Home About Browse Search
Svenska


Bäckström, Michelle, 2022. Regenerativa designprinciper applicerade på bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I denna uppsats analyseras bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala utifrån regenerativa designprinciper, baserade på teorier om regenerativ design samt exempel på tidigare projekt där regenerativ design tillämpats. För att en övergång mot ett verkligt hållbart stadsbyggande ska kunna ske kan det vara betydande att inte enbart fokusera på att minska skadan på miljön, utan istället skapa urbana projekt som ger positiva effekter på miljön och främjar en samevolution mellan mänskliga och ekologiska system. Syftet med arbetet är att identifiera eventuella regenerativa processer i Norra Kapellgärdet samt möjligheter som eventuellt förbisetts men är genomförbara och därmed skulle kunna inkorporeras i en framtida mer ambitiös kravställning för regenerativ samhällsbyggnad. Fokus i Norra Kapellgärdets gestaltning beskrivs idag framförallt ligga på sociala aspekter som motion, välbefinnande och estetik. Hållbarhetsanpassningarna i området syftar främst till att enbart ge en lägre skada på miljön, däribland energisnåla lösningar och giftfria materialval. Dock finns en antydan till ett antal regenerativa processer i området, så som regnbäddar som omhändertar dagvatten som kan tillgodogöras av växter, viss möjlighet till småskalig odling samt planteringar som kan bidra med ekosystemtjänster. Vid ett fokus på regenerativ design skulle det finnas en högre betoning på framförallt växtlighet, konnektivitet mellan grönstrukturer, främjandet av ekosystemtjänster, självförsörjande, en hänsyn till platsspecifika faktorer som solinstrålning och särskilt ekosystemet på plats. För att kunna skapa en självförsörjande stadsdel skulle det dock även krävas en samverkan med det större systemet landskapet befinner sig i, samt egna initiativ från de boende. Hur detta kan åstadkommas är en av flera angelägna frågor för framtida forskning.

,

In this thesis the residential area Norra Kapellgärdet in Uppsala is analysed through principles of regenerative design, based on theories about regenerative design and examples of earlier projects where regenerative design was practiced. To make a transition towards truly sustainable city building, it can be of importance to not only focus on minimizing the damage done on the environment, but to instead create urban projects that have positive effects on the environment and promote a co-evolution between human and ecological systems. The objective of this thesis is to identify possible regenerative processes in Norra Kapellgärdet, and potential possibilities that may have been overlooked but are feasible and could be incorporated in future more ambitious requirements for building of regenerative societies. The focus of the design in Norra Kapellgärdet today is described to be primarily on social aspects such as exercise, comfort and aesthetics. The sustainability efforts in the area are today mostly focused on only reducing the damage done on the environment, such as energy effective solutions and non-toxic material use. There is however a hint of possibilities for a number of regenerative processes in the area, such as rain garden beds that collect storm water that can be utilized by plants, minor possibilities for small scale growing of crops, and plantings that can contribute with ecosystem services. If focus in the area was on regenerative design there would be a greater emphasis on vegetation, connectivity between green structures, promotion of ecosystem services, self-sufficiency, considerations of place-specific factors such as sunlight and particularily the local ecosystem. However, creation of a self-sufficient district would also require a cooperation with the larger system that the landscape is located within, as well as own initiatives from the residents. How this can be achieved is one of several relevant questions for future research.

Main title:Regenerativa designprinciper applicerade på bostadsområdet Norra Kapellgärdet i Uppsala
Authors:Bäckström, Michelle
Supervisor:Bergquist, Daniel
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:regenerativ design, stadsbyggnad, landskapsarkitektur, ekosystemtjänster, hållbarhetsanpassningar, tropism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500489
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500489
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2022 06:33
Metadata Last Modified:18 Jan 2023 12:16

Repository Staff Only: item control page