Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sofia, 2021. Kvalitativa lekmiljöer i den täta staden : en jämförande platsanalys av lekplatsutformning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Den här uppsatsen undersöker hur lekplatsen kan utformas för att uppnå höga lekvärden. Dagens barn leker allt mindre utomhus och blir istället mer stillasittande på grund av deras minskade rörelsefrihet och den ökande digitala utvecklingen. Dessutom minskar barns utemiljöer till följd av förtätning vilket ställer större krav på att de lekmiljöer som finns är väl utformade och lockar till lek och rörelse. Det påstås dock att det idag finns för många tråkiga och enformiga lekplatser som består av lekredskap (Kit), omgivande staket (Fence) och gummimatta (Carpet), så kallade KFC-lekplatser. Enligt forskning uppnår dessa lekplatser lägre lekvärden än mer naturlikt utformade lekplatser. För att undersöka på vilket sätt den naturlika lekplatsutformningen uppnår högre lekvärden och om denna kan användas som utgångspunkt vid gestaltning av kvalitativa lekmiljöer görs en jämförande platsanalys av två lekplatser i Uppsala med en KFC-utformning respektive en naturlik utformning. Lekplatsernas lekvärden analyseras med hjälp av Malmö stads analysverktyg Lekvärdesfaktor. Studien visar att lekvärdet är högre på en naturlik lekplats än på en KFC-lekplats eftersom den tillgodoser fler av Lekvärdesfaktorns kvalitetsaspekter. Undersökningen visar dock att det finns för- och nackdelar med båda utformningarna samt att det finns andra aspekter som behöver tas hänsyn till vid utformning av lekplatser. Trots innehållsrika lekplatser med hög kvalitet är det svårt att kompensera för barns minskade utemiljöer och därför behöver utrymme ges för att ha möjlighet att skapa kvalitativa lekmiljöer i den täta staden.

,

This paper examines how the playground can be designed to achieve high play values. Today's children play less outdoors and become more sedentary due to their decreasing freedom of movement and to the increasing digital development. In addition, children's outdoor environments decrease due to urban densification which puts higher demands on the play space's design and ability to attract play and physical activity. It is claimed, however, that today there are too many boring and dull playgrounds which consist of play equipment (Kit), surrounding fence (Fence) and carpets of rubber surface (Carpet), so called KFC playgrounds. Due to research, these playgrounds reach lower play value than spaces designed in a more natural way. To examine in what way the naturally designed playground achieves higher play value and whether this can be used as a starting-point when designing qualitative play spaces, a comparing analysis is made of two playgrounds in Uppsala with a KFC style respectively a more natural design. The play values of the playgrounds are being analyzed using Malmö stad's analysing tool Lekvärdesfaktor. The study shows that the naturally designed playground achieves higher play value than the KFC playground because it satisfies more of the Lekvärdesfaktor's quality aspects. However, the study shows that there are advantages and disadvantages to both designs and that there are other aspects to consider as well when designing playgrounds. Despite content-rich and high-quality playgrounds, it is difficult to compensate for children's reduced outdoor environments and therefore space needs to be given to be able to create qualitative play spaces in dense urban areas.

Main title:Kvalitativa lekmiljöer i den täta staden
Subtitle:en jämförande platsanalys av lekplatsutformning
Authors:Andersson, Sofia
Supervisor:Persson, Anna
Examiner:Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:barn, lek, lekplats, lekmiljö, lekvärde, utemiljö, natur, KFC-lekplats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500243
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500243
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2021 09:00
Metadata Last Modified:29 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics