Home About Browse Search
Svenska


Pärlefors Prado, Ludvig, 2023. Dagvatten blir badvatten : ett gestaltningsförslag på en baddamm i Gränbyparken med naturlig rening. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Att rena och fördröja dagvatten sker i allt högre grad lokalt. Då dagvattenanläggningarna kommer närmare inpå den bebyggda miljön och i kontakt med stadens invånare, får landskapsarkitekten en viktig roll, genom att utforma öppna dagvattenlösningar. Kraven ställs på dagvattenhanteringen, att utöver sin primära uppgift som är att rena och fördröja dagvatten, även bidra med andra värden. I detta arbete undersöks hur en dagvattenanläggning i Gränbyparken i Uppsala kan utformas för att användas som en naturlig baddamm. En bad damm är en konstgjord damm som inte har kontakt med grundvattnet, reningen sker fysiskt och biologiskt med hjälp av växter och filtration. Det ställs höga krav på vattenkvalitén för att vattnet ska bli badbart samt att utformningen av dammen går samman med miljön som finns på platsen idag.

Ett avrinningsområde lokaliseras där dagvatten leds via ett reningssteg av ett svackdike och ett biofilter innan vattnet når en nedre damm, vilken fungerar som ett vattenmagasin. Baddammen ligger högre i landskapet och det blir då möjligt att pumpa upp renat dagvatten från den nedre dammen till baddammen när avdunstningen är större än nederbörden.

Baddammen har intern reningen där vatten pumpas runt med hjälp av pumpar genom substratfilter och växtzoner. Reningssystemets främsta uppgift är att avlägsna bakterier och näringsämnen. Bakterier fastnar i biofilmen som uppstår i substratfiltret, där mikroorganismer förbrukar bakterierna. Fosfor anses vara det näringsämne som gynnar algtillväxten. Att aktivt jobba med växter för att reducera fosforhalten i baddammen genererar ett klart, algfritt vatten. Dagvatten kan ha, beroende på aktiviteten i avrinningsområdet, hög fosforhalt, som behöver minimeras. Utöver fosfor innehåller dagvatten fler ämnen som är oönskade i en baddamm då de kan vara hälsofrämjande. Vidare undersökningar krävs för att säkerställa att dessa föroreningar kan avlägsnas med hjälp av de reningssystem som används i utformningen av baddammen och dagvattenhanteringen i Gränbyparken.

,

Purifying and delaying run-off water occurs more often locally. As the run-off water facilities get closer into the built environment and in contact with the city residents, the landscape architect gets an important role, through designing open run-off water solutions. The requirements for the run-off management, that in addition to its primary task, which is to clean and delay run-off water, also contribute other values. In this work, it is investigated how a run-off water treatment facility in Gränbyparken in Uppsala can be designed to be used as a natural swimming pond. A swimming pond is an artificial pond that does not have contact with the groundwater, and the water gets purified physically and biologically by using plants and filtration systems. High demands are set to the water quality to make the water safe for swimming, as well, that the design of the pond fits into the environment in the park.

A catchment area for the run-off water is located where the run-off water is collected and then purified through a sloped ditch and a biofilter before the water reaches a lower pond, which acts as a reservoir. The swimming pond is located higher in the landscape, which makes it possible to pump up purified run-off water from the lower pond to the swimming pond when evaporation is greater than the precipitation.

The swimming pond has in-situ purification too, where water is pumped through regeneration zones with substrate filters and plants. The main task of the purification system is to remove bacteria and nutrients. Bacteria get stuck in the biofilm that occurs in the substrate filter, where microorganisms consume the bacteria. Phosphorus is considered to be the main nutrient that favours algae growth. To work with plants to reduce the phosphorus content in the swimming pool generates clear, algae-free water. Run-off water has, depending on the activity in the catchment area, high phosphorus level that needs to be minimized. In addition to phosphorus run-off water contains more substances that are undesirable in a swimming pool, as they can be harmful for the health. Further investigation requires to ensure that these pollutants can be removed using the purification systems that is used in the swimming pond and the run-off water treatment in Gränbyparken.

Main title:Dagvatten blir badvatten
Subtitle:ett gestaltningsförslag på en baddamm i Gränbyparken med naturlig rening
Authors:Pärlefors Prado, Ludvig
Supervisor:Johansson, Lars
Examiner:Åkerblom, Petter and Robling, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Baddamm, dagvattenrening, naturlig pool, hållbar dagvattenhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500656
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500656
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2023 10:23
Metadata Last Modified:06 Sep 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics