Home About Browse Search
Svenska


Bonander, Malkolm and Israelsson, Viktor, 2021. Som skrivet i sten : ett gestaltningsförslag av minneslunden på Östra kyrkogården i Malmö utifrån dess framtida funktion och historiska anda. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Kyrkogårdar och begravningsplatser har med urbaniseringen fått nya behov av utveckling då de får allt fler besökare och dess funktion som grönt utrymme har förändrats med förtätningen i städer. Ett ökat antal besökare har lett till att dessa historiska platser behöver tillgängliggöras och utvecklas kring hur, eller om, de kan användas som rekreationsytor. Samtidigt bär de på många olika värden och skyddas av kulturmiljölagen som behöver tas hänsyn till vid omgestaltning. Det finns således historiska kvaliteter som ska bevaras samtidigt som framtida kvaliteter behöver utvecklas på kyrkogårdar och begravningsplatser. Movium utlyste i samarbete med Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF), Sveriges Stenindustriförbund och SLU en tävling den 9 november 2020. Syftet med tävlingen var att omgestalta minneslunden på Östra kyrkogården i Malmö med hänsyn till dess ursprungsarkitektur av Sigurd Lewerentz samt vad dagens krav ställer på platsen.

Detta arbete presenterar ett gestaltningsförslag till tävlingen. För att ta fram ett gestaltningsförslag utgick arbetet från en studie av sekundära källor om av Sigurd Lewerentz arkitektoniska uttryck, kyrkogårdars framtida funktion och Östra kyrkogården i Malmö. Platsen analyserades utifrån Inger Berglunds analysmetod av minneslundar. Utifrån dessa studier och tävlingens förutsättningar sammanfattas ledord som grund till gestaltningsförslaget. Förslaget visar nya möjligheter för bland annat platsens tillgänglighet, begravningsytor och sociala utveckling. Arbetet diskuterar kritiskt metodanvändningen av Lewerentz stilstudie, Berglunds analysmetod samt hur det föreslagna resultatet samspelar med studien och gestaltning av en minneslund.

,

Cemeteries have in accordance with urbanisation developed new needs as more people visit them and their function as a green space in cities have changed with the ongoing densification of houses. An increasing number of visitors has led to new needs of accessibility in these historic sites and they are in need of development for their increasing use as recreational spaces. At the same time they carry many different values and are protected by the Cultural Environment Act that needs to be taken into account when redesigning. Thus there are historic qualities that have to be preserved and yet there are future qualities that need to be improved on cemeteries. Movium, in collaboration with the Swedish Cemetery and Crematorium Association (SKKF), the Swedish Stone Industry Association and SLU announced a design competition on the 9th of November 2020. The purpose of the competition was to redesign the memorial grove at Östra kyrkogården in Malmö, this with regards to its original architecture by Sigurd Lewerentz and the site’s current requirements.

The aim of this study has been to present a design proposal for the competition. In order to reach the aim, the research was based on studies of secondary sources of Sigurd Lewerentz’s architectural expressions, the future function of cemeteries and the Eastern Cemetery in Malmö. The site analysis was based on Inger Berglund's method for analysis of memorial groves. Based on these studies and the competition framework, key words were presented as a basis for the design proposal. The proposal accounts for new opportunities for the site's accessibility, burial grounds and social development. The work critically discusses the use of method for Lewerentz's study of style, Berglund's analysis method and how the proposed result interacts with the study and management of a memorial grove.

Main title:Som skrivet i sten
Subtitle:ett gestaltningsförslag av minneslunden på Östra kyrkogården i Malmö utifrån dess framtida funktion och historiska anda
Authors:Bonander, Malkolm and Israelsson, Viktor
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:minneslund, Sigurd Lewerentz, Östra kyrkogården i Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500318
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500318
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2021 06:27
Metadata Last Modified:01 Oct 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics