Home About Browse Search
Svenska


Liljegren, Simon, 2021. Utvärdering och förslag på hur ett bostadsområdes lekmiljö kan främja barns utveckling och lärande : en platsanalys baserad på forskning om barns lek och utifrån Barnkonventionens riktlinjer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
978kB

Abstract

I denna uppsats inventeras lekmiljön på ett ankomstboende genom platsbesök för att finna svar på frågan om hur den kan vara bristande och hur den kan förbättras. Detta grundar sig i att Boverket uttryckt en oro över att lägre prioriterade områden löper större risk att inte leva upp till Barnkonventionens riktlinjer för hur en lekmiljö bör utformas för att främja barns utveckling och lärande. Vidare görs en ansats till att tolka Barnkonventionens ratificering och på så vis kunna identifiera brister och utveckla förbättringsförslag på platsen. Uppsatsen genomförs med hjälp av litteraturstudier om barns utveckling och lärande i lekmiljöer och föreslår åtgärder genom att konkretisera hur en god lekmiljö kan utformas för att stämma överens med riktlinjerna. Den metod som används är Barnombudsmannens processtöd som delas in i de fyra stegen individuell inlärning, reflektion och planering, utvecklingspotential och återkoppling. Uppsatsens resultat visar att området har brister när det analyseras utifrån vad som är en god och kvalitativ lekmiljö. I resultatet föreslås sju förbättringsförslag utifrån det som framkommit i litteraturen. Slutsatsen är att Boverkets uttryckta oro över dessa lekmiljöer bör beaktas och att åtgärder för rikare utformning bör vidtagas.

,

In this essay, the play environment in an arrival accommodation is inventoried through site visits to find answers to the question of how it can be deficient and how it can be improved. This is based on Boverkets expressed concern that lower-priority areas are at greater risk of not living up to the Convention on the Rights of the Child's guidelines for how a play environment should be designed to promote children's development and learning. Furthermore, an attempt is made to interpret the ratification of the Convention on the Rights of the Child and thus be able to identify shortcomings and develop proposals for improvement on the environment. The thesis is carried out with the help of literature studies on children's development and learning in play environments and proposes measures by specifying how a good play environment can be designed to comply with the guidelines. The method used is “Barnombudsmannens processtöd” which is divided into the four steps of individual learning, reflection and planning, development potential and feedback. The results of the thesis show that the area has shortcomings when it is analyzed on the basis of what is a good and qualitative play environment. The result proposes seven suggestions for improvement based on what has emerged in the literature. The conclusion is that Boverkets expressed concerns about these play environments should be considered and that measures for richer design should be taken.

Main title:Utvärdering och förslag på hur ett bostadsområdes lekmiljö kan främja barns utveckling och lärande
Subtitle:en platsanalys baserad på forskning om barns lek och utifrån Barnkonventionens riktlinjer
Authors:Liljegren, Simon
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Leposa, Neva and Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:barnkonventionen, lekmiljöer, lek, rättigheter, Artikel 31, barn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500334
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500334
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Jan 2022 09:13
Metadata Last Modified:04 Jan 2022 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics