Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Vera Linn, 2024. Seeding biodiversity : a biodiversity sensitive redesign of Kirrip Park, Melbourne, for a strengthened human-nature friendship. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

The urbanisation of cities since the mid-twentieth century has created challenges such as the reduction of urban green spaces, weakened natural biomes, and a decline in the connection between people and nature. By 2050, it is estimated that 6.7 billion people will reside in cities. Streetscapes have for a long time been prioritised over landscapes, and Western ideologies, where humans dominate over nature have thus influenced urban planning in Australia, diverging from First Nations Worldviews where humans and nature are seen as one. To foster healthy and sustainable cities for both nature and humans, a mindset emphasising the importance of urban nature and biodiversity is required. This necessitates designs that consider the needs of plants, animals, and humans in outdoor spaces, facilitating their coexistence and interaction.

This thesis aims to explore how design proposals can prioritise biodiversity as early in the design process as possible but also to challenge Western ideals by exploring and learning from First Nations peoples’ ways of seeing nature. By doing this, the study aims to review and find ways to create more inclusive and biodiverse landscapes, break the dichotomy between human and nature, and foster a harmonious relationship.

The research site for this project is Kirrip Park (9,356 sqm) in Fishermans Bend, Melbourne. Fishermans Bend, covering 800 hectares, is Australia’s largest urban renewal project, set to accommodate 80,000 residents by 2050.

The method (Research by design) is employed concurrently and interactively with research, analysis and design. This has revealed that complementary ways of working, with biodiversity, target species and human dimensions as the main focus, guided by the framework “Biodiversity Sensitive Urban Design”, can enhance and highlight biodiversity in Kirrip Park, and also create a park that promotes a strengthened friendship between people and nature. While the design proposal represents just one approach to addressing the purpose of the thesis, it demonstrates that urban green spaces have the potential to enhance biodiversity through Biodiversity Sensitive Urban Design. The study offers a perspective on biodiversity that seeks to underscore its value for both humans and non-humans, aiming to cultivate a mindset regarding the intrinsic value of nature.

,

Urbanisering av städer har sedan mitten av 1900-talet skapat utmaningar såsom minskning av urbana grönområden, försvagade naturliga biomer och en minskad kontakt mellan människor och natur. År 2050 beräknas det att 6,7 miljarder människor kommer att bo i städer. Stadslandskap har under lång tid prioriterats framför gröna landskap, och västerländska ideologier, där människan dominerar över naturen, har påverkat stadsplaneringen i Australien, vilket har avvikit från ursprungsbefolkningens sätt att se på världen, där människor och natur ses som ett. För att främja hälsosamma och hållbara städer för både natur och människor krävs ett tankesätt som betonar vikten av urban natur och biologisk mångfald. Detta kräver gestaltning som tar hänsyn till behoven hos växter, djur och människor i gröna stadsmiljöer, vilket också underlättar samexistens och interaktion.

Detta examensarbete syftar till att utforska hur gestaltningsförslag kan prioritera biologisk mångfald så tidigt i gestaltningsprocessen som möjligt, men också utmana västerländska ideal genom att utforska och lära av Australiens ursprungsbefolknings sätt att se naturen. Genom att göra detta syftar studien till att granska och hitta sätt att skapa inkluderande grönområden med hög biologisk mångfald, bryta dikotomi mellan människa och natur samt främja en harmonisk relation.

Studieplatsen för detta projekt är Kirrip Park (9 356 kvm) i Fishermans Bend, Melbourne. Fishermans Bend, som täcker 800 hektar, är Australiens största stadsförnyelseprojekt, som planeras inhysa 80 000 invånare år 2050.

Metoden (Forskning genom gestaltning, Research by design) används samtidigt och interaktivt med forskning, analys och gestaltning. Detta har hjälpt till att visa att ett kompletterande arbetssätt med biologisk mångfald, fokusarter och mänskliga dimensioner som huvudfokus, styrt av ett ramverk för biodiversitets-känslig urban gestaltning, kan förstärka och lyfta fram den biologiska mångfalden i Kirrip Park och samtidigt bidra med en stärkt vänskap mellan människa och natur. Även om gestaltningsförslaget bara representerar ett tillvägagångssätt för att ta itu med syftet för uppsatsen, visar det att urbana grönområden har potential att förbättra den biologiska mångfalden genom biodiversitets-känslig urban gestaltning. Studien erbjuder ett perspektiv på biologisk mångfald som försöker understryka dess värde för både människor och natur, i syfte att skapa en medvetenhet kring naturens inneboende värde.

Main title:Seeding biodiversity
Subtitle:a biodiversity sensitive redesign of Kirrip Park, Melbourne, for a strengthened human-nature friendship
Authors:Karlsson, Vera Linn
Supervisor:Hedblom, Marcus and Ignatieva, Maria
Examiner:Johansson, Rolf and Engström, Amalia and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Biodiversity, biodiversity sensitive urban design, target species, nature based solutions, Melbourne, human-nature, urban ecology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500769
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500769
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:25 Jun 2024 11:10
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics