Home About Browse Search
Svenska


Sinclair, Alexandra, 2024. Komplexiteten i det vardagliga : om behovet av att identifiera befintliga rumsliga principer i miljonprogramsområden inför förtätning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
13MB

Abstract

Syftet är att identifiera miljonprogrammets rumsliga principer i ett område och att analysera hur de påverkas av förtätning. Detta ger en förklaring till hur området fungerar och synliggör vilka aspekter i landskapet som kan gå förlorade i dagens ideal om den täta staden.

Detta är en fallstudie baserad på analys av fältbesök, historiska och nutida dokument, vetenskapliga artiklar, teckning, visualisering, tematisk analys och triangulering.

Det sammantagna resultatet av analysen visar på elva rumsliga principer som präglar Storvreten: Mark och topografi styr, Storskaligt, Funktionsseparering, Lika för alla, Flytande övergångar, Rationellt och tryggt, Rörelse, Distans eller rymlighet, Framsidan är baksidan, Inbäddad i landskapet och Storvretens vardagsrum. Den planerade förtätningen förändrar de befintliga rumsliga principerna vilket synliggör hur bevarande av ”årsringar” omvandlas till retorik.

Genom att identifiera Storvretens rumsliga principer var det möjligt att se hur området kommer att förändras av förtätningarna. För att bidra till ett mer hållbart stadsbyggande bör man förändra förhållningssättet i planeringen genom ökad förståelse för hur platsen fungerar och genom ökad samverkan mellan det nya och befintliga på platsen. För att undvika kontextlöst bevarande lyfter studien sex aspekter av vikt för framtida förtätningsprojekt i miljonprogramsområden: Grönplaneringen först, Byt vokabulär, Samverka mer med det befintliga, Utzoomat perspektiv, Levandegör platsen samt Lokalkännedom.

,

The aim of this study is to identify the million program’s spatial principles in an area and to analyse how they are affected by densification. This provides an explanation for how the area functions and makes visible which aspects of the landscape may be lost in today’s ideal of the dense city.

This is a case study based on analysis of field visits, historical and contemporary documents, scientific articles, drawing, visualisation, thematic analysis and triangulation.

The combined result of the analysis shows eleven spatial principles that characterise Storvreten: Let land and topography rule, Large-scale, Separation of functions, Equal for all, Fluid transitions, Rational and safe, Movement, Distance or spaciousness, The front is the back, Embedded in the landscape and Storvreten’s living room. The planned densification changes the existing spatial principles, which makes visible how the preservation of ”annual rings” is transformed into rhetoric.

By identifying Storvreten’s spatial principles, it was possible to see how the area would be transformed by the densifications. In order to contribute to more sustainable urban construction, one should change the approach in planning through increased understanding of how the site functions and through increased collaboration between the new and existing on the site. In order to avoid passive conservation, it appears important to start from six aspects in future densification documents for million program areas; Green planning first, Change the vocabulary, Connect more with the existing, Extended perspective, Bring the place to life and Local knowledge.

Main title:Komplexiteten i det vardagliga
Subtitle:om behovet av att identifiera befintliga rumsliga principer i miljonprogramsområden inför förtätning
Authors:Sinclair, Alexandra
Supervisor:Qviström, Mattias
Examiner:Engström, Amalia and Butler, Andrew
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Miljonprogrammet, förtätning, stadsplanering, narrativ, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500702
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500702
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Apr 2024 06:21
Metadata Last Modified:09 Apr 2024 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics