Home About Browse Search
Svenska


Edmark, Klara and Wallberg, Elisabet, 2022. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Samhällsstrukturer och naturmiljöer påverkas ständigt av klimatförändringarna och kommer behöva utstå än mer konsekvenser för varje år som går. På senare tid har därför arbete med hållbar öppen dagvattenhantering blivit allt mer integrerat inom stadsplanering. Dessa lösningar benämns naturbaserade dagvattenlösningar och syftar till att främja en hållbar stadsutveckling, stärka ekosystemtjänster och biologisk mångfald och verkar motståndskraftigt genom mångfunktionalitet. Att de är mångfunktionella innebär exempelvis att de kan leverera kulturella ekosystemtjänster, som innehåller upplevelsevärden i form av rekreation, kognitiv utveckling och estetiska upplevelser. I detta arbete undersöktes hur en kombination av dagvattenhantering och kulturella ekosystemtjänster kan uppnås i en naturbaserad lösning, för att bidra med flera funktioner i urban miljö. Syftet har varit att granska två projekt för att ta reda på om och i så fall hur dagvatten fått utgöra en resurs för upplevelsevärden. Metoden som tillämpades innehöll dokumentstudier, platsbesök samt dialog med landskapsarkitekter knutna till de studerade projekten. Studien resulterade i att flera av de upplevelsevärden som utgicks ifrån kunde återfinnas på platserna, men inte alla. I diskussionen resoneras således projektens olika förutsättningar och ingångar som kan ha påverkat det inkluderande de kulturella ekosystemtjänsterna fått. Det visade sig vidare att projekten kan ses som förebilder med potential att utvecklas.

,

Community structures and natural environments are constantly affected by climate change and will have to endure even more consequences with each passing year. Recently, therefore, work on sustainable open stormwater management has become increasingly integrated into urban planning. These solutions are referred to as nature-based stormwater solutions and aim to promote sustainable urban development, enhance ecosystem services and biodiversity, and act resiliently through multi-functionality. Their multifunctionality means, for example, that they can deliver cultural ecosystem services, which include experiential values in the form of recreation, cognitive development and aesthetic experiences. This work explored how a combination of stormwater management and cultural ecosystem services can be achieved in a nature-based solution, to contribute multiple functions in urban environments. The aim was to review two projects to find out whether and, if so, how experiential values have informed the design of stormwater facilities. The methodology used included document studies, site visits and dialogue with landscape architects associated with the projects studied. As a result of the study, several of the experience values that were assumed could be found on the sites, but not all. The discussion thus resonated with the different conditions and inputs of the projects that may have influenced the inclusiveness of the cultural ecosystem services. It was also shown that the projects can be seen as models with potential for further development.

Main title:Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö
Subtitle:en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken
Authors:Edmark, Klara and Wallberg, Elisabet
Supervisor:Lundvall, Anna
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:kulturella ekosystemtjänster, dagvattenhantering, upplevelsevärden, multifunktionella dagvattenlösningar, rekreation, växtbäddar, dagvattendammar, klimatförändringar, skyfall, hållbar stadsplanering, estetik, naturpedagogik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500351
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500351
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:04 May 2022 07:32
Metadata Last Modified:05 May 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics