Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Johannes and Mörk, Christopher, 2022. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
25MB

Abstract

Arbetet syftar till att visa hur ett utsnitt av Nyköpings årum kan gestaltas för att skapa ett enhetligt och sammanhängande parkstråk längsmed Nyköpingsån, parkstråket ska både vara tillgängligt och upplevas som tryggt. Arbetet tar avstamp i Nyköpings kommuns Utvecklingsprogram för Årummet från 2015. Utvecklingsprogrammet avser en sträcka längsmed Nyköpingsån på drygt sju kilometer, där kommunen har ett önskemål om att skapa ett tydligt sammanhängande parkstråk. Inom ramen för examensarbetet finner vi det lämpligt att begränsa oss till en del av denna sträcka. Projektområdet vi valt är en sträcka på ca 300 m, centralt beläget mellan Stadsbron i söder och Repslagarbron i norr.

Projektområdet angränsar till S:t Nicolai kyrka, Culturum (bibliotek och kulturcentrum), Barnkulturcentrum, bostäder och historiska Fors Industriers lokaler som idag hyrs ut som kontor. Området upplevs idag som bortglömt och otryggt, entréerna in i området är anonyma och sträckan är på sina håll otillgänglig.

Inför gestaltningen har vi gjort en litteraturöversikt av kommunens dokument, områdets historia, begreppet harmoni, ekologi och vad som upplevs tilltalande. Referensprojekt har studerats både digitalt och fysiskt för att hitta inspiration och intressanta lösningar. De städer vi besökt är Norrtälje, Uppsala och Berlin. Genom större delen av arbetet är skissande i olika former vårt huvudsakliga arbetsredskap.

Gestaltningsförslaget för projektområdet syftar till att tydliggöra entréerna, skapa ett sammanhängande stråk med tydlig koppling till vattnet. Vi vill genom att adderad en brygga och en bro, tillgängliggöra platsen samt skapa mer rörelse genom området. Den ökade rörelsen hjälper tillsammans med belysning och ökad visibilitet till med att öka den upplevda tryggheten. Växtligheten planeras så att det ska bli en större dynamik mellan öppna och slutna rum längs med stråket. Genom att placera flera olika aktivitetsytor riktade mot vattnet är förhoppningen att Årummet ska komma att upplevas mer som en framsida.

,

The work aims to show how a section of Nyköping's river walk can be designed to create a uniform and coherent park route along the river Nyköpingsån, the park route must be both accessible and perceived as safe. The work is based on Nyköping Municipality's Development Program for the river walk from 2015. The development program refers to a section along the Nyköpingsån of just over seven kilometers, where the municipality has a desire to create a clearly coherent park route. Within the framework of the master thesis, we find it appropriate to limit ourselves to a part of this section. The project area we have chosen is about 300 m, centrally located between Stadsbron in the south and Repslagarbron in the north.

The project area adjoins St. Nicolai Church, Culturum (library and cultural center), Children's Culture Center, housing and the historic Fors Industries premises, which are currently rented out as offices. Today, the area is perceived as forgotten and unsafe, the entrances to the area are anonymous and the river walk is inaccessible in some places.

Prior to the design, we have made a literature review of the municipality's documents, the area's history, the concept of harmony, ecology and what is perceived as appealing. Reference projects have been studied both digitally and physically to find inspiration and interesting solutions. The cities we visited are Norrtälje, Uppsala and Berlin. Throughout most of the work, sketching in various forms is our main work tool.

The design proposal for the project area aims to clarify the entrances, create a coherent route with a clear connection to the water. By adding a boardwalk and a bridge, we want to make the place accessible and create more movement through the area. The increased movement, together with lighting and increased visibility, helps to increase the perceived security. The vegetation is planned so that there will be a greater dynamic between open and closed spaces along the river walk. By placing several different activity areas facing the water, the hope is that the river walk will be experienced more as a frontside than a backyard.

Main title:Nyköpings årum
Subtitle:ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån
Authors:Karlsson, Johannes and Mörk, Christopher
Supervisor:Rabenius, Gudrun
Examiner:Wingren, Carola and Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Årum, stråk, gestaltning, kulturhistoria, tillgänglighet, harmoni
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500339
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500339
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Feb 2022 11:51
Metadata Last Modified:01 Mar 2022 12:26

Repository Staff Only: item control page