Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Vera Linn, 2022. Dagvattenhantering som ger mervärden : en undersökning av två dagvattenanläggningar i Uppsala kommun. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Växande städer och ökad nederbörd är ett faktum i dagens samhälle och dagvattenhantering har därför blivit en allt viktigare del av stadsplaneringen. Städernas hårdgjorda ytor försvårar dagvattnets infiltration i marken och risken för översvämningar ökar. Dessutom leder dagvattnet med sig oönskade föroreningar från urbana miljöer till mottagande vattendrag, sjöar och hav. På grund av ökad efterfrågan tillsammans med höga markpriser, har ett skifte i fokus skett inom planering av dagvattenhantering, från att endast leda bort, fördröja och rena vatten, till att bidra med mervärden och berika stadsmiljön. Denna studie undersökte hur värden prioriterades vid planeringen av två dagvattenanläggningar i Uppsala, anlagda 2004 och 2021, samt vilka värden som gick att utläsa hos de färdiga anläggningarna. De mervärden som undersöktes låg inom kriterier för estetiska, sociala och ekologiska värden, baserade på teorier av Ian Thompson (2000a, b, 2014), Nick Robinson (2016) samt information om ekologisk och social hållbarhet. Utifrån kriterierna skapades ett analysprotokoll som användes för att identifiera mervärden i de två dagvattenanläggningarna. Detta analysprotokoll kan även användas vid undersökning av mervärden i andra projekt inom landskapsarkitektur. Resultatet av undersökningen indikerade att båda anläggningarna hade mervärden inom alla kriterier, men i den nyare lades ett större fokus på mervärden redan i planeringsskedet än i den äldre. Vidare indikerar undersökningen att framtida arbeten med mervärden kan bidra till hållbara miljöer för människa och natur.

,

As cities are expanding, and increased precipitation is a fact in today's society, stormwater management has become an important part of urban planning. The natural infiltration of stormwater is inhibited by paved surfaces of our cities, which increases the risk of flooding. In addition, stormwater carries unwanted pollutants from urban environments to receiving waterways, lakes and seas. Due to increased demand and high land prices, there has been a shift in focus, and stormwater management has gone from only diverting, delaying and purifying water, to contributing with added values and enriching the urban environment. This study examined how values were prioritized in the planning of two stormwater facilities in Uppsala, built in 2004 and 2021, and whether the values were visible at the completed facilities. The added values examined were within criteria for aesthetic, social and ecological values, based on theories by Ian Thompson (2000a, b, 2014), Nick Robinson (2016) and information on ecological and social sustainability. Based on the criteria, an analysis protocol was created which was used to identify added values in the two stormwater facilities. This analysis protocol can also be used when examining added values in other projects in landscape architecture. The results of the study indicated that both facilities had added values within all criteria, but in the newer one a greater focus was placed on added values during the stage of planning than in the older one. Furthermore, the study indicates that future work with added values can contribute to sustainable environments for humans and nature.

Main title:Dagvattenhantering som ger mervärden
Subtitle:en undersökning av två dagvattenanläggningar i Uppsala kommun
Authors:Karlsson, Vera Linn
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Eriksson, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2022
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dagvattenanläggning, dagvattendamm, dagvattenhantering, dagvattenpark, hållbar utveckling, mervärden, mångfunktionell dagvattenhantering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500356
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500356
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Jun 2022 08:27
Metadata Last Modified:08 Jun 2022 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics