Home About Browse Search
Svenska


Eurenius, Rebecca, 2024. Skogslekplatsen : ett idéförslag för en lekmiljö i Hammarbyskogen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Med förtätning av städer riskerar grönområden att minska i storlek och antal. Det kan leda till sämre förutsättningar för barns lek, vilket kan påverka deras hälsa och utveckling negativt. Att vistas eller leka i naturen har visats sig ha flera positiva effekter. Syftet med detta arbete är att belysa lekvärden i stadsnära natur genom att gestalta en temalekpark i Hammarbyskogen som ligger i Stockholm.

Olika metoder användes under arbetet för att ta fram en gestaltning. Research by design användes som övergripande metod och gav struktur åt arbetsprocessen. För att få en större förståelse för barns lek genomfördes litteraturstudier. Flera inventeringar och analyser genomfördes i arbetsområdet vilket gav god förståelse för platsen. Under gestaltningsprocessen skissade jag på flera olika idéer och lösningar, samt studerade referensobjekt. En utvärdering av förslaget genomfördes med en expert inom ämnet vilket ledde till en omarbetning av gestaltningen. Förslaget tar vara på platsens topografi och förstärker lektillfällen med mindre och större tillägg. Olika lekmiljöer som är inspirerade av skogens små delar förstoras upp och sprids ut i området, så som stora klätterkottar och svampar med sittplatser. Träd beskärs så att de blir bättre klätterträd och kojor byggs.

Gestaltningen visar hur en lekmiljö kan gestaltas för att skapa höga lekvärden, samtidigt som stor hänsyn tas till den befintliga miljön. Naturen bidrar med många fördelar och genom att skapa en lekmiljö som är anpassad efter den befintliga naturen, bevaras de egenskaperna. Genom att aktivera Hammarbyskogen som lekmiljö kan området skyddas från att bli exploaterat i framtiden. Det kan locka fler föräldrar att ta med sig barnen ut i naturen, vilket på sikt kan stärka banden till miljö och natur, och därmed en framtida omsorg om vår livsmiljö.

,

With the densification of cities, green areas risk decreasing in size and number. This can lead to poorer conditions for children to play, which can negatively affect their health and development. To be in or play in nature has been shown to have several positive effects. The purpose of this work is to highlight the value of play in nature close to the city by creating a themed play park in Hammarbyskogen, which is in Stockholm.

Different methods were used during the creation of this thesis. Research by design was used as an overall method and gave structure to the work process. Literature studies were carried out to gain a greater understanding of children's play. Several inventories and analyzes were performed in the work area, which gave a good understanding of the site. I sketched several different ideas and solutions, as well as studied reference objects during the design process. An evaluation of the proposal was carried out in an interview with a play expert, which led to a revision of the design. The proposal takes advantage of the site's topography and enhances play opportunities with smaller and larger additions. Various play environments that are inspired by the small parts of the forest are enlarged and spread out in the area, such as large climbing cones and mushrooms with seats. Trees are pruned so that they become better climbing trees and huts are built.

The design shows how a play environment can be designed to create high play values, while taking great account of the existing environment. Nature contributes many advantages and by creating a playscape that is adapted to the existing nature, those characteristics are preserved. By activating Hammarbyskogen as a play environment, the area can be protected from being exploited in the future. It can attract more parents to take their children out into nature, which in the long run can strengthen ties to the environment and nature, and thus future care for our living environment.

Main title:Skogslekplatsen
Subtitle:ett idéförslag för en lekmiljö i Hammarbyskogen
Authors:Eurenius, Rebecca
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:Åkerblom, Petter and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2024
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Lekmiljö, naturlek, landskapsarkitektur, temalekplats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500693
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500693
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2024 08:39
Metadata Last Modified:02 Mar 2024 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics