Home About Browse Search
Svenska


Lundqvist, Linus, 2022. Regnbäddar i urbana miljöer : en analys av växtgestaltning i regnbäddar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

När städer växer ökar också arean av hårdgjorda ytor, men i takt med detta ökar då även problematiken med att ta hand om dagvatten. I framtiden går det att förvänta sig fler och intensivare regn och därför behöver samhället ställa om sig för att klara dessa utmaningar. Ett sätt att lösa dagvattenhanteringen är genom så kallade regnbäddar, alltså växtbäddar som kan fördröja och rena dagvatten. Regnbäddar kan dels bidra till att lösa dagvattenfrågan, men kan också bidra med grönstruktur till urbana miljöer. Då ges också en möjlighet till att stärka platsers karaktär och identitet genom växtgestaltning. För att människor ska må bra i sin omgivning krävs det att den förstås. Detta kan åstadkommas genom att skapa harmoni och kontraster i växtmaterialet, genom att finna en balans av dessa skapas intressanta platser. Detta kan vara en svårhet då regnbäddar är komplexa växtplatser och urvalet av växtarter är begränsat på grund av de speciella ståndortsförutsättningarna som skapas.

Detta arbete analyserar, med hjälp av en SWOT-analys, växtgestaltningens kvaliteter i tre olika urbana miljöer i Stockholm; Regnparken, Jaktgatan och Grythundsgatan. Resultatet visar att gestaltningarna starkt bidrar till platsernas identitet och karaktär. Planteringarna är artrika och bridrar med många ekosystemtjänster, men är också mycket skötselintensiva. Växtval och växtkomposition behöver utvecklas i regnbäddar för att kunna skapa mindre skötselintensiva planteringar. Slutsatsen som dras av detta arbete är att regnbäddar på sikt skulle leda till hållbarare städer.

,

As cities grow, so does the area of hard surfaces. Along with this, the issue of taking care of stormwater also increases. In the future, more frequent and intense rain is expected. Therefore, society needs to adjust to meet these challenges. One way to solve stormwater management is through so-called rain gardens, plant beds that can delay and clean stormwater. Rain gardens can partly contribute to solving the stormwater issue, but they can also contribute with green structure to urban environments. This also gives an opportunity to strengthen the character and identity of places through plant design. In order for people to feel good in their environment, it is necessary to understand it. This can be achieved by creating harmony and contrasts in the plant material. By finding a balance of these, interesting places are created. This can be difficult since rain gardens are complex plant sites and the selection of plant species are limited due to the special site conditions that are created there.

This work analyzes, with the help of a SWOT analysis, the qualities of plant design in three different urban environments in Stockholm; Regnparken, Jaktgatan and Grythundsgatan. The result show that all the designs strongly contribute to the identity and character of all the places. The plantations are rich in species and provide many ecosystem services, however it also requires a lot of maintenance. Plant selection and plant composition need to continue to develop in rain gardens in order to create less maintenance-intensive plantings. The conclusion drawn from this study is that rain gardens in the long run would lead to more sustainable cities.

Main title:Regnbäddar i urbana miljöer
Subtitle:en analys av växtgestaltning i regnbäddar
Authors:Lundqvist, Linus
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:regnbäddar, växtgestaltning, Nick Robinsson, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500361
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500361
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2022 11:14
Metadata Last Modified:08 Jun 2022 01:00

Repository Staff Only: item control page