Home About Browse Search
Svenska


Enger, Poul and Lundqvist, Linus, 2024. Klimatanpassade urbana växtbäddar : ett samlat kunskapsläge. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

In the light of increased urbanization in combination with climate change, there is an increased need to deal with torrential rain and heat islands in our urban space. One method to address these issues is through urban plant beds. In order for the urban plant beds to be able to address both issues, it is required that they can facilitate robust vegetation growth while also managing stormwater.

In addition to climate change, there is also a variation in climate conditions to consider depending on where the urban plant bed is intended to be located. For instance, while the concept of rain gardens was developed in 1989 in Malmö by Peter Stahre, the facility type has mainly been used in Maryland and Portland, USA, where the average annual precipitation is significantly higher than in eastern Sweden, but more similar to the average annual precipitation in western Sweden. This raises the question of whether urban plant beds should be designed differently based on regional climate conditions, especially since in several parts of Sweden there are facilities with a failed vegetation establishment today.

The aim of this work is to research which principles for urban plant beds that need to be considered to promote good vegetation development and stormwater management. Moreover, the work aims research if urban plant beds need to be designed differently in western and eastern Sweden, which is done to visualize whether regional differences in climate conditions affect the design or establishment management.

Initially a literature review and inventory of technical manuals is performed to obtain sufficient knowledge to implement the primary method of the study; Semi-structured interviews with industry experts. The collected information from the literature review, the manuals and interviews are compiled and concretized in the form of a principle-based design proposal to clarify how the results of the study can be used in the design of urban plant beds.

According to the results, it appears to be possible to combine vegetation development and stormwater management in urban plant beds. However, there may be a conflict in enabling moisture retention and water diversion capability, depending on the degree of stormwater management that is requested. The results also indicate that in order to enable both good vegetation development and stormwater management, the following aspects need to be considered: substrate composition, homogeneity, particle size, dimensioning, terrace characteristics, catchment area, vegetation interception capacity, establishment management and adaptation to local conditions.

The result indicates that the differences in design, based on the climatic conditions, are primarily limited to the dimensioning. It was also noted that more research is needed into substrate composition and whether it should differ between regions. It appears that the design of the urban plant beds mainly differs depending on local factors instead of regional ones.

,

I samband med den ökade urbaniseringen i kombination med klimatförändringarna finns det ett ökat behov av att hantera skyfall och värmeöar i vårt urbana stadsrum. En metod för att bemöta denna problematik är med urbana växtbäddar. För att de urbana växtbäddarna ska ha möjlighet att bemöta båda problemen krävs det att de kan erhålla en god vegetationsutveckling samtidigt som dagvattenhantering kan ske.

Utöver klimatförändringar råder det även en variation i klimatförutsättningar att beakta beroende på var den urbana växtbädden avses anläggas. Exempelvis emedan konceptet av regnbäddar utvecklades 1989 i Malmö av Peter Stahre, har anläggningstypen framför allt använts i Maryland och Portland, USA, där den genomsnittliga årsnederbörden är betydligt högre än i östra Sverige, men mer lik den genomsnittliga årsnederbörden i västra Sverige. Detta väcker frågan om urbana växtbäddar bör utformas olika beroende på regionala klimatförutsättningar, särskilt då det på flera håll i Sverige förekommer anläggningar med en misslyckad vegetationsetablering idag.

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka principer för urbana växtbäddar som behöver beaktas för att främja en god vegetationsutveckling respektive dagvattenhantering. Vidare söker arbetet svar på om urbana växtbäddar behöver utformas annorlunda i västra och östra Sverige, vilket görs för att synliggöra om regionala skillnader i klimatförutsättningar påverkar utformningen eller etableringsskötseln.

Initialt utförs en litteraturöversikt och inventering av tekniska handböcker för att erhålla tillräcklig kunskap för att genomföra arbetets primära metod; semistrukturerade intervjuer med särskilt sakkunniga inom branschen. Den insamlade informationen från litteraturöversikten, handböckerna och intervjuerna sammanställs och konkretiseras i form av principiella projekteringsförslag för att tydliggöra hur arbetets resultat kan användas vid utformning av urbana växtbäddar.

Enligt resultatet framstår det vara möjligt att kombinera vegetationsutveckling och dagvattenhantering i urbana växtbäddar. Däremot kan det föreligga en konflikt i att möjliggöra fuktretention och vattenavledande förmåga, beroende på graden dagvattenhantering som efterfrågas. Resultatet visar också att för att möjliggöra både en god vegetationsutveckling och dagvattenhantering behöver följande aspekter beaktas: substratsammansättning, homogenitet, fraktionsstorlek, dimensionering, terrassens egenskaper, avrinningsområde, vegetationens interceptionskapacitet, etableringsskötsel och anpassning till lokala förutsättningar.

Resultatet indikerar att skillnaderna i utformning, utifrån klimatförutsättningarna, är begränsade till framför allt dimensioneringen. Det noterades även att det krävs mer forskning i substratsammansättning och huruvida den bör skilja sig mellan regioner. Det framkommer att de urbana växtbäddarnas utformning framför allt skiljer sig åt beroende på lokala faktorer i stället för regionala.

Main title:Klimatanpassade urbana växtbäddar
Subtitle:ett samlat kunskapsläge
Authors:Enger, Poul and Lundqvist, Linus
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Engström, Amalia and Butler, Emma and Ahrland, Åsa
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Växtbädd, urbana växtbäddar, regnbädd, skelettjord, urban, dagvatten, multifunktionell, vegetation, nederbörd, temperatur, vegetationsutveckling, dagvattenhantering, ekosystemtjänster, klimatförutsättningar, isdagar, Göteborg, Uppsala
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500768
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500768
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2024 11:07
Metadata Last Modified:26 Jun 2024 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics