Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Anna-Stella and Waaler, Kirsten, 2022. Vägen till framtiden : temporär gatuomvandling vid Helsingforsgatan och Roslagsgatan i Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

När staden växer och byggs tätare, ökar kampen om utrymmet. Städernas allmänna ytor består till stor del av gator, vars främsta funktion är att transportera gående, cyklister och motorister. Vi står inför ett val där vi antingen kan låta gator endast fylla en funktion, som transportled. Eller omvandla gatorna till multifunktionella offentliga utemiljöer. Detta arbete undersöker de två gator som ingår i Vinnova-projektet “Framtidsgatan” (2021), ett projekt som ämnar hitta flexibla, resurssnåla och klimatanpassade lösningar för att snabbt omvandla urbana gator. I arbetet används trivalent design som en målsättning för att uppnå snabb gatuomvandling med förhöjda sociala, ekologiska och estetiska värden. Syftet med det här examensarbetet är att föreslå en semi-permanent utformning för två så kallade vardagliga gator – Roslagsgatan och Helsingforsgatan- i en innerstads- respektive ytterstadsmiljö. Sociala, estetiska och ekologiska värden används för att motivera gators potential och kapacitet att ge plats för ett brett spektrum av användare och funktioner. För att få en ökad förståelse kring vad sociala, estetiska och ekologiska värden innefattar vänder sig arbetet till “12 kvalitetsprinciper” av Gehl (2010), Boverkets kategorisering av ekosystemtjänster (2019) och “Aesthetic creation theory”(Van Etteger et al. 2016). Gestaltningsförslagen är platsanpassade efter respektive gata, men innehåller element och principer som kan återanvändas för att omvandla en mångfald av vardagliga gator i Stockholms stad. Förslagen förhåller sig till en tidsram på cirka fem till tjugo år. Det möjliggör för en flexibel utformning som kan utvecklas och anpassas efter medborgares behov över tid, innan permanenta åtgärder tillämpas. Omvandlingen av vardagliga gator håller potentialen att möta rådande och kommande behov, där vi genom snabba gatuomvandlingar kan välja vägen till framtiden.

,

Densification has led cities to become a battlefield for the remaining open public spaces. Among public squares and parks, streets are one of our most common public areas of which its main function is to transport pedestrians, cyclists and motorists. Streets hold the potential to increase the available areas for recreational use of both inhabitants and those passing by. We are faced with a choice in which we can either let streets play a single role as a transport route, or turn our streets into multi-functional public outdoor places. This thesis examines two streets in the Stockholm region that are a part of the Vinnova project “Framtidsgatan” (2021), a project that aims to find flexible, resource-efficient and climate-adapted solutions for rapidly converting urban streets. To achieve a rapid street transformation, with enhanced social, ecological and esthetic values, this thesis explores the adaptation of trivalent design as a strategy. The purpose of this thesis is to propose a semi-permanent design for Roslagsgatan and Helsingforsgatan, located in an urban respectively peri-urban area, based on social, esthetic and ecological values. In order to gain a better understanding of what social, esthetic and ecological values include, the thesis is directed at “12 quality principles” by Gehl (2010), Boverket´s (the Swedish housing authority) categorization of ecosystem services (2019) and “esthetic creation theory” (Van Etteger et al. 2016). The design proposals are site-specific to each street, but contain elements and principles that can be reused to transform a variety of “everyday streets” in the city of Stockholm. The proposals relate to a time frame of about five to twenty years. It allows for a flexible design that can be developed and adapted to the needs of citizens over time, before permanent measures are applied. Semi-permanent street redesign of “everyday streets” holds the potential to meet current and future challenges, where rapid street transformation paves the path to the future.

Main title:Vägen till framtiden
Subtitle:temporär gatuomvandling vid Helsingforsgatan och Roslagsgatan i Stockholm
Authors:Eriksson, Anna-Stella and Waaler, Kirsten
Supervisor:Eriksson, Tomas
Examiner:Lundvall, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Landskapsarkitektur, temporär gatuomvadling, semipermanent gestaltning, taktisk urbanism, urbana gator
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500499
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500499
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2022 07:39
Metadata Last Modified:25 Oct 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics