Home About Browse Search
Svenska


Iggström, Matilda, 2023. Ängens potential för ekosystemtjänster i staden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Den rådande urbaniseringstrenden och klimatförändringar ökar behovet av ekosystemtjänster i städer. Ängen som är en av våra mest artrika marker i landskapet, trängs undan i det moderna jord- och skogsbruket, vilket hotar många ängsväxters existens. I städer finns möjlighet att skapa livsmiljöer för dessa arter, vilket skulle bidra med viktiga ekosystemtjänster i staden. Den urbana ängen delas i arbetet in i två kategorier utifrån tidigare forskning, mager artrik äng och bördig artfattig äng, beroende på markens förutsättningar och tillvägagångsätt vid anläggning. Det föreslås i arbetet att de olika typerna av äng har potential att leverera olika typer av ekosystemtjänster i staden. I arbetet undersökts två stadsdelar i Uppsala, Norby och Valsätra, utifrån möjligheten att skapa ängsytor som kan bidra med stödjande, reglerande och försörjande ekosystemtjänster. Studien genomförs i ArcMap där möjliga ängsytor identifieras utifrån respektive ekosystemtjänst och redovisas som polygoner i kartor. I studien framgår det att det i stadsdelarna finns förutsättningar för samtliga ekosystemtjänstgrupper men i något olika hög grad. De potentiella ängsytor som har möjlighet att bidra effektivt till stödjande ekosystemtjänster är färre och mer ojämnt fördelade i stadsdelarna än de som kan ge reglerande och försörjande ekosystemtjänster. Det framgår att båda typerna av äng, mager artrik äng och bördig artfattig äng, kan vara viktiga för att ge en mångfald av ekosystemtjänster i stadsdelarna samt att de bördiga artfattiga ängarna kan stärka konnektiviteten mellan de mer artrika ängarna vilket skulle öka ytornas förmåga att leverera ekosystemtjänster i allmänhet.

,

Current climate change and urbanization trends increases the need for ecosystem services in cities. Meadows, which are one of our most diverse land types, are being displaced in the landscape due to modern agriculture and forestry procedures which cause a threat to the flora and fauna of meadows. By creating meadows in cities, urban environments have the potential to become a refuge for these species as well as provide important ecosystem services to the city. The urban meadow is in this paper divided into two categories, nutrition-poor diverse meadow and nutrition-rich less diverse meadow, depending on soil conditions and approach when creating the meadow. It is suggested that different kinds of meadows have potential to deliver different kinds of ecosystem services. The paper investigates two city districts in Uppsala, Norby and Valsätra, regarding the possibility of creating meadows that will contribute to supporting, regulating and providing ecosystem services. The study is performed in ArcMap where suitable areas for meadow are identified for each ecosystem service. The areas are then presented as polygons in several maps. The study suggests that there is potential for all ecosystem services in the district but to a somewhat varying degree. The spaces that have possibilities to effectively give supporting ecosystem services are few and more sparsely spread than the spaces that can provide regulating and providing ecosystem services. It is suggested that both types of meadows can be of importance to deliver a variety of ecosystem services in the city districts and that the less diverse meadow on nutrition-rich soil can strengthen the connectivity between the diverse meadows which would increase the space's ability to provide ecosystem services in general.

Main title:Ängens potential för ekosystemtjänster i staden
Authors:Iggström, Matilda
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:urban äng, ekosystemtjänster, urbanekologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500546
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500546
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2023 10:22
Metadata Last Modified:12 Apr 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page