Home About Browse Search
Svenska


Ekvall, Lovisa, 2023. Strandpromenaden i Rindö hamn : landskapsanalys och gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

I Stockholms mellersta skärgård finner man Rindö. Militär aktivitet har varit en central del av öns historia. På order av Gustav Vasa tilläts den första försvarsanläggningen byggas som ett lås till huvudstaden. Idag är funktionen på platsen en annan, bostäder, ostmakeri, ölbryggeri och skola är några av de sociala funktioner som etablerats som en följd av en exploateringsvåg i tätorten Oskar-Fredriksborg också benämnt Rindö hamn. Nya bostäder har bidragit till ett ökat besökstryck på de lokala grönområdena, Vaxholm stad har i nya detaljplaner därför beslutat att öka framkomligheten och utnyttjandet av strandlinjen för rekreativa ändamål.

Följande arbete syftar till att gestalta en strandpromenad i skärgårdsmiljö som kan tillgodose behovet av ökad framkomlighet i landskapet på grund av ny planerad bostadsbebyggelse samt fungera inom ett riksintresse för kulturmiljövård. Examensarbetet ämnar även beskriva hur rekreativa värden kan stärkas i anslutning till vatten och kustmiljöer. Arbetets frågeställning är följande:

Hur kan den befintliga stigen mellan Rindö hamn och villaområdet Solö på östra Rindö utvecklas och gestaltas för att klara ökat besökstryck, stärka framkomligheten och de rekreativa värdena, samtidigt som gestaltningen värnar riksintresset för kulturmiljövård och Rindö hamns landskapsbild?

Den huvudsakliga metoden för att besvara frågeställningen är gestaltning som underbyggs med metoden analys genom syntes. Tillsammans med en grundlig utredning av landskapets olika lager med en integrerad landskapskaraktärsanalys och Seascape character assessment har skissande och studerande av referensprojekt varit centralt för att besvara arbetets frågeställning.

Konceptet bygger på analys och inventering av Rindö hamn där det tydligt framkom att platsen har tydliga kontraster mellan natur och kultur samtidigt som det finns en rumslig barriär av berg och skog mellan Solö villaområde och Rindö hamn. Det gav upphov till konceptet att knyta samman. Konceptet fungerar som ett hjälpmedel i gestaltningen för att anpassa nya element till de olika karaktärerna som finns representerade inom projektområdet. Tillsammans med att knyta samman hav och land samt de olika bostadsområdena Solö och Rindö hamn. Gestaltningen har ett stort fokus på att anpassas efter landskapets förutsättningar. Resultatet av arbetet presenteras i en illustrationsplan med detaljerade fördjupningar med sektioner och perspektiv.

,

In Stockholm's central archipelago you will find Rindö. Military activity has been a central part of the island's history. By order of Gustav Vasa, the first defense facility was allowed to be built as a lock to the capital. Today, the function of the site is different, housing, cheese factory, beer brewery and a school are some of the social functions that were established as a result of a development wave in the urban area of Oskar-Fredriksborg also called Rindö hamn. New housing has contributed to increased visitor pressure on the local green areas, the city of Vaxholm has therefore decided in new detailed development plans to increase accessibility and utilization of the shoreline for recreational purposes.

The following work aims to shape a boardwalk in Rindö hamn that will meet the need for increased accessibility and prevent wear and tear on the landscape due to new development of housing. This paper also intends to investigate how recreational values can be strengthened in connection with the coast and the national interest area for cultural resource management. The work's research question are as follows:

How can the existing path between Rindö hamn and the residential area of Solö in eastern Rindö be developed and designed to cope with increased visitor pressure, strengthen accessibility and recreational values, while at the same time caring for the national interest in cultural resource management and Rindö hamn's landscape picture?

The main method for answering the research question is design, which is supported by the method of analysis through synthesis. Along with a thorough investigation of the different layers of the landscape with an integrated landscape character analysis, sketching and studying reference projects has been central to answering the research question.

The concept is based on the analysis and inventory of Rindö hamn where it was clearly revealed that the place has clear contrasts between nature and culture while at the same time there is a spatial barrier of mountains and forest between the Solö residential area and Rindö hamn. It gave rise to the concept string together. The concept functions as an aid in the design to adapt new elements to the various landscape characters that are represented within the project area. Along with connecting sea and land as well as the various residential areas of Solö and Rindö hamn. The design has a great focus on adapting to the conditions of the landscape. The result of the work is presented in an illustration plan with detailed sections and perspectives.

Main title:Strandpromenaden i Rindö hamn
Subtitle:landskapsanalys och gestaltningsförslag
Authors:Ekvall, Lovisa
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Åkerblom, Petter and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Rindö hamn, Oskar-Fredriksborg, Vaxholms stad, strandpromenad, bryggor, rekreation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500604
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500604
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 07:30
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics