Home About Browse Search
Svenska


Mayr, Lisa and Wejlemark, Sunniva, 2021. Loop : ett gestaltningsförslag för en del av Östra kyrkogården i Malmö. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Arbetet syftar till att visa hur en del av Östra kyrkogården kan omgestaltas med hänsyn både till befintliga kulturhistoriska och arkitektoniska värden, men också som en modern och framtida plats för sorg och kontemplation. Arbetets ram har satts av en årlig idétävling för landskapsarkitektstudenter som år 2021 har namnet Framtidens minnesplats - Östra kyrkogården i Malmö och arrangeras av Tankesmedjan Movium vid SLU tillsammans med Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF), Sveriges Stenindustriförbund samt SLU. Tävlingen utgår ifrån hur begravningsplatsen kan bevara och utveckla sin funktion som mötes- och minnesplats för de efterlevande.

Östra kyrkogården i Malmö stod färdig år 1921 och ritades av arkitekten Sigurd Lewerentz (1885-1975). En ceremoniplats på begravningsplatsens norra del gjordes år 1959 om till en minneslund och blev då Sveriges första i sitt slag. Minneslunden ligger centralt placerad i det bestämda tävlingsområdet, vilket också omfattar minneslundens omgivande ytor.

För att i gestaltningen respektera Lewerentz arv tar vi genom en litteraturundersökning, referensobjekt, samt med hjälp av semistrukturerade intervjuer reda på hur Lewerentz förhållningssätt till arkitektur såg ut. Litteraturstudie och semistrukturerade intervjuer används också för att undersöka hur en samtida begravningsplats kan utformas med fokus på trender och tendenser kopplat till begravning. Den teoretiska delen av arbetet varvas med skissarbete i olika former vilket leder fram till ett gestaltningsförslag.

Gestaltningsförslaget LOOP är utformat så att platsen ska fungera som en helhet och hjälpa besökaren i sorgeprocessen. Upplevelsen genom det fysiska; kroppen, och det mentala; perceptionen, är utgångspunkten i förslaget och utgör kärnan i hur platsens nya element har utformats. Platsen ska ge utrymme för människor i sorg, där ett slut är kopplat till en början. Platsernas funktioner som utgör helheten och sorgebearbetningen, ett före, ett under och ett efter. Förutom att den befintliga minneslunden varsamt omgestaltas för att möta behov av tillgänglighet och för att förstärka Lewerentz ursprungliga design tillförs nya funktioner på platsen i form av ett utomhuskapell, en askgravlund samt en smyckningsvägg, som även riktar sig till de som har anhöriga begravda på annan plats.

Förslaget, som tar hänsyn både till det befintliga kulturarvet men också tar platsen in i framtiden, kan fungera som ett exempel på hur samtida och framtida platser för sorg och kontemplation kan utformas. Resultatet visar också på ett exempel hur befintliga kulturarv kan fungera sida vid sida med nya tidslager och tillägg.

,

The aim of this thesis is to show how a cemetery can be re-designed with regard both to cultural-historical values but also as a contemporary and future place for grief and contemplation. The frame of the design work has been set by an annual idea competition for landscape architecture students, which this year has the name Future Memorial Place - Östra kyrkogården in Malmö. The competition is based on how the cemetery can preserve and develop its function as a meeting and memorial place for the visitors.

The Eastern Cemetery in Malmö was completed in 1921 and designed by the swedish architect Sigurd Lewerentz (1885-1975). A ceremony place at the northern part of the cemetery was in 1959 turned into a memorial grove and became Sweden's first of its kind. The memorial grove is centrally located in the defined competition area, which includes the memorial grove and its surrounding areas.

In order to respect the heritage of Lewerentz in the redesign we researched Lewerentz's approach to architecture. This research was conducted through a literature study, through reference objects and through semi-structured interviews. Literature studies and semi-structured interviews were also used to investigate how a contemporary cemetery can be designed with focus on trends and tendencies linked to burial ceremonies. The theoretical part of the work alternated with sketching in various forms, which then led to the design proposal.

The proposal LOOP is designed so that the site will function as a whole and help the mourner in the process. Focus lies on the experience both through the physical: the body and mental: the perception. All parts of the place represent a before, a during and an after. In addition to carefully redesigning the existing memorial grove to meet the need for accessibility and to reinforce Lewerentz's original design, new features are added to the site in the form of an outdoor chapel, an memorial ash grove and a memorial wall for decoration, also intended for those who have relatives buried elsewhere.

The proposal, which takes into account both the existing cultural heritage but also takes the place into the future, can serve as an example of how contemporary and future places for grief and contemplation can be designed. The results also show an example of how existing cultural heritage can work side by side with new time layers and elements.

Main title:Loop
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en del av Östra kyrkogården i Malmö
Authors:Mayr, Lisa and Wejlemark, Sunniva
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Rabenius, Gudrun and Johansson, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:begravningsplats, Sigurd Lewerentz, Östra kyrkogården Malmö, gestaltning, kulturhistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500325
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500325
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2021 11:21
Metadata Last Modified:14 Oct 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics