Home About Browse Search
Svenska


Fabian, Alexandra, 2024. Naturbaserad dagvattenhantering : gestaltningsförslag för främjandet av Bäcklösabäckens mångfald och rekreation. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

I takt med att Uppsalas utvecklingsområde Södra staden expanderas, minskar stadens grönområden och permeabla ytor för dagvattnet att infiltrera. Detta leder både till en förlust av biologisk mångfald, ekologiska spridningsvägar och en större belastning på Bäcklösas avrinningsområde som täcker stora delar av Södra staden. Bäcklösabäcken finns i avrinningsområdets lågparti och är en samlingspunkt för dagvattnet. Med utbyggnaden av Uppsala behöver bäcken förbättras i syfte att på sikt kunna hantera avrinningen från utvecklingsområdena vid kraftiga skyfall. Vattnet i bäcken mynnar ut i Fyrisån, där ytvattnet sedan renas genom Uppsalaåsen och fyller på stadens grundvattentäkt. Platsen behöver utveckla ett naturbaserat dagvattensystem för att minska översvämningsrisker och främja biologisk mångfald samtidigt som den förbättras som plats för rekreation.

Landskapet kring Bäcklösabäcken är viktigt ur ett ekologiskt perspektiv, då det angränsar till ett Natura 2000 område och eftersom vattendraget utgör en utmärkt naturmiljö för både häckande fåglar och groddjur, samtidigt som det är en värdefull sträcka för rekreation och naturupplevelser.

Arbetets utgångspunkt är Uppsala kommuns fördjupade översiktsplan och vattenprogram för Södra staden och Bäcklösa. Kommunen planerar att bredda bäcken och skapa dagvattendammar i närheten för att rena, fördröja och förebygga erosion och översvämningar. Arbetet fokuserar på gestaltningen av arbetsområdet med naturbaserade lösningar för Bäcklösabäckens dagvattenhantering, biologiska mångfald och rekreation. Genom att integrera naturbaserade lösningar kan kapaciteten för dagvattenhantering öka, samtidigt som det gynnar ekosystemen längs vattendraget.

Gestaltningsförslaget presenteras som en naturstig som följer formen av ett meandrande tvåstegsdike med vegetationsklädda svämplan och en dagvattendamm i anslutning till diket. I förslaget föreslås ett rekreationsstråk med vegetation som omger stigen, för en fridfull upplevelse och avskild miljö att promenera på. Detta för att besökare ska vilja vistas på platsen under en längre tid i lugn och ro.

,

Along Bäcklösadiket, there is currently a popular walking trail for local residents. The ditch consists of a channel with a well-trodden path on each side and borders to the southwest with the Natura 2000 area and the neighborhood of Bäcklösa.The landscape surrounding the ditch is ecologically important as it adjoins the Natura 2000 area and serves as a natural habitat for breeding birds and amphibians.

The municipality of Uppsala plans to widen and design stormwater ponds in close connection to the ditch to purify, delay, and enhance resilience against erosion and flooding in the area. Since the water in the ditch flows into the Fyris river, there is a need for a nature-based and developed stormwater management system to address the challenges within stormwater management, reduced biodiversity, and to fulfill people’s need for a recreation-friendly green area.

The study investigates how the work area can be designed with naturebased solutions to address challenges such as stormwater management and reduction of biodiversity.

Main title:Naturbaserad dagvattenhantering
Subtitle:gestaltningsförslag för främjandet av Bäcklösabäckens mångfald och rekreation
Authors:Fabian, Alexandra
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Hedblom, Marcus and Eriksson, Tomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Analys genom syntes, dagvattendamm, biologisk mångfald, Bäcklösabäcken, tvåstegsdike, gestaltning, rekreation, ekologi, våtmark, meandring, vegetationszoner, svämplan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500691
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500691
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Feb 2024 09:20
Metadata Last Modified:20 Feb 2024 02:01

Repository Staff Only: item control page