Home About Browse Search
Svenska


Janstad, Käthy and Vidarsson, Maja, 2022. Gå mot naturen : ett gestaltningsförslag för Inre hamnen, Söderhamn. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Forskningen visar att gröna miljöer har en positiv påverkan på människors hälsa genom att bidra till socialt, fysiskt och mentalt välbefinnande. Även senare tids forskning påvisar att blåa miljöer har en positiv inverkan på människors hälsa.

Med problematiken kring samhällets folkhälsosjukdomar blir offentliga blåa och gröna miljöer viktiga. I samband med restriktionerna kopplat till Coronopandemin blev det ännu tydligare kring vikten av offentliga gröna och blå miljöer. Dock är den rådande stadsplaneringstrenden kring förtätning något som potentiellt kan påverka tillgången till dessa miljöer i städerna.

Sverige har förbundit sig till de Förenta nationernas 17 globala mål. Inom mål 3, God hälsa och välbefinnande, och 11, Hållbara städer och samhällen, finns det delmål som omfattar urbana grönområden samt blåa miljöer med hänsyn till dagens forskning.

Inre hamnen i Söderhamn är idag en plats som inte uppfyller de krav som kommunens tilltänkta visioner ställer kring att vara en attraktiv mötesplats och målpunkt i staden. Däremot är det en plats vars läge i staden, koppling till skärgården och som en del av ett blågrönt stråk, gör att den har en stor utvecklingspotential. En utveckling av Inre hamnen kan bidra till att delmål inom de globala målen 3 och 11 uppnås. Arbetet syftar därför till att föreslå en gestaltning för Inre hamnen som visar hur landskapsarkitekturen kan bidra till att uppnå de globala målen 3 och 11. Detta genom att skapa en attraktiv mötesplats och målpunkt i staden som kan bidra med att stärka stadens kontakt med sitt omland och främja folkhälsa.

Huvudmetoden för arbetet är gestaltning. En förstudie som innefattar; dokument- och litteraturöversikt, platsanalys, studie av referensexempel, genomförs för att få förståelse för Inre hamnen, Söderhamn, gröna och blåa miljöers inverkan på hälsan och för att få inspiration. Ett analysverktyg kring åtta upplevda sensoriska nyckelkvaliteter utvecklas och används för att jämföra Inre hamnen och dess angränsande gröna miljöer. Tillsammans med skissarbetet och dess workshops under gestaltningsprocessen, resulterar det i ett gestaltningsförslag för Inre hamnen. Mellan förstudien och skissarbetet sker ett gemensamt utbyte och de båda delarna har en inverkan på varandra.

Gestaltningsförslaget Gå mot naturen är utformat för att göra Inre hamnen till en attraktiv målpunkt och mötesplats. Genom att förstärka kopplingen till vattnet och Inre hamnen som en del i ett blågrönt stråk, främjas olika hälsoaspekter och stärker stadens koppling till dess omland.

Konceptet för gestaltningen anknyter till sågverksepoken som har haft betydelse för Söderhamns historiska utveckling. Materialval, växtval och utformningen av platsen, beslutas utifrån konceptet.

Gestaltningsförslaget visar att landskapsarkitekturen kan bidra till de globala målen 3 och 11 men i vilken utsträckning är diskuterbart, ävenså kring vilken inverkan en enskild plats har.

,

Research shows that green spaces have a positive impact on human health by contributing to social, physical and mental well-being. Recent studies also show that blue spaces have a positive impact on human health.

In regards to problems linked with public health, public blue and green spaces become important. In regards to the restrictions linked to the Corona pandemic, the importance of public green and blue spaces became evident. However, the current urban planning trend promoting densification could potentially threaten the access to these environments in the cities.

Sweden has committed to the United Nations' 17 global goals. Within goal 3, Good health and well-being, and 11, Sustainable cities and communities, there are sub-goals that include urban green areas and blue spaces, with regard to current research.

Inre hamnen in Söderhamn is today a place that does not meet the requirements of the municipality's intended visions for the place, being an attractive meeting place and destination in the city. However, its location in the city, connection to the archipelago and as part of a blue-green structure, means that it has a potential for development. A development of the Inre hamnen can contribute to the achieving targets within the global goals 3 and 11. The thesis therefore aims to propose a design for Inre hamnen that shows how landscape architecture can contribute to achieving the global goals 3 and 11. This by creating an attractive place and destination in the city, that can help strengthen the city's contact with its adjacent surroundings and promote public health.

The overall method of the thesis is design. A pre-design phase that includes; document and literature review, site analysis, case-studies, is carried out to gain an understanding of the Inre hamnen, Söderhamn, the impact of green and blue environments on health and to gain inspiration. An analysis tool for eight perceived sensory dimensions is developed and used to compare Inre hamnen and its adjacent green spaces. The pre-design phase, together with sketching and workshops during the design process, results in a design proposal for Inre hamnen.

The design proposal Walk towards nature is designed to make Inre hamnen an attractive destination and place. By strengthening the connection to the water and Inre hamnen as part of a blue-green structure, various health aspects are promoted and the city's connection to its surroundings is strengthened.

The concept for the design is linked to the sawmill era that has been important for Söderhamn's historical development. The concept influences the overall design as well as has an impact on selecting materials and plants.

The design proposal shows that landscape architecture can contribute to the global goals 3 and 11, but to what extent is debatable, likewise to what extent a single site can contribute to the goals.

Main title:Gå mot naturen
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Inre hamnen, Söderhamn
Authors:Janstad, Käthy and Vidarsson, Maja
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Ahrland, Åsa and Butler, Emma
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:PSD, gröna miljöer, blåa miljöer, hälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500416
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500416
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2022 09:23
Metadata Last Modified:15 Jul 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics