Home About Browse Search
Svenska


Lönngren, Sanna and Öhrström, Felicia, 2024. Rofylldhet i en tät stad : en platsanalys av Helgalunden i stadsdelen Södermalm i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Korrelationen mellan vistelse i gröna utemiljöer och mentalt välbefinnande är sedan länge väletablerad. I takt med att städer förtätas och att de gröna ytor som finns tas i anspråk och fragmenteras, ökar stressrelaterade sjukdomar. Därmed blir utformningen av städer och hållbar stadsbyggnad alltmer relevant för att kunna garantera psykiskt välmående för så många människor som möjligt. Rofylldhet är den kvalitet för utemiljöer vilken identifierats vara viktigast för stressåterhämtning, men en kunskapsbas om hur rofylldhet gestaltas och planeras för saknas. Syftet med arbetet är att undersöka om en park som Stockholms stad beskriver som särskilt rofylld innehar egenskaper, eller designelement, som enligt rådande forskning bidrar till rofylldhet. Vidare bidrar arbetet med kunskap om överrensstämmelsen mellan aktuell forskning om rofylldhet och förekomsten av rofyllda designelement. Studien genomfördes som en platsanalys av Helgalunden i stadsdelen Södermalm. Resultaten utifrån det teoretiska ramverk som tagits fram ur en litteratursammanställning visar att Helgalunden innehar många av de element som identifierats bidra till rofylldhet. Samtidigt påvisas även brister, framför allt gällande kategorin Ljudkvaliteter och delvis avseende kategorin Trygghet och bekvämlighet. En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att Stockholms stads styrdokument och marknadsföringsdokument beskrivningar av rofyllda parker är väl grundade i aktuell forskning. Det är dock få parker i Stockholms stad som enligt styrdokument beskrivs vara rofyllda. Samtidigt påvisar resultatet att det är möjligt att gestalta en rofylld plats i en tät stad, vilket i sin tur skulle innebära att Stockholms stad har goda förutsättningar att arbeta vidare med att gestalta och planera för rofyllda miljöer.

,

The correlation between spending time in green outdoor environments and mental well-being is since long well-established. As cities densify and available green spaces are exploited and become scarcer and fragmented, stress-related illnesses are on the rise. Thus, the design of cities and sustainable urban development becomes increasingly relevant to ensure the mental well-being of as many people as possible. Serenity has been identified as the most important quality of outdoor environments ability to support stress recovery, yet there is a lack of knowledge on how serenity is designed and planned for. The purpose of this study is to analyze whether a park described by the City of Stockholm as particularly serene possesses characteristics or design elements that, according to current research, contribute to serenity. Furthermore, the study contributes to knowledge about how current research on serenity and the presence of serene design elements overlap. The study was conducted as a site analysis of Helgalunden in the the District of Södermalm. The results, based on the theoretic framework developed from a literature review, show that Helgalunden has many of the elements that were identified as contributing to serenity. At the same time, shortcomings were also identified, particularly regarding the category Sound quality and the category Safety and comfort. One conclusion drawn from the results is that the City of Stockholm's policy documents and marketing documents' descriptions of serene parks are well-grounded in current research. However, there are only a few parks in the City of Stockholm that are described as serene according to policy documents. At the same time, the results demonstrate that it is possible to design a serene place in a dense city, which in turn indicates that the City of Stockholm has a good basis to design and plan for future serene environments.

Main title:Rofylldhet i en tät stad
Subtitle:en platsanalys av Helgalunden i stadsdelen Södermalm i Stockholm
Authors:Lönngren, Sanna and Öhrström, Felicia
Supervisor:Ågren, Mia
Examiner:Engström, Amalia and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Rofyllda utemiljöer, urbana utemiljöer, hållbar stadsutveckling, evidensbaserad design, stressåterhämtning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500742
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500742
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Apr 2024 07:38
Metadata Last Modified:25 Apr 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics