Home About Browse Search
Svenska


Al-Ghorabi, Marita, 2022. Trygghet genom platsaktivering : framtagning och kritisk reflektion av platsaktiverande gestaltningsriktlinjer för trygga utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Otrygghet i utemiljöer är ett socialt problem som fått allt större fokus inom landskapsarkitektur vid planering och gestaltning av offentliga rum. Trygghet genom platsaktivering är en metod som går ut på att stödja det sociala livet i redan gestaltade utemiljöer. Detta sker genom att först aktivera platser med medel som lockar människor till dess användning. I sin tur ökar sociala aktiviteter och interaktioner vilket främjar social integrering där människors acceptans av varandra ökar. Därmed höjs även människors trygghetskänsla. Denna process är lik en kedjeeffekt som tar fart vid utformning eller förändring av platser på ett sätt som lockar människor till att uppehålla sig där.

Arbetets frågeställning Vilka platsaktiverande riktlinjer som främjar användning och social integrering kan tillämpas för att öka tryggheten i en gestaltad utemiljö? besvaras genom litteraturstudier och analyser av referensobjekt. Genom kunskapsinsamling från både teori och praktik har arbetets ämne, som har begränsad forskning, kunnat behandlas. Arbetets litteraturöversikt och referensobjektanalyser har satt grunden för framtagning av gestaltningsriktlinjer som skapar möjligheter för ökad användning av utemiljön som igångsätter platsaktiveringens kedjeeffekt.

Detta arbete tar fram platsaktiverande och trygghetsskapande gestaltningsriktlinjer som inte kräver stora förändringar av det redan gestaltade offentliga rummet. Riktlinjerna innefattar enkla fysiska tillägg och arrangemang som har stor betydelse för människors trivsel och användning av utemiljön, vilket sätter grund för en trygg plats. Arbetet identifierar dessa riktlinjer:
- En variation av sittmöjligheter för användning året runt
- Väderskydd till utrustning vars användning begränsas av vissa väderlekar
- Belysning för utemiljöns funktion och estetik
- Främjande av lekfullhet i utemiljön
- Övriga funktionella medel för användarnas tillfredsställelse
- Engagera till renhållning av det offentliga rummet
- Utsmyckning med grönska och andra element

Arbetet är framtaget för att uppmärksamma om platsaktiveringens möjligheter att främja samt öka trygghet. Riktlinjerna ska fungera som en idébank för att vägleda planerare, gestaltare och beslutsfattare i trygghetsarbete med platsaktivering som metod.

,

Insecurity in outdoor environments is a social problem that has received increasing focus in landscape architecture when planning and designing public spaces. Safety by place activation is a method that aims to support social life in already designed outdoor environments. This is done by first activating places with means that attract people to use the public spaces. This in turn boosts social activities and interactions, which promotes social integration raising people's acceptance of each other. Accordingly, people's sense of safety increases. This process is like a chain effect that starts when designing or changing places in a way that motivates people to want to use them.

The research question What place activating guidelines that promote use and social integration can be applied to increase safety in a designed outdoor environment?
is answered through literature studies and analyses of reference objects. The creation of place activating and safety-enhancing design guidelines has involved gathering knowledge from both theory and practical examples.

This thesis produced place activating design guidelines that include simple material additions and arrangements that are of great importance for people's well-being and their use of the outdoor environment, which in turn set the foundation for a safe place. The following design guidelines were identified:
- A variety of seating options for use all year round
- Weather protection for equipment whose use is restricted by certain weather conditions
- Lighting for functionality and aesthetics of the outdoor environment
- Promoting playfulness in the outdoor environment
- Other functional means for user satisfaction
- Encouraging users for clean public spaces
- Decorating with greenery and other elements

The place activating design guidelines presents a selection of ideas to guide planners, designers and decision makers in their work with increasing safety through place activation as a method.

Main title:Trygghet genom platsaktivering
Subtitle:framtagning och kritisk reflektion av platsaktiverande gestaltningsriktlinjer för trygga utemiljöer
Authors:Al-Ghorabi, Marita
Supervisor:Vicenzotti, Vera
Examiner:Nordh, Helena and Westerdahl, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:trygghet, platsaktivering, social integrering, offentliga rum, gestaltningsriktlinjer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500394
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500394
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2022 08:30
Metadata Last Modified:08 Jul 2022 10:47

Repository Staff Only: item control page