Home About Browse Search
Svenska


Capelle, Téa, 2023. “Känner man trygghet att man får vara på en plats, känner vi att den sociala hållbarheten ökar” : att planera för sociala interaktioner som landskapsarkitekt inom ramen för Slakthusområdets planprogram. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Sociala interaktioner anses vara en viktig del för att skapa en inkluderande och socialt hållbar stad. I Stockholm stad har segregationen ökat och möjligheterna till möten mellan olika grupper minskat. Men forskning visar att det finns möjlighet att planera för social interaktion mellan grupper i stadens offentliga rum. Här har landskapsarkitekter en viktig roll. I studien genomförs en semistrukturerad intervju med två landskapsarkitekter som arbetar med planprogrammet för Slakthusområdet. Intervjufrågorna fokuserar på om och i så fall hur de planerar och gestaltar en offentlig miljö som främjar sociala interaktioner. Slakthusområdet är intressant eftersom visionen är att bygga en integrerad stadsdel med ett rikt heterogent stadsliv. Den transkriberade intervjun har tematiserats och analyserats med utgångspunkt i stadsplaneraren Jan Gehls teorier för utomhusaktiviteter samt sociologen Richard Sennetts tankar om öppna och slutna system. Gehl vill underlätta mötet med andra i staden. Han definierar olika aktiviteter: nödvändiga, frivilliga och sociala som alla är viktiga för sociala interaktioner. Sennetts utgår från friktionen som uppstår i staden som fysisk plats och som en levande mänsklig miljö. I ett öppet system tar stadsplaneringen hänsyn till oförutsedda förändringar och mötet mellan stadsplaneraren och de som bor och rör sig i staden.

,

Social interactions are considered a key component in creating an inclusive and socially sustainable city. In the city of Stockholm, segregation has increased and opportunities for encounters between different groups have decreased. But research shows that there is an opportunity to plan for social interaction between groups in the city's public spaces. In this respect, landscape architects have an important role. The study involves a semi-structured interview with two landscape architects working on the planning programme for the Slakthus area. The interview questions focus on whether, and if so how, they plan and design a public environment that promotes social interactions. The Slakthus area is interesting because the vision is to build an integrated district with a rich heterogeneous urban life. The transcribed interview has been thematised and analysed based on urban planner Jan Gehl's theories of outdoor activities and sociologist Richard Sennett's thoughts of open and closed systems. Gehl wants to facilitate encounters with others in the city. He defines different activities: necessary, voluntary, and social, all of which are important for social interactions. Sennetts starts from the friction that occurs in the city as a physical place and as a living human environment. In an open system, urban planning takes into account unforeseen changes and the encounter between the urban planner and the people living and moving in the city.

Main title:“Känner man trygghet att man får vara på en plats, känner vi att den sociala hållbarheten ökar”
Subtitle:att planera för sociala interaktioner som landskapsarkitekt inom ramen för Slakthusområdets planprogram
Authors:Capelle, Téa
Supervisor:Westerdahl, Sara
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:sociala interaktioner, social hållbarhet, Slakthusområdet, landskapsarkitektur, planering, segregation, urbanism, öppet system, stängt system, nödvändiga aktiviteter, frivilliga aktiviteter, sociala aktiviteter, öppen stad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500536
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500536
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2023 10:45
Metadata Last Modified:10 Mar 2023 15:07

Repository Staff Only: item control page