Home About Browse Search
Svenska


Myrenberg, Linn and Widell, Vilma, 2024. Växtval kopplat till urban biodiversitet i teori och praktik : en fallstudie av två samtida projekt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Främmande växtmaterial är ett vanligt inslag i dagens städer vilket medför vissa problem för den urbana biodiversiteten. Många fåglar och insekter är nämligen, efter en lång kontinuitet av samexistens, beroende av inhemska värdväxter. Samtidigt hotas den inhemska floran när vissa främmande arter blir invasiva och sprider sig till omgivande naturområden. Användningen av inhemska arter förespråkas därmed i samtida litteratur och forskning för att skydda inhemsk flora och fauna. Genom intervjuer med två landskapsarkitekter samt analyser av växtlistor var syftet med denna studie att undersöka hur växter som kan gynna biologisk mångfald har inkluderats i två samtida projekt. I studien undersöktes också två svenska plantskolors växtkataloger för att synliggöra hur stora andelar inhemska respektive invasiva växter som finns hos plantskolor i dagsläget. Resultatet av fallstudien visar att båda landskapsarkitekterna från respektive projekt har inkluderat växter för biologisk mångfald. Resultatet visar också att växter kan fylla många olika funktioner och att växter inkluderas i projekt på grund av många olika anledningar. Gällande resultatet från studien av plantskolornas växtlistor var andelarna inhemska och invasiva arter låga. Vår slutsats är att både landskapsarkitekter, plantskolor och landskapsarkitektutbildningen har möjlighet att påverka så att även framtidens städer kan frodas och husera fjärilar, fåglar, bin och insekter. Teorin visar att en variation av inhemskt växtmaterial är fördelaktigt för biologisk mångfald. I praktiken finns dock flera aspekter att ta hänsyn till vilket medför utmaningar. Mot bakgrund av studien anser vi att landskapsarkitekter bör axla ansvaret att göra medvetna växtval samt efterfråga växter som gynnar inhemsk flora och fauna.

,

Exotic plant species is a common feature in the cities of today and poses a threat to urban biodiversity. Many birds and insects depend on specific native host plants, having coexisted with them for a long time. At the same time, the native flora is threatened when certain foreign species become invasive and spread to surrounding areas with valuable nature. Therefore, the use of native species is advocated to protect indigenous flora and fauna. The purpose of this study was to examine how plants that promote biodiversity have been included in two contemporary projects. Through interviews with two landscape architects and analyses of plant lists the purpose was to examine how plants that promote biodiversity have been included in two contemporary projects. The study also examined the plant catalogs of two Swedish plant nurseries to highlight the proportions of native and invasive plants currently available. The results of the case study show that both landscape architects considered ecological values for biodiversity. The results also show that plants can fill many different functions and that they can be included in projects for many different reasons. The results of the case study show that both landscape architects from the two projects considered ecological values for biodiversity, but that there was a difference in how plants for biodiversity were included in the projects. Regarding the results from the study of the nursery plant lists, the proportions of native and invasive species were low. Our conclusion is that both landscape architects, plant nurseries and the landscape architecture education could have the opportunity to influence future cities to support butterflies, birds, bees, and insects. Theory suggests that a variety of native plant material is beneficial for biodiversity. However, in practice, here are several aspects to consider, which pose challenges. Based on the study, we believe that landscape architects should take on the responsibility of making conscious plant choices and demand plants that benefit indigenous flora and fauna.

Main title:Växtval kopplat till urban biodiversitet i teori och praktik
Subtitle:en fallstudie av två samtida projekt
Authors:Myrenberg, Linn and Widell, Vilma
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Thor, Göran and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Växtursprung, inhemska arter, biologisk mångfald, landskapsarkitektur, ekologiska funktioner, plantskolor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500744
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500744
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2024 09:11
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics