Home About Browse Search
Svenska


Beckman, Disa, 2020. Lekmiljöer som uppskattas av barn : en observationsstudie i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I dagens urbana miljöer designar vi välplanerade och detaljprogrammerade lekytor för barn. Dessa lekytor kallas lekplatser och de skapas efter vuxnas krav på säkerhet och deras önskemål om design. Forskning visar på en minskning i utomhuslek hos barn. Utomhuslek är viktigt för barns utveckling, sociala förmåga och psykiska och fysiska hälsa. Tidigare forskning visar på lekens och naturens positiva påverkan på barn och ungas välmående. Att barn kommer längre ifrån både lek och natur i takt med dagens förtätning av städer kan ses som ett stort problem. För att få en tydligare bild av barns lek har en observationsstudie gjorts av tre lekplatser i Uppsala. Detta för att bilda en uppfattning av hur barn använder mer fria respektive mer programmerade lekytor. Studien visar att barn generellt leker på de programmerade ytorna. Leken formas oftast efter lekutrustningen på platsen och de förutsättningarna vi vuxna ger barnen utifrån platsens utformning. Barns lek skedde i de flesta fall i sällskap av en vuxen vilket troligtvis påverkade både val av plats och leken som ägde rum. De barn som lekte i en naturmiljö eller de med en stor variation och utmanande lek uppvisade mest energi och aktivitetsglädje i samband med leken. Barn i sällskap av andra barn uppvisade även de mycket energi. De lekmiljöer som barn väljer för lek påverkas av många faktorer. Utifrån resultatet och tidigare forskning kan de största faktorerna vara vuxnas förväntningar på barns lek, deras närvaro vid barns lek och i deras lekmiljö.

,

In today's urban environments, we design well-planned and detailed programmed play areas for children. These play areas are called playgrounds and they are created according to adults' safety demands and design preferences. Previous research shows a decrease in outdoor play for children. Outdoor play is important for children's development, social ability and mental and physical health. Research shows the positive impact of play and nature on the well-being of children and young people. As densification of urban areas continues, children move further away from play and nature, which can be seen as a major problem. In order to study children's play, an observational study has been made of three playgrounds in Uppsala. This is to gain a better picture of how children use more free and more programmed play areas. The study shows that children generally play on the programmed play area. The play is usually shaped according to the play equipment on site and the conditions we as adults give the children based on the playgrounds design. In most cases through the study children's play took place in the company of adults, which probably affects both choice of place for play and the play that took place. The children who played in a natural environment or those with a great variety of play showed the most energy and joy of activity. Children in the company of other children also showed a lot of energy. Children’s choice of play environments are influenced by many factors. The biggest factors are considered to be adults' expectations of children's play, their constant presence around and in children's play and in their play area.

Main title:Lekmiljöer som uppskattas av barn
Subtitle:en observationsstudie i Uppsala
Authors:Beckman, Disa
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:barn, lekmiljöer, lekplatser, barnvänlig stad, barnperspektiv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500174
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500174
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Nov 2020 12:07
Metadata Last Modified:24 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page