspektiv gällande estetik och kulturmiljö för att belysa hur funktionsanpassningar utifrån ett synsätt som lägger större vikt vid estetik kan generera ett samhälle som i större grad är inkluderande och jämlikt. Resultatet av intervjuerna visade att estetiken, som ansågs spegla samhällets värderingar, utgör en avgörande faktor i skapandet av inkluderande miljöer och estetiskt ignorerande uppfattades som en exkluderande handling av människor med normbrytande funktionsvariationer. Undersökningen av funktionsanpassningen i Spånga by visade att ett estetiskt fokus förmedlar och förstärker platsens estetiska kulturvärden då funktionsanpassningarna utgör en del av kulturmiljön vilket minskade stigmatiseringen av dem. Dessa resultat har belyst estetikens avgörande betydelse vid funktionsanpassning och hoppas inspirera till framtida lösningar vid utformningar av funktionsanpassningar i kulturmiljöer i Stockholms stad.

,

Disability adaptation of environments is done to create an inclusive and equal society. However, when designing environments for people of different characteristics, lower levels of aesthetic ambition is common in the design due to a general focus on functionality and a neglect of aesthetics. This means that the main purpose of functional adaptation is unachieved. Therefore, the role of aesthetics in the creation of inclusive environments regarding disability adaptation have been examined by semi-structural interviews. Furthermore, the method Research by design was used to investigate how the disability adaptation of the cultural heritage site Spånga by could be developed regarding aesthetics and the site’s cultural values. The results were discussed based on theoretical perspectives about aesthetics and cultural heritage, in order to illustrate how disability adaptation, based on a perspective with increased aesthetic weight, can generate a society that to a greater extent is inclusive and equal. The interview results showed that aesthetics, which was considered reflective of societal values, play a crucial role in the creation of inclusive environments, and aesthetic ignorance was perceived as an act of excluding people with norm-breaking characteristics. The analysis of the functional adaptation of Spånga by showed that that the aesthetic perspective acts to mediate and enhance the cultural heritage values. These results are evidence of the importance of aesthetics in disability adaptation and hope to inspire in the design of future adaptations in cultural heritage sites in the city of Stockholm.

Main title:Estetikens avgörande roll i skapandet av inkluderande miljöer
Subtitle:ett programförslag gällande funktionsanpassning av Spånga by med fokus på platsens estetiska kulturvärden
Authors:Tibbling Lingwall, Emma
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Persson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:estetik, funktionsanpassning, kulturmiljö, universell utformning, jämlikhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500218
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500218
Subjects:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 May 2021 08:23
Metadata Last Modified:27 May 2021 12:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits