Home About Browse Search
Svenska


Vogel, Lisa, 2023. Soundscapes i Rosendal. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Ljud är en viktig upplevelsemässig aspekt i landskapet. Ljud inom landskapsarkitekturen tenderar dock att underprioriteras i förhållande till visuella aspekter. Traditionellt handlar design gällande ljud i landskapet om att reducera ljud, då problematiken kring buller i städer är ständigt närvarande och kan leda till hälsoproblem. På senare tid har aspekter kring positiva fördelar med vissa ljud lyfts in i perspektivet. Att hantera bullriga utomhusmiljöer i städer utifrån ett bredare ljudperspektiv, som inkluderar fördelar med ljud, kan därför vara ett nytt sätt att prioritera ljud inom landskapsarkitekturen. Gunnar Cerwén har skapat ett designverktyg för att implementera detta bredare ljudtänk inom gestaltning och planering av utomhusmiljöer. Verktyget innefattar 23 Soundscape actions, som utgörs av 23 handlingar för att skapa en bättre ljudmiljö i urbana utomhusmiljöer. I denna uppsats appliceras detta verktyg på ett parkstråk i Rosendal i Uppsala, för att analysera ljudmässiga aspekter i en utomhusmiljö. Verktyget används för att analysera observationer från ett platsbesök som genomförts under ett tillfälle i mars. Ett flertal av de 23 soundscape actions återfinns på platsen, medan andra inte noteras alls. Tillförda ljud visade sig vara lättare att notera i förhållande till bortreducerade ljud. Viss överlapp noterades vid att applicera analysverktyget på ett utomhusområde, som en konsekvens av att verktyget inkluderar mer övergripande planeringsstrategier såväl som mer detaljbaserade gestaltningslösningar.

,

Sound is an important experience-aspect of the landscape. However, sound in landscape architecture tends to be under-prioritized compared to visual aspects. Traditionally, design regarding sound in the landscape is about reducing sound, as the problem of noise in cities is constantly present, and can lead to health problems. In recent years, aspects regarding the positive benefits of certain sounds have been brought into perspective. Dealing with noisy outdoor environments in cities from a broader soundperspective, which includes the benefits of sound, can therefore be a new way to regard sound in landscape architecture. Gunnar Cerwén has created a design tool to implement this broader soundscape thinking in the design and planning of outdoor environments. The tool includes 23 Soundscape actions, which consist of 23 actions to create a better sound environment in urban outdoor environments. In this thesis, this tool is applied when analyzing acoustic aspects of an outdoor environment in Rosendal, Uppsala. The tool is used to analyze observations from a field-study carried out on one occasion in March. Several of the 23 soundscape actions were found on the site, while others were not noted. Introduced sounds were easier to note in relation to reduced sounds. Some overlap was noted when applying the analysis tool to an outdoor area, as a consequence of the tool including more overall planning strategies as well as more detail-based design solutions.

Main title:Soundscapes i Rosendal
Authors:Vogel, Lisa
Supervisor:Nordh, Helena
Examiner:Leposa, Neva and Westerdahl, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:soundscape, ljudlandskap, ljudgestaltning, ljud, buller
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500569
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500569
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Apr 2023 08:14
Metadata Last Modified:29 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics