Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Ellen, 2023. Hälsofrämjande platser i den växande staden : ett gestaltningsförslag för Sävja kyrkas utomhusmiljö med inriktning på mental återhämtning och stressreducering. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Dagens samhälle växer konstant och urbaniseringen sker i allt högre grad. Exploatering och förtätning anses vara en naturlig del av samhällsutvecklingen och kan i teorin generera en god livsmiljö. Däremot medför fenomenet även en ökad mental belastning och stress på grund av det höga tempot inne i städerna i kombination med stora flöden av nya intryck samt brist på tid för återhämtning.

I linje med att städerna expanderar tas rekreationsområden i anspråk för bebyggelse och avståndet till naturen ökar då stadsgränser vidgas. Detta ger upphov till att många invånare inte finner tid till att spendera tid i naturen vilken forskning anser är väsentligt för att säkerställa en god folkhälsa i de växande städerna.

Bristen på bostadsnära grönytor i exploaterande stadsdelar är ytterst relevant för nutidens verksamma landskapsarkitekter. Dilemmat väcker funderingar kring hur det är möjligt att öka tillgången på grönytor för att säkerställa en hållbar utveckling av framtidens städer.

Sävja kyrka, i sydöstra Uppsala, omges av 0,6 hektar naturmark som i dagsläget upplevs otillgänglig och outnyttjad. Sydöstra Uppsala står inför en större exploatering vilket gör detta till ett fall där kvaliteten på de existerande grönområdena bör vara en prioritering. Genom ett gestaltningsförslag för Sävja kyrkas utomhusmiljö, som avser att främja återhämtning och stressreducering, kan en större målgrupp ta del av naturen. Förslaget utgör uppsatsens resultat och ämnar göra Sävja kyrkas utomhusmiljö till en hälsofrämjande plats som riktar sig till kyrkans besökare och verksamhet men även boende i närområdet.

Den övergripande metoden för detta projekt är evidensbaserad design. Gestaltningens stomme utgörs av en förstudie som syftar till att förklara sambandet mellan vistelse i naturen och påskyndad återhämtning samt skapa förståelse för platsen, dess verksamheter, målgrupper, möjligheter och utmaningar. Informationen från förstudien har sedan översatts i en programplan som ligger till grund för gestaltningen som avser att främja återhämtning och stressreducering.

Gestaltningsförslaget, Pärlor i det gröna, gör Sävja kyrkas utomhusmiljö till en tillgänglig grönmiljö som erbjuder olika former av återhämtning anpassade efter olika behov, mående och sinnestillstånd. Även kopplingen till omgivande natur har stärkts. Förslagets grundstomme utgörs av vegetation och planteringsytor som kompletteras av byggda strukturer i form av vistelseytor integrerade i det gröna. Detta gör det möjligt för besökare att spendera en längre tid på platsen och ta del av miljöns återhämtande och stressreducerande kvaliteter.

Gestaltningen av Sävja kyrkas utomhusmiljö visar hur det är möjligt att genom landskapsarkitektur bidra till att främja folkhälsan genom att säkerställa tillgången på högkvalitativa bostadsnära grönytor.

,

Today's society is constantly growing, and urbanization is becoming an increasingly common phenomenon. Exploitation and densification are nowadays a natural part of community development and can theoretically generate a suitable living environment. However, it also causes increasing mental strain and stress due to the fast pace inside the city, lots of impressions daily, and lack of time to recover.

When cities expand, recreational areas are often used for development, and the distance to nature increases as city boundaries expand. Due to the growing distances, many residents do not find time to spend time in nature daily, which research believes is essential to ensure good public health in the growing cities.

The lack of green spaces close to residential areas on account of exploitation is highly relevant to today's landscape architects. The dilemma raises questions about how it is possible to increase the availability of green spaces to ensure the sustainable development of future cities.

Sävja church, in southeast Uppsala, is surrounded by 0.6 hectares of natural land, which is currently perceived as inaccessible and untapped. Southeastern Uppsala is facing significant development, which makes this a case where the quality of the existing green areas should be a priority. A larger target group can appreciate nature through a design proposal for Sävja church's outdoor environment, which intends to promote recovery and stress reduction. The proposal is the result of the essay and intends to make Sävja church's outdoor environment a health-promoting place for the church's visitors and residents in the immediate area.

The methodology for this project is evidence-based design. The design framework consists of a preliminary study that aims to explain the connection between staying in nature and accelerated recovery and to create an understanding of the place, its activities, target groups, opportunities, and challenges. The information from the preliminary study has then been translated into a program plan that forms the basis of the design, which aims to promote recovery and stress reduction.

The design proposal, Pearls in the green, makes Sävja church's outdoor environment into an accessible green environment that offers different forms of recovery adapted to different needs, moods, and states of mind. The connection to the surrounding nature has also been strengthened. The basic structure of the proposal consists of vegetation and planting areas which are complemented by built structures in the form of sojourn areas integrated into the green. This enables visitors to spend a longer time at the site and participate in the environment's recovering and stress-reducing qualities.

The design of Sävja church's outdoor environment shows how it is possible to promote public health through landscape architecture by ensuring the availability of high-quality green areas close to residential areas.

Main title:Hälsofrämjande platser i den växande staden
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Sävja kyrkas utomhusmiljö med inriktning på mental återhämtning och stressreducering
Authors:Eriksson, Ellen
Supervisor:Hoff, Viveka
Examiner:Nordh, Helena and Sandqvist, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Återhämtning, Stressreducering, Gestaltning, Landskapsarktiektur, Bostadsnära grönytor, Sävja kyrka
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500520
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500520
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2023 11:18
Metadata Last Modified:11 Feb 2023 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics