Home About Browse Search
Svenska


Bonander, Malkolm, 2023. Gatuträd för framtidens klimat och infrastruktur : förslag på lämpliga trädarter till ett stadsträdsarboretum i Ultuna. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Arbetet syftar till att inhämta och analysera aktuell kunskap och forskning för att ange kriterier för lämpliga trädarter och växtbäddar som kan möta infrastruktursatsningar i ett allt varmare klimat i urban miljö.

Exploatering med tungt trafikerade gator skapar tuffa levnadsförhållanden för stadens gatuträd. Hårdgjorda ytor blir uppvärmda av trafik och solabsorbering och i takt med att framtidens klimat förändras med längre torrperioder blir stadens träd utsatta. Växtzonerna varierar i Sverige och kan även skifta inom en stad. För att välja rätt träd på rätt plats bör hänsyn tas till förändringarna. Vissa trädarter har utvecklat egenskaper för att anpassa sig till en miljö där varma och periodvis torra förhållanden förekommer. Men det finns också en ovisshet i att använda dessa arter då de kan bete sig annorlunda än väntat i en ny miljö där andra faktorer också väger in. Det finns arter som visat sig invasiva när de bytt miljö och arter som inte visat tecken på den tillväxt som var förväntat.

Ny infrastruktur i gatumiljö med olika trafikslag och hus kan göra gatorna trånga och begränsa trädens utrymme, både över och under mark. Även trädens växtbäddar bör ha en stor volym, rätt substrat och vara belastningståliga för att kunna förse träden med de resurser de kräver i en gatumiljö. Växtbäddar är ännu i utveckling och det finns idag en växtbädd med kolmakadam som anses kunna ge träden goda förutsättningar i urban miljö.

I Uppsala planeras en spårväg med grönt spårområde kantat av träd. Längs med spårvägen i Ultuna finns ambitioner om att anlägga ett stadsträdsarboretum där olika trädarter kan studeras. Träden i en sådan framtida plats utmanas av klimatförändringar och de begränsningar som skapas av infrastrukturen.

Genom en urvalsprocess med det konkreta exemplet på ett eventuellt framtida stadsträdsarboretum tar arbetet fram en grundstomme med artförslag och kriterier för det fortsatta arbetet med ett stadsträdsarboretum i Ultuna. Arbetet belyser aspekter som användning av exotiska arter och diversitetsfördelning, hur man anpassar till ett begränsat utrymme i spårvägens gaturum och hur moderna växtbäddar kan anpassas i volym och substrat för att ge träden god tillväxt.

Arbetet resulterar i en lista med förslag på trädarter och sorter och redovisar två sektioner som relaterar till hur de föreslagna träden och växtbäddarna kan placeras längs med spårvägens gaturum. Arbetet redogör även för ett behov av fortsatt forskning om hur träd utvecklas i växtbäddar med kolmakadam så att valet av växtbäddar och trädarter till stadsträdsarboretet ska kunna bli ännu säkrare.

,

This thesis aims to develop knowledge about and suggest suitable tree species and plant beds that are suited to meet investments in infrastructure and an increasingly warm climate in an urban environment.

Exploitation in urban areas that are heavily trafficked generates tough living conditions for the city’s street trees. Hardened surfaces are heated by traffic and solar absorption, and as the future climate changes, the dry seasons are prolonged which puts high stress on the city trees. The plant zones vary in Sweden and can also vary within a city. To choose the right tree for the right place, climate changes should be considered. Some tree species have evolved traits to adapt to an environment where hot and periodically dry conditions occur. But there are also uncertainties in using these species because they can act differently in a new environment where other factors also influence their behavior. There are, for example, species that have shown an invasive behavior in a new environment and species that have not shown the signs of growth that were expected.

New infrastructure in street environments with different types of traffic and houses can limit the space available for the trees, both above and below ground. Even the trees' plant beds should have a large volume and a proper substrate that can withstand heavy traffic loads to provide the trees with the resources they require in a street environment. Plant beds are still in development and there are plant beds today with charcoal macadam that are considered capable of providing the trees with good conditions in an urban environment.

In the city Uppsala, there are plans to develop a tramway with a grass-covered tram area lined with trees. A part of the tramway goes through Ultuna where there are ambitions to establish a city tree arboretum with a differentiation of tree species that can be used for educational purposes. The trees in such a future location would be challenged by climate changes and the constraints created by the infrastructure.

Through a selection process with the tangible example of a possible future urban tree arboretum, this thesis suggests a foundation with species proposals and criterias for the continued work on the urban tree arboretum in Ultuna. The work highlights aspects of the use of exotic species and diversity distribution, how space for the trees is limited in relation to public transport and how plant beds can be adapted in volume and substrate to give the trees good growth.

The thesis results in a list of proposed tree species and presents two sections that relate to how the proposed trees and plant beds can be placed along the tramway's street space. The thesis also elaborates a need for continued research on how trees develop in plant beds with charcoal macadam so that the choice of plant beds and tree species for the urban tree arboretum can be even more ensured.

Main title:Gatuträd för framtidens klimat och infrastruktur
Subtitle:förslag på lämpliga trädarter till ett stadsträdsarboretum i Ultuna
Authors:Bonander, Malkolm
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Ahrland, Åsa and Elg, Roger
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Stadsträdsarboretum, gatuträd, kolmakadam, växtbädd, spårväg, infrastruktur, klimatförändringar, diversitet, exotiska arter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500663
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500663
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Sep 2023 08:36
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics