Home About Browse Search
Svenska


Bäck, Ida and Renström, Hanna, 2024. Blommande gräsmatta som alternativ till den traditionella : en jämförelse av gräsmattor för en ökad biologisk mångfald i urbana miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I dagens urbana samhälle minskar den biologiska mångfalden på grund av förtätning. De urbana grönytorna utgörs till stor del av gräsmattor, och det finns tydliga normer kring hur dessa ska förvaltas för att uppnå dagens ideal. Denna hårda förvaltning påverkar genom flera aspekter den biologiska mångfalden och den ekologiska hållbarheten negativt. Arbetet syftar till att undersöka de för- och nackdelar den traditionella respektive blommande gräsmattan har, samt de normer och värderingar som influerar allmänhetens syn och användning av dessa grönytor i städerna. Detta för att visa hur den biologiska mångfalden och ekologiska hållbarheten skulle kunna öka i urbana miljöer och för att förstå vilka utmaningar och möjligheter som kan uppstå vid en omställning till blommande gräsmattor. Arbetet är avgränsat till den tempererade zonen samt artdiversiteten inom biologisk mångfald och metoden som används är en litteraturgenomgång.

Resultatet visar att den blommande gräsmattan bidrar till en högre biologisk mångfald då antalet växter är fler och blomningstiden är längre. Även fler pollinatörer och fler pollinerande arter besöker en blommande gräsmatta jämfört med den traditionella. Flera olika aspekter inom skötseln för den traditionella gräsmattan, så som klippning, bevattning, gödsling och bekämpning, påverkar den ekologiska hållbarheten negativt. Dessa skötselåtgärder krävs inte i lika stor utsträckning, eller överhuvudtaget, för en blommande gräsmatta. Det finns ett tydligt ideal om hur en gräsmatta ska se ut och skötas, och det finns en social press på att upprätthålla denna typ av gräsmattor. Trots de starka normerna och värderingarna ställer sig många positivt till en blommande gräsmatta på grund av estetiken och en ökad biologisk mångfald, men å andra sidan finns en konflikt i hur funktionen skulle påverkas. Den traditionella gräsmattan har en måttlig till hög tramptålighet och den blommande gräsmattan har en måttlig tramptålighet. För att underlätta vid en omställning till blommande gräsmattor föreslår vi att blommande arter skulle kunna sås in på redan etablerade gräsmattor och att kunskap skulle spridas till allmänheten genom informationsskyltar eller liknande. Slutligen anser vi att fördelarna för den blommande gräsmattan väger tyngre än nackdelarna och att den skulle kunna ersätta den traditionella gräsmattan för en ökad biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet i urbana miljöer.

,

In contemporary urban cities, biodiversity is experiencing a decline due to urban densification. Urban green spaces predominantly feature grass lawns, which are subject to distinct norms dictating their management to achieve today’s ideals. This extensive management does, by multiple aspects, affect the biodiversity and ecological sustainability negatively. This study aims to examine advantages and disadvantages of the traditional grass lawn respectively the flowering lawn, alongside the norms and values shaping public perception and utilization of these urban green spaces. This is done to display how biodiversity and ecological sustainability could be enhanced in urban environments and to comprehend the challenges and possibilities associated with a transition to flowering lawns. This study is limited to the temperate zone along with the diversity of species within biodiversity and the method used is a literature study.

The result indicates that flowering lawns contribute to a higher biodiversity due to increased plant diversity and prolonged flowering periods. Additionally, flowering lawns attract a higher number of pollinators and pollinating species compared to traditional grass lawns. Within the management of the traditional grass lawn there are aspects such as mowing, irrigation, fertilization and the use of pesticides that have a negative impact on ecological sustainability. These management measures are not needed to the same extent, if at all, in the flowering lawn. There is a clear ideal of what a grass lawn should look like and how it should be managed, and there is a social pressure to maintain this type of lawn. Despite these strong norms and values, there exists a notable receptivity toward flowering lawns owing to their aesthetic appeal and increased biodiversity. On the other hand, there exists a conflict regarding the change of function f the lawn. The traditional grass lawn has a moderate to high resistance to trampling and the flowering lawn has a moderate resistance to trampling. To facilitate a transition to flowering lawns, we propose to sow in the flowering species into already established grass lawns and that knowledge should be spread to the public through, for example, information signs. Finally, we contend that the advantages of the flowering lawn outweigh the disadvantages and that it could be a possible replacement for the traditional grass lawn to increase the biodiversity and ecological sustainability in urban environments.

Main title:Blommande gräsmatta som alternativ till den traditionella
Subtitle:en jämförelse av gräsmattor för en ökad biologisk mångfald i urbana miljöer
Authors:Bäck, Ida and Renström, Hanna
Supervisor:Myhr, Ulla
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:blommande gräsmatta, alternativ gräsmatta, gräsmatta, traditionell gräsmatta, biologisk mångfald, artdiversitet, ekologisk hållbarhet, pollinatörer, urban miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500718
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500718
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2024 12:34
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics