Home About Browse Search
Svenska


Annersten Puranen, Elis, 2023. Park i stadens kuperade natur : ett gestaltningsförslag för Talludden i Sköndal, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
24MB

Abstract

I samband med att Stockholm förtätas och ytorna för traditionella parker i dalarna minskar kan relevansen öka i att utveckla stadens många utsparade kuperade naturmarker till mer funktionella rekreativa grönområden. En typ av park som även kan ha potential att bidra med höga upplevelsevärden. Stockholm har också, framförallt historiskt, utvecklat flera så kallade bergsparker i svårbyggd terräng. Dagens förhållanden och ideal ställer dock högre krav kring tillgänglighet och värnande av naturen. Detta arbete syftar till att undersöka möjligheterna och utmaningarna med att utveckla nya parker i städers utsparade kuperade natur och ställer sig frågan hur dessa parker kan gestaltas för att stärka upplevelsevärden och aktiviteter samt på ett adekvat sätt bemöta dagens krav kring tillgänglighet och värnande av naturen.

Frågan har undersökts genom att ta fram ett gestaltningsförslag för Talludden som ligger i Stora Sköndal i södra Stockholm. Platsen är representativ för problemet utifrån sin topografi, sina höga upplevelse- och naturvärden, att det i området finns ovanligt höga behov av tillgängliga utemiljöer samt att det i Stora Sköndal planeras för en storskalig stadsutveckling.

Metoderna som har använts under gestaltningsarbetet är en litteraturgenomgång av relevant teori och planhandlingarna för Stora Sköndals stadsutveckling, inventering och analys av Talludden, undersökning av referensexempel samt olika former av skissarbete.

Det gestaltade resultatet är en, till hög grad tillgänglig, park med utvecklade stråk som leder till olika vistelseytor samt sparar naturens vegetation och terrängformer. Upplevelsemässigt syftar gestaltningen särskilt till att ta vara på rörelsen genom landskapet och naturliga platsbildningar vilket är två aspekter som starkt påverkas av topografin och dess förmåga att skapa bland annat upplevda landskapsrum och visuella sekvenser mellan dessa, utblickar, tysta områden samt skyddade visten. I gestaltningen har särskild uppmärksamhet riktats mot flera av Talluddens upplevda krön eftersom gestaltade tillägg vid dessa har potential att fylla många syften. Krönen har nämligen identifierats som trivsamma platser med god överblick, platser som är väl synliga utifrån och därmed kan bilda karaktärsgivande fokuspunkter, platser som skapar naturliga tröskeleffekter samt platser som utgör stora hinder för tillskapandet av tillgängliga stråk.

I diskussionen lyfts bland annat hur föreslagna tillgänglighetsåtgärder på Talludden kan tänkas vara beroende av hur mycket som är rimligt att satsa rent ekonomiskt. Ett av argumenten för att de ekonomiska incitamenten kan anses öka i samband med den fortgående stadsutvecklingen är att den kuperade naturmarken erbjuder aktiviteter och upplevelser som har potential att komplettera, och till viss grad kompensera, parken i dalen. En rimlig utgångspunkt kan också vara att alltid vidta de åtgärder som krävs för att värna naturen och samtidigt se till att åtminstone vissa parker i stadens kuperade natur har en högre grad av tillgänglighet. Talludden kan anses ha god potential att utvecklas till ett sådant tillgängligt utflyktsmål.

,

The room for traditional parks in the valleys of the landscape are decreasing in Stockholm as an effect of ongoing urban densification. This may increase the relevance in developing the city’s many unbuilt hilly forests into more functional recreational green areas. A type of park that, in addition, could contribute with several experiential values. In the past, Stockholm has also developed so-called mountain parks in terrain that is difficult to build on. However, today’s conditions and ideals place higher demands on nature preservation and accessibility which leads to new challenges linked to how this type of park can be designed in the future. The aim of this thesis is to investigate challenges and opportunities of creating new parks in unbuilt parts of hilly urban nature. The research question asked is: how can parks in the hilly nature of cities be designed to strengthen experiential values and activities as well as adequately respond to requirements regarding accessibility and nature preservation?

The research question has been investigated by carrying out a real-world design for Talludden in Stora Sköndal in the southern parts of Stockholm. This place is representative of the problem picture based on its topography, its high experiential and natural values, the fact that there is an unusually high need for accessible outdoor environments in the area and that a large-scale urban development is planned in Stora Sköndal.

The methods used during the design work are a literature review of relevant theory and the planning documents for Stora Sköndal's urban development, inventories and analyzes of Talludden, studies of reference projects and various forms of sketch work.

The resulting design forms a highly accessible park with developed paths that lead to different spots and preserves vegetation and landforms. In terms of experience values, the design particularly aims to highlight the movement through the landscape and natural place formations, which are two aspects that are strongly influenced by the topography and its ability to create perceived landscape spaces and visual sequences between these, views, quiet areas and sheltered places. Special attention has also been directed to several of Talludden's crests because built additions on these have the potential to fulfil many purposes. The crests have been identified as pleasant places with a good overview, places that are well visible from the outside and can thus form character-giving focal points, places that create natural threshold effects and places that constitute major obstacles to the creation of accessible paths.

The discussion highlights, among other things, how accessibility interventions at Talludden could conceivably be dependent on how much it is reasonable to invest in purely financial terms. One of the arguments that can be considered to increase the economic incentives for such an investment is that the hilly nature offers activities and experiences that have the potential to complement, and to some extent compensate, the park in the valley. A reasonable starting point can also be to always carry out the necessary measures to protect valuable nature and at the same time ensure that at least some parks in the city’s hilly nature have a higher degree of accessibility. Talludden could have the potential to develop into such an accessible target point.

Main title:Park i stadens kuperade natur
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Talludden i Sköndal, Stockholm
Authors:Annersten Puranen, Elis
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Åkerblom, Petter and Elg, Roger
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bergspark, förtätning, kuperad urban natur, parkgestaltning, tillgänglighet, upplevelsevärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500554
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500554
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2023 08:30
Metadata Last Modified:18 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics