Home About Browse Search
Svenska


Ahlström, Henrik and Åkesson, Marcus, 2024. Bullerreducerande strategier : socialt hållbar gestaltning i urban miljö. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Denna kandidatuppsats utforskar immissionsbaserade strategier för reducering av trafikbuller i urbana miljöer som omfattar bullerskärmar, markbehandling, refraktiva ljudkristaller, jordvallar och vegetation. Strategierna undersöks dels utifrån deras bullerdämpande effektivitet, men också utifrån Jan Gehls principer för socialt hållbar stadsplanering. Den bedömer de fysiska egenskaperna och placeringen av vegetation, barriärer och andra material för att minska trafikbuller samtidigt som den beaktar stadsrummet som en plats för människor och sociala interaktioner. Resultaten visar att en kombination av olika vegetationstyper och innovativa strukturella lösningar kan minska städers bullernivåer avsevärt. Dock erkänner uppsatsen strukturella utmaningarna med att implementera dessa lösningar i tätbebyggda stadsmiljöer. Faktorer såsom rumsbildning, tillgänglighet, siktlinjer, estetik, luft- och ljusinsläpp, vindklimat, säkerhet, grönska och årstidsvariationer bedöms som viktiga element att beakta vid etablering av dessa bullerdämpande gestaltningsstrategier. Baserat på dessa överväganden föreslås olika strategiska anpassningar för de nämnda bulleråtgärderna med målet att uppnå en balans mellan minskad trafikbuller och människocentrerad gestaltning i stadsmiljö. Uppsatsen föreslår ett holistiskt tillvägagångssätt till stadsdesign som inte bara adresserar bullerreducering utan också förbättrar social välfärd, i enlighet med Gehls vision om städer gestaltade för människor.

,

This bachelor thesis explores immission-based strategies for reducing traffic noise in urban environments that include noise barriers, ground attenuation, refractive sound crystals and vegetation. The strategies are examined in terms of their noise mitigation effectiveness as well as Jan Gehl's principles for socially sustainable urban planning. It assesses the physical characteristics and placement of vegetation, barriers and other materials to reduce traffic noise while considering urban space as a place for people and social interactions. The results show that a combination of different vegetation types and innovative structural solutions can significantly reduce urban noise levels. However, the paper recognizes the structural challenges of implementing these solutions in dense urban environments. Factors such as spatial formation, accessibility, sightlines, aesthetics, air and light intake, wind climate, safety, greenery and seasonal variations are deemed important elements to take into account when establishing these noise mitigation design strategies. Based on these considerations, different strategic adjustments are proposed for the aforementioned noise mitigation measures with the aim of achieving a balance between traffic noise reduction and human-centered design in the urban environment. The paper proposes a holistic approach to urban design that not only addresses noise reduction but also improves social welfare, in accordance with Gehl's vision of cities designed for people.

Main title:Bullerreducerande strategier
Subtitle:socialt hållbar gestaltning i urban miljö
Authors:Ahlström, Henrik and Åkesson, Marcus
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Valentini, Daniel and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Bullerreducering, immissionsbegränsade bulleråtgärder, socialt hållbar stadsplanering, urban stadsplanering, holistisk stadsplanering, landskapsarkitektur, trafikbuller
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500733
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500733
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2024 14:27
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics