Home About Browse Search
Svenska


Altun, Berfin, 2022. Ungdomars upplevda trygghet i Husby. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development


Full text not available

Abstract

Att som individ få röra sig fritt och tryggt utomhus är för många en självklarhet. Hur trygghet upplevs är individuellt och påverkas av flera olika aspekter. Enligt FN är medborgarnas upplevda trygghet i offentliga rum en mänsklig rättighet och ett mål för social hållbar utveckling. I stadsdelar som beskrivs av polisen som utsatta samt segregerade är upplevd trygghet en viktig nyckelfaktor att säkerställa fri rörlighet för alla invånare. Denna studie syftar till att undersöka på vilket sätt den fysiska miljön påverkar upplevelsen av trygghet för ungdomar, i åldern 15–16 år, bosatta i Husby – ett särskilt utsatt och segregerat område av miljonprogramskaraktär i Stockholmsområdet. Metoden som användes var individuella kvalitativa intervjuer med fyra informanter, i åldern 15–16 år. Studiens litteraturöversikt innefattar teori och tidigare forskning om upplevd trygghet i utemiljöer, individers perspektiv på trygghet, ungdomar i offentlig miljö, fysisk miljö och trygghet, samt åtgärder i den fysiska miljön. Studiens resultat visar att konkurrens om plats, exkludering, brist på aktiviteter i utemiljöer, tät, komplex och homogen bebyggelse, brist på gröna ytor samt nedgångna utemiljöer var faktorer som informanterna ansåg bidrog till minskad upplevd trygghet. Vidare visar studien att trygghet i stadsdelens utemiljöer påverkas av andra samhälleliga faktorer som inte har en direkt koppling till hur den fysiska miljön är planerad och byggd. Utifrån studien är det tydligt att Husby har utmaningar gällande upplevd trygghet i utemiljöerna där informanternas användning och rörelsefrihet begränsas, men som inte har en direkt koppling till den fysiska miljön sch stadsplaneringen.

,

That an individual may move around freely and securely outside is for many a certainty. How security is experienced is individual and is affected by several different aspects. According to the UN, the citizens experienced safety in public space is a human right and a goal for socially sustainable development. In city areas that are considered by the police as exposed and segregated, experienced safety is an important key factor to ensure and enable free movement for all inhabitants. This study aims to examine which way the physical environment affects the experience of security for youth in the ages of 15-16 that reside in Husby - a particularly exposed and segregated area in the Stockholm area. The method used were individual qualitative interviews with four interviewees, aged 15-16. The study’s literature review includes theory and previous research on experienced security in outdoor environments, individual’s perspectives on security, young people in public environments, physical environment and security and measures in the physical environment. The study’s results show that competition for space, exclusion, lack of activities in outdoor environments, dense, complex, and homogeneous buildings, shortage of green areas and declining outdoor environments were factors that the informants pointed out which contributed to reduced perceived safety. Furthermore, the results show that in the areas outdoor environments is affected by other societal factors that do not have a direct connection to how the physical environment is planned and build. Based on the study, it is clear that Husby has challenges regarding perceived safety where the informant’s use and freedom are restricted, but which do not have a direct connection to the physical environment and urban planning.

Main title:Ungdomars upplevda trygghet i Husby
Authors:Altun, Berfin
Supervisor:Westerdahl, Sara
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Trygghet, otrygghet, utemiljö, stadsplanering, ungdomar, miljonprogramsområde, miljonprogramskaraktär, segregation, särskilt utsatt område, social hållbar utveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500482
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500482
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:05 Sep 2022 07:57
Metadata Last Modified:06 Sep 2022 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics