Home About Browse Search
Svenska


Carlson, Sofia and Mohamed, Rama, 2023. Planering för klimatanpassning mot skyfall : en undersökning av förhållandet mellan rekommendationer och planering i Malmö stad. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

På grund av global uppvärmning sker skyfall oftare och mer intensivt, och denna tendens kommer att öka ännu mer i framtiden. Skyfall kan ha stora konsekvenser genom översvämningar, som i värsta fall kan leda till förlust av liv. Kandidatarbetets syfte är att undersöka hur blågröna lösningar används för att öka urban klimatanpassning mot skyfall i planering. Kandidatarbetet leder till en djupgående undersökning av vilka åtgärder som rekommenderas och vilka som faktiskt planeras. För att göra detta jämförs de fördjupade översiktsplanerna för Nyhamnen, Södra Hyllie och Södra Kirseberg och Östervärn mot varandra via ett antal analysfrågor som har tagits fram genom granskning av Boverkets rekommendationer och Malmö Stads övergripande planbestämmelser kring ämnet.

Dessa fyra övergripande frågor är: Tas skyfallshantering upp och hur?, Vilka av åtgärderna föreslås?, Dimensioneras det för ett 100-års regn?, och Vad är länsstyrelsernas bedömning av klimatanpassningen? Granskningen visade att Nyhamnens fördjupade översiktsplan hanterar klimatanpassning mot skyfall bristande, medan Södra Hyllies fördjupade översiktsplan och Södra Kirseberg och Östervärns fördjupade översiktsplan hanterade skyfall medelmåttligt. Alla tre planer lämnade mycket osagt genom att hävda att det ska lösas i framtida planeringsetapper. Vi anser att det verkar som att Malmö Stad väljer att skjuta problematiken kring skyfall framför sig i stället för att hantera det direkt. Alla parter i den kommunala byggnadsprocessen måste se till att hålla sig själva skyldiga till att klimatanpassa för att en kvantifierbar förändring ska ske. Detta gäller mellan kommun och myndighet, samt inom kommunen.

Alla parter i den kommunala byggnadsprocessen måste se till att hålla sig själva och sina medarbetare skyldiga till att klimatanpassa för att kvantifierbar förändring ska ske.

Boverkets rådgivningar som analysen till stor del är baserad på kräver även uppdatering och revision för att vara till större hjälp för planerare i sitt klimatanpassningsarbete.

,

Extreme precipitation is a more frequently recurring and serious issue. This is due to global warming and will only increase in the future. Extreme precipitation can have major consequences because of flooding and can lead to a loss of life in the worst-case scenario. The purpose of this thesis is to analyze how blue-green measures are used to increase urban resilience against extreme precipitation in planning. The thesis leads to an in-depth analysis of which measures are recommended and which are actually planned. To do this, the detailed comprehensive plans of Nyhamnen, Södra Hyllie and Södra Kirseberg and Östervärn are compared against through questions that has been drawn up through Boverket’s recommendations and Malmö Stad’s overall planning regulations on the subject.

Those four overarching questions are: Is rainfall management addressed and in which case how?, Which of these measures are proposed?, Is it built to withstand a 100-year rainfall?, and What is Länsstyrelsen’s assessment of increased urban resilience? The analysis made apparent that Nyhamnen's detailed comprehensive plan inadequately executes increasing urban resilience against extreme precipitation, while Södra Hyllie's detailed comprehensive plan and Södra Kirseberg and Östervärn's detailed comprehensive plan execute increasing urban resilience against extreme precipitation moderately well.

All three plans left much unsaid by claiming that that the measures will be planned for in future planning stages. We believe that it seems that Malmö Stad chooses to push handling the problem of extreme precipitation to the future instead of dealing with it directly. All parties in the municipal planning process must ensure that they hold themselves accountable for increasing urban resilience in order for quantifiable change to occur. This applies between municipalities and government agencies, as well as within the municipality.

Boverket’s recommendations, upon which the analysis is largely based, also require updating and revision to be of greater help to planners in their work of increasing urban resilience.

Main title:Planering för klimatanpassning mot skyfall
Subtitle:en undersökning av förhållandet mellan rekommendationer och planering i Malmö stad
Authors:Carlson, Sofia and Mohamed, Rama
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:klimatanpassning, skyfall, Boverket, blågröna lösningar, öppen dagvattenhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500574
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500574
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 May 2023 05:39
Metadata Last Modified:16 May 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics