Home About Browse Search
Svenska


Hjertén, Stina and Tham, Tove, 2021. Brottsprevention genom fysisk design : en studie av ett utegyms trygghetsskapande och brottsförebyggande effekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
713kB

Abstract

Människans behov av interaktion i stadens offentliga rum förutsätter att den offentliga miljön är trygg och säker att vistas i. Ett område som upplevs otryggt kan leda till frånvaro av användare, vilket kan bidra till ytterligare otrygghet i området. Den här uppsatsen avser att undersöka hur ett litet tillägg i den offentliga miljön kan få trygghetsskapande och brottsförebyggande effekter i ett särskilt utsatt område. Tillägget preciseras som ett utegym med placering inom Gottsunda- /Valsätra i Uppsala. För att uppfylla syftet används två teorier med utgångspunkt i platsens betydelse för brottsförebyggande arbete, CPTED och ”Eyes on the street”. Teorierna bygger på möjligheten att stärka platsens övervakning, framtoning och aktivitet samt invånarnas känsla av ansvar för platsen. De förespråkar naturlig övervakning genom aktivering av plats, med målet att skapa förutsättningar för en utemiljö som attraherar besökare. Teorierna används som underlag till en intervjustudie, vilken genom analys visar hur brottsförebyggande och trygghetsskapande effekter kan uppnås genom att placering och utformning av ett tillägg anpassas efter platsens förutsättningar och invånarnas önskemål. Genom samarbete vid planering och förvaltning av tillägget kan tryggheten öka genom ökade flöden och naturlig övervakning.

,

Man’s need for interaction in the city’s public spaces presupposes that the public environment is safe and secure to use. An area that is perceived as unsafe can lead to the absence of users, which may contribute to further insecurity in that area. The present thesis aims to investigate how a small addition in the public outdoor environment might generate safety and crime preventing effects in an especially vulnerable area. The addition is defined as an outdoor gym located within Gottsunda/Valsätra in Uppsala. To fulfill the purpose, the two theories CPTED and “Eyes on the street” are used. The theories are based on the importance of the location in crime preventing work and the possibility to increase surveillance, image and activity, together with the citizen’s sense of responsibility towards the place. They advocate natural surveillance through activation of the place, with the goal to create an attractive outdoor environment. The theories are used as a base in an interview study, which shows how safety and crime preventing effects can be reached through a placement and design that is adapted to the conditions of the place and the requests of the inhabitants. Through cooperation in planning and managing the addition, safety can be increased through increased flows and natural surveillance.

Main title:Brottsprevention genom fysisk design
Subtitle:en studie av ett utegyms trygghetsskapande och brottsförebyggande effekter
Authors:Hjertén, Stina and Tham, Tove
Supervisor:Persson, Anna
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:fysisk planering, brottsföreyggande, trygghet, situationell prevention, utegym, utsatta områden, CPTED, Eyes on the street
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500254
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500254
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2021 10:33
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 12:04

Repository Staff Only: item control page