Home About Browse Search
Svenska


Iggström, Matilda, 2024. Sävja våtmarkspark : ett gestaltningsförslag för naturbaserad dagvattenhantering, biologisk mångfald och rekreation i sydöstra Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
17MB

Abstract

När allt fler människor bor i städer omvandlas gröna ytor till grå vilket leder till utmaningar när det kommer till hantering av dagvatten, biologisk mångfald och rekreation. Naturbaserade lösningar, som exempelvis anlagda våtmarker, kan göra våra städer mer resilienta mot klimatförändringar samtidigt som människor och andra arter gynnas.

Sydöstra stadsdelarna i Uppsala är ett stadsutvecklingsprojekt där naturbaserade lösningar kan inkorporeras. Eftersom planområdet avvattnas mot ett Natura-2000 område är det av största vikt att dagvatten från den kommande utvecklingen renas. Samtidigt behöver gröna ytor för rekreation och biologisk mångfald säkras. Som en del av anpassningen av våra städer syftar det här arbetet till att undersöka hur landskapsarkitekter kan arbeta med våtmark på ett multifunktionellt sätt, för att undersöka hur dagvattenhantering, biologisk mångfald och rekreation kan samverka i utformningen av en våtmark. Arbetet presenteras i form av ett gestaltningsförslag av en våtmarkspark i ett delområde i Sydöstra stadsdelarna. Fokus i gestaltningen är att kombinera dessa funktioner. Som grund för gestaltningen ligger en litteraturbaserad kunskapsöversikt, referensprojekt och platsanalys. Utifrån detta togs tre gestaltningsprinciper fram som vägledning för utformningen. Dessa är: Volym och komplexitet i form, Land och vatten samt Återhämtning. Gestaltningen består av skålade ytor, vars volym möjliggör fördröjning av skyfall. Dessa omges av ängsmark och gångstråk. Dagvatten leds via en försedimenteringsdamm vidare till en meandrade våtmarksslinga, vars komplexitet, främjar biologisk mångfald, rening och rekreation. Upphöjda spänger gör det möjligt att vistas nära vatten och växtligheten vilket främjar människors välmående och återhämtningsförmåga, samtidigt som störning av ekologiska värden reduceras.

I arbetet presenteras ett förslag på hur en våtmark kan utformas med nämnda funktioner i åtanke, det finns dock fler möjliga lösningar. Frågan ”hur en våtmark kan utformas” kan därmed ha olika svar beroende på landskapsarkitekt och plats. Arbetet visar att det finns utmaningar med att kombinera biologisk mångfald med dagvattenhantering och rekreation. Det finns bland annat en risk att våtmarken blir en ekologisk fälla när den kombineras med rening av dagvatten. Samtidigt kan den mänskliga närvaron störa den biologiska mångfalden. Detta kan delvis förebyggas genom utformning av våtmarken, vilket det här arbetet visar exempel på.

,

When more people live in cities, green space is turned into grey leading to challenges in terms of stormwater management, biodiversity, and recreation. Nature-based solutions, such as creating wetlands, can make our cities more resilient to climate change as well as improve the well-being of people and other species.

The south-eastern neighborhoods in Uppsala are an urban development project where nature-based solutions can be implemented. Hence a large part of the planned area drains towards a Natura 2000 area, stormwater generated by the development must be purified. Space for biodiversity and recreation must also be considered. As a part of adapting our cities, this thesis aims to investigate how landscape architects can work with wetlands in a multifunctional manner in an urban context to explore how stormwater management, biodiversity, and recreation can interplay in a wetland design. The result is presented as a design proposal for a wetland park in the south-eastern neighborhoods. The focus of the proposal is to combine these functions. The foundation of the proposal is based on a research review, reference projects, and site analysis. From that, three design principles were created as guidance for the design process. These are: Volume and complexity in shape, land and water, and restoration. The proposal consists of three bowl-shaped surfaces, whose volume allows a delaying effect in case of a cloud burst. The stormwater is led via a pre-pond to a meandering wetland, whose complexity in shape favors biodiversity, purification, and recreation. Raised footpaths enable people to interact with the water and vegetation, which encourages people's ability to restore and at the same time reduce the disturbance of ecological values.

A proposal is presented in the thesis with the mentioned functions in mind, however, it is one of several possible solutions. The question of ”how a wetland can be designed” can therefore have several answers depending on the landscape architect and site. The thesis illuminates challenges in terms of combining biodiversity, stormwater management, and recreation. There is, for example, a risk that a wetland becomes an ecological trap when introducing stormwater into it. Likewise, can the human presence disturb biodiversity. These challenges can partially be prevented through design, examples of which are shown in this thesis.

Main title:Sävja våtmarkspark
Subtitle:ett gestaltningsförslag för naturbaserad dagvattenhantering, biologisk mångfald och rekreation i sydöstra Uppsala
Authors:Iggström, Matilda
Supervisor:Robling, Anna and Myhr, Ulla
Examiner:Mårsén, Anders and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:våtmarkspark, dagvattenhantering, biologisk mångfald, rekreation, naturbaserade lösningar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500756
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500756
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2024 10:36
Metadata Last Modified:25 May 2024 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics