Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Frida, 2023. Skötselvänlig gestaltning : gestaltningsprinciper för ekonomiskt hållbar utemiljöförvaltning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

I den här studien undersöktes länken mellan landskapsarkitektens gestaltning och eventuella skötselproblem som skapas i samband med en parks utformning. Det har visats att det finns ett behov av en ökad förståelse och planering för den efterkommande skötseln av en park. Detta beror på att det största fokuset hamnar på skedena innan parkskötseln tar vid. Det är önskvärt att vid utveckling av en park skapa höga kvaliteter och funktioner samtidigt som skötseln ska planeras in som ger goda förutsättningar för en hållbar skötsel.

Undersökningen grundades i en studie av litteratur, intervjuer av skötselkunnig personal samt platsbesök i urbana parker i Uppsala, Enköping och Umeå. Resultatet av arbetet är uppdelat i två delar, en kunskapsbas och ett avsnitt med gestaltningsprinciper. Resultaten visar att det går att påverka skötselns framtida kostnader som gestaltare. Inom skötselkategorierna bruksgräsmatta, träd, buskar och häckar, perenner och markbeläggning har olika lösningar som främjar en ekonomiskt hållbar skötsel undersökts. Inom dessa kategorier har även problematiska lösningar undersökts för att reda ut vilka gestaltningslösningar som skapar stora skötselsvårigheter.

För att främja ekonomisk hållbar utemiljöförvaltning bör lösningarna ge förutsättningar för ett hållbart brukande av skötselresurser och att det går att sköta en park på ett rationellt sätt samt hålla en hög kvalitet under en lång tid. Det är viktigt att detta kan ske utan att göra avkall på platsens önskade funktion/funktioner.

Gestaltningsprinciperna ämnar till att fungera som ett verktyg för landskapsarkitekter vid gestaltningsskedet med lättillgänglig information kring lösningar på vanligt förekommande utemiljöytor. Vid användning av dessa gestaltningslösningar skapas bra förutsättningar för en ekonomiskt hållbar skötsel. Däremot bör ett samarbete och en god kommunikation mellan gestaltare och skötselpersonal förespråkas då platsspecifika lösningar är att föredra. Detta beror på att situationen ser olika ut på olika platser och för olika skötselsektorer.

,

This study investigated the link between the landscape architect's design and the potential maintenance problems created by the design of a park. It has been shown that there is a need for a better understanding and planning for the maintenance of a park. This is because present focus is mainly on the design part and not maintenance. It is desirable to create high qualities and functions in the development of a park, while at the same time including the maintenance in the planning of a park to provide good conditions for a sustainable maintenance.

The research was based on a study of literature, interviews with maintenance professionals and site visits to urban parks in the cities Uppsala, Enköping and Umeå. The result of the study is divided into two parts, a knowledge base, and a section with design principles. The results showed that it is possible to influence the future costs of maintenance as a designer. Within the maintenance categories of lawn, trees, shrubs and hedges, perennials and paving, various solutions that promote economically sustainable maintenance have been investigated. Within these categories, problematic solutions have also been investigated in order to identify the design solutions that create major maintenance difficulties. To promote economically sustainable outdoor maintenance, the solutions should provide the conditions for a sustainable use of management resources and that it is possible to manage a park in a rational way and maintain a high quality over a long period of time. It is important that this can be done without compromising the desired function(s) of the site.

The design principles are intended to serve as a tool for landscape architects in the stage of the design, with easily accessible information on solutions for commonly used outdoor spaces. The use of these design solutions creates good conditions for economically sustainable maintenance. Cooperation and good communication between designers and maintenance staff should be encouraged as site-specific solutions are preferable. This is because the situation is different in different locations and for different management sectors.

Main title:Skötselvänlig gestaltning
Subtitle:gestaltningsprinciper för ekonomiskt hållbar utemiljöförvaltning
Authors:Johansson, Frida
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Hedblom, Marcus and Sandqvist, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:skötsel, gestaltning, förvaltning, ekonomisk hållbarhet, gestaltningsprinciper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500526
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500526
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Feb 2023 08:33
Metadata Last Modified:22 Feb 2023 11:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics