Home About Browse Search
Svenska


Baylosis Flodin, Angelica, 2023. Samnyttjande i Industristaden : en undersökning av förskolegårdar och parker i en tätbebyggd stadsdel. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Ett vanligt förekommande problem i täta städer är att förskolegårdar är små och innehåller stora brister (Ritzén 2018). En lösning till detta problem skulle kunna vara samnyttjande där allmänna parker kan komplettera gården vid utevistelse. För att samnyttjande ska vara en fungerande strategi behöver även parkerna se till barnens behov. Barnens behov har fått en ny prioritering med Barnkonventionen som svensk lag sedan 2020 (Barnombudsmannen 2021). Syftet med arbetet är därför att utreda om Uppsala kommun ser till barnrättsperspektivet och Barnkonventionen när det gäller barns utemiljöer i den täta staden. Syftet är brett och därför valdes samnyttjande i parker av förskolegårdar som ett avgränsat undersökningsområde. För att ytterligare begränsa studien, undersöks endast hur samnyttjande skulle fungera i Industristaden, Uppsala.

Tre förskolor, en park och en lekplats analyserades med platsanalyser utifrån deras lekvärden. Detta genomfördes för att besvara frågeställningen: “Kan parkerna i Industristaden komplettera förskolans behov av utemiljöer och lekvärden när förskolegården är för liten?”. Dokumentstudier användes för att komplettera platsanalyserna med relevant information såsom barnens behov, Uppsala kommuns riktlinjer, planer för Industristaden och artiklar från Barnkonventionen.

Resultaten visar att samnyttjande i Industristaden inte är en strategi som ser till barnens mångsidiga behov, eftersom parkerna endast delvis kunde komplettera förskolegårdarna. Både parkerna och förskolegårdarna i Industristaden saknar varierande miljöer med naturinslag, där barn kan påverka sin omgivning. Om parkerna i området innehöll efterfrågade kvaliteter, hade samnyttjande kunnat bidra till barnens hälsa och utveckling, särskilt eftersom barnen är begränsade till sina små förskolegårdar. Därför behöver det ske större satsningar på utemiljöer för barnen i området för barnens hälsa, välmående och utveckling. Avslutningsvis behöver Uppsala kommun göra mer för barnen i Industristaden om barnrättsperspektivet och barnkonventionen ska uppehållas.

,

A common problem in urban cities is that preschool’s outdoor environments are small and lacking in qualities (Ritzén 2018). One solution to this problem could be share-using public parks to complement the preschool courtyard. However, for share-using to be a functioning strategy the parks are required to meet the needs of children. The needs of children have since 2020 gained a new priority due to the Convention of the Rights of the Child becoming part of Swedish law (Barnombudsmannen 2021). Therefore, the purpose of the work is to investigate whether Uppsala municipality considers the perspective of children's rights and the Convention on the Rights of the Child when it comes to children's outdoor environments in the urban city. Since the aim of the study is broad the focus will lie on the share-using of parks by preschools. To even future limit the scope of the study only the share-using in Industristaden, Uppsala will be analyzed.

Three preschools, one park and one playground were investigated with site-analyses to find their respective playvalues. This was done to answer the question: “Can the parks in Industristaden complement the preschool's needs for outdoor environment and playvalues when the courtyard is too small?”. Document studies were used to complement the site-analyses with relevant information such as the children's needs, Uppsala Municipality's guidelines, plans for Industrstaden and articles from the Convention on the Rights of the Child.

The results show that share-using in Industristaden is not a strategy that meets the varied needs of the children, since the parks can only partially complement the preschool courtyards. Both the parks and preschool yards in Industristaden lack varied environments with natural elements, where children can influence their surroundings. If the parks in the area included the sought after qualities, then share-using could have contributed to children's health and continued development. Especially since the children are confined to their small preschool courtyards. Therefore, there needs to be a greater investment in outdoor environments for children in the area to contribute to their health, wellbeing and development. In conclusion Uppsala Municipality needs to do more for the children in Industristaden to maintain the child rights perspective and the Convention on the Rights of the Child.

Main title:Samnyttjande i Industristaden
Subtitle:en undersökning av förskolegårdar och parker i en tätbebyggd stadsdel
Authors:Baylosis Flodin, Angelica
Supervisor:Robling, Anna
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:samnyttjande, förskolor, parker, barn, hälsa, utveckling, Barnkonventionen, Uppsala kommun, riktlinjer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500559
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500559
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Apr 2023 06:45
Metadata Last Modified:19 Apr 2023 14:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics