Home About Browse Search
Svenska


Stigsson Rigné, Louise and Vernersson, Emil, 2024. Kvillebäcken : analys och gestaltningsförslag - me[d]andra strukturer och processer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

I byggandet av hållbara städer är utveckling av blågrön infrastruktur högaktuell, och inom detta faller stort fokus på utveckling av urbana vattendrags ekologi, vattenkvalitet, och förmåga att omhänderta konsekvenser av klimatförändringar. Få vattendrag uppnår miljökvalitetsnormerna, och platsspecifika utmaningar finns i varje vattendrag. I Göteborg pågår det omfattande stadsbyggnadsprojektet Älvstaden där staden ska kopplas samman över älven, och i och med detta stadsbyggnadsprojekt sätts nya förutsättningar för Kvillebäcken på Hisingen. Bäcken är en pusselbit i både Sveriges största avrinningsområde och dess största stadsbyggnadsprojekt. Detta examensarbete undersöker hur Kvillebäcken kan gestaltas för förbättrad ekologi, vattenkvalitet och översvämningshantering med hänsyn till den platsspecifika utmaningen; Kvillebäcken som habitat för den starkt hotade arten knölnate, Potamogeton trichoides. Projektet syftar på att undersöka hur vattendrags ekologi och kemiska status kan förbättras utifrån urbanekologik infallsvinkel och ska ses som ett bidrag till kunskap kring god ekologi, resiliens och hållbar stadsbyggnad i Älvstaden.

Den teoretiska bakgrundsdelen ger en översikt över relevant urbanekologisk teori och restaureringsstrategier. I den urbana kontexten begränsas ofta vattendragens naturliga processer och utrymmen vilket har omfattande konsekvenser för ekosystemen kopplat till vattendragen i form av närsalts- och dagvattenintrång, minskade habitat och översvämningsrisker. I analysdelen undersöks de specifika förutsättningarna i Kvillebäcken och bäcken karaktäriseras som ett vattendrag med potential till naturlig meandering och nyckelbiotoper bundna till denna karaktär. Idag förekommer dessa i begränsad form längs vattendraget som rinner från ett naturligt, mer ruralt område till industri-, stadsbebyggelse och hamn. I och med både befintliga och framtida områden som bebyggs kommer bäcken att ta emot stora mängder vatten av bland annat dagvatten vilket hotar knölnaten. I arbetsområdet vid Backaplan måste olika intressen och förutsättningar avvägas. Vi föreslår övergripligt gestaltade restaureringsåtgärder med hänsyn till naturtyper i Kvillebäckens strandzon som är ämnade att främja vattendragets geomorfologiska- och naturliga processer. Ett meandrande mönster av högflödesfåror föreslås i årummets strandzon tillsammans med topografiska förändringar som ett sätt att skapa varierade fuktnivåer och habitat, förbättra reningskapacitet och omhändertagande av översvämningar.

,

In the construction and planning of sustainable cities, the development of blue-green infrastructure is highly relevant. Within this subject is the development of watercourse ecology and urban ecology, including water quality and the ability to mitigate the consequences of climate change. Few watercourses achieve environmental quality standards, and site-specific challenges exist in every watercourse. In Gothenburg, the extensive urban transformation project Älvstaden is underway, which aims to connect the city center across the river Göta älv, and with this new conditions are set for Kvillebäcken on Hisingen. The stream plays a part both in the biggest hydrological catchment area as well as the biggest development project in Sweden. This thesis examines how Kvillebäcken can be designed for improved ecology, water quality and flood management with regard to the site-specific challenge; Kvillebäcken as a habitat for the highly threatened hairlike pondweed, Potamogeton trichoides. The project aims to investigate how the ecology and chemical statuses of streams can be improved from an urban ecology point of view and should be seen as a contribution to good ecology, resilience and sustainable urban development in Älvstaden.

The theoretical background provides an overview of relevant urban ecological theory and restoration strategies. In the urban context, the natural processes and spaces of streams are often restricted, which has extensive consequences for the ecosystems connected to the watercourses in the form of nutrient- and stormwater intrusion, reduced habitat and risks of flooding. In the analysis, the specific conditions in Kvillebäcken are investigated and by hydrologic characterization the stream is concluded to be a watercourse with the potential of natural meandering and the key biotopes tied to its character. Today, these are limited along Kvillebäcken that flows from a natural, more rural area through industry, a port and urban development. In proximity to both existing and future areas, the stream will receive stressors from among other, large amounts of stormwater. In the proposal area at Backaplan, different interests and conditions must be balanced. We propose restoration measures with regard to key biotopes in Kvillebäcken's riparian corridor, which are intended to promote the watercourse's geomorphological- and natural processes. A meandering pattern of high-flow channels is proposed, along with topographic changes as a means of creating varied moisture levels and habitat, improving treatment capacity and flood management.

Main title:Kvillebäcken
Subtitle:analys och gestaltningsförslag - me[d]andra strukturer och processer
Authors:Stigsson Rigné, Louise and Vernersson, Emil
Supervisor:Hedblom, Marcus and Wingren, Carola
Examiner:Myhr, Ulla and Robling, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Urbanekologi, landskapsarkitektur, hydrologi, vattendrag, naturbaserade lösningar, blågrön infrastruktur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500700
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500700
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Mar 2024 07:48
Metadata Last Modified:23 Mar 2024 02:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics