Home About Browse Search
Svenska


Kalantari, Sanaz and Toprak, Rana, 2023. The grass is always tastier on the fruitful side : exploring the potentials, opportunities and challenges of urban food production: a case study of Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
15MB

Abstract

Urbanization has globally led to economic and infrastructural growth but has also resulted in environmental degradation, decreased access to fertile agricultural land, increased food demand, and fragmentation of essential ecosystems. These challenges are prevalent in Swedish cities, including Uppsala, where green spaces are predominantly covered by lawns. Concurrently, there is a growing interest in urban food production in Uppsala, with the municipality aiming to promote urban and rural agriculture and examine its feasibility through a political task in the 2023 Goals and Budget. Despite increased awareness of the need for urban food production, there is a significant gap between ambition and infrastructure for promoting it at the municipal level.

This thesis explores the opportunities and challenges in planning, establishing, and managing urban food production on a municipal level, with a focus on transforming lawns into productive urban spaces that can address the human-nature dissociation through the lens of “Extinction of Experience”; a theory which explores human-nature disconnection, where individuals are less likely to value, preserve, and protect the environment, thus exacerbating environmental degradation. We seek to map the complexity of the issue by studying the experience, ambitions and reflections of municipal actors and the potential of urban food production as a pathway to reverse the "Extinction of Experience" by examining the case of Ultuna Permakultur, an urban food production initiative. It is within this context that our thesis is framed.

The findings of this thesis demonstrate that planning and anchoring aspects are the primary concerns within the municipal sector regarding the longevity and sustainability of urban food production in Uppsala. The possibilities and challenges are found to be determined by land ownership and land use, with public spaces presenting the most obstacles due to their public nature, especially for commercial purposes. Examples of solutions from other municipalities where these challenges have been partially overcome are agreements with associations and the regulation of accessibility through official documents and municipal coordination roles for cultivation. However, other land use e.g. vacant land holds greater potential for conversion into food-producing environments than public land. The results also indicate that integrating food production into urban spaces, including public lawns can promote self-sufficiency, foster a deeper connection with nature, and potentially reverse the “Extinction of Experience”. If properly planned and anchored, these initiatives can serve as catalysts for community-building, education, and sustainable transformation, promoting environmentally conscious behaviors to address broader societal issues.

Municipalities can play a vital role by actively supporting local initiatives, providing necessary infrastructure, and adopting proactive sustainability measures for urban food production within Uppsala's urban and peri-urban boundaries that can address the conflicts arising from urbanization, population growth, and increasing food demand. As landscape architects and planners, we bear the responsibility to promote sustainable planning and design, acting as catalysts for necessary social and environmental transformations. By taking proactive action rather than waiting for crises, we can pave the way towards a more resilient and sustainable future.

,

Urbaniseringen har globalt lett till ekonomisk och infrastrukturell tillväxt men har också resulterat i miljöförstöring, minskad tillgång till bördig jordbruksmark, ökad efterfrågan på mat och fragmentering av viktiga ekosystem. Dessa förluster utmanar även svenska städer, inklusive Uppsala, där grönområden till övervägande del domineras av gräsmattor. Samtidigt finns ett växande intresse för urban matproduktion i Uppsala, där kommunen har som mål att främja stads- och byodling och undersöka dess genomförbarhet genom ett politiskt uppdrag i Mål och budget 2023. Trots ökad medvetenhet om behovet av urban matproduktion finns det en betydande klyfta mellan ambition och infrastruktur för att främja frågan på kommunal nivå.

Denna uppsats utforskar möjligheterna och utmaningarna i att planera, etablera och förvalta urban matproduktion på kommunal nivå, med fokus på urbana gräsmattors omvandling till produktiva miljöer som kan ta itu med dissociationen mellan människa och natur genom linsen "Extinction of Experience"; en teori som utforskar frånkoppling mellan människa och natur, där individer är mindre benägna att värdera, bevara och skydda miljön, vilket i sig eskalerar miljöförstöringen. Vi försöker kartlägga frågans komplexitet genom att studera kommunala aktörers erfarenheter, ambitioner och reflektioner och potentialen för urban matproduktion som en väg framåt för att vända "Extinction of Experience" genom att undersöka fallet med Ultuna Permakultur, ett urbant matproduktions-initiativ. Det är i detta sammanhang som vår uppsats utformas.

Resultaten av denna uppsats visar att planerings- och förankringsaspekter utgör de primära farhågorna inom den kommunala sektorn vad gäller försäkringen av livslängden och hållbarheten av urbana matproduktionsprojekt i Uppsala. Möjligheterna och utmaningarna visar sig bestämmas till hög grad av markägande och markanvändning, där allmänna platser medför de flesta hindren på grund av sin offentliga karaktär, särskilt i kommersiella ändamål. Exempel på lösningar från andra kommuner där dessa utmaningar delvis överkommits är avtal med föreningar och reglering av tillgänglighet genom styrdokument och kommunala odlingssamordningsroller. Även annan markanvändning t.ex. markreserver har visat sig ha större potential för omvandling till matproducerande miljöer än på allmänna platser.

Resultaten indikerar också att integrering av matproduktion i urbana miljöer, inklusive allmänna gräsmattor, kan främja självförsörjning, samt en djupare koppling till naturen och potentiellt vända "Extinction of Experience". Om ordentligt planerade och förankrade kan dessa initiativ fungera som katalysatorer för gemenskapsbyggande, utbildning och hållbar omställning, samt främja miljömedvetna beteenden för att ta itu med bredare samhällsfrågor.

Kommuner kan spela en viktig roll genom att aktivt stödja lokala initiativ, tillhandahålla nödvändig infrastruktur och anta proaktiva hållbarhetsåtgärder för urban matproduktion inom Uppsalas stads- och stadsnära gränser för att hantera de konflikter som uppstår från urbanisering, befolkningstillväxt och ökande efterfrågan på mat. Som landskapsarkitekter och planerare bär vi ett stort ansvar för att främja hållbar planering och design, och bör agera som katalysatorer för nödvändiga sociala och miljömässiga förändringar. Genom att vidta proaktiva åtgärder snarare än att vänta på fler kriser kan vi bana väg mot en mer motståndskraftig och hållbar framtid.

Main title:The grass is always tastier on the fruitful side
Subtitle:exploring the potentials, opportunities and challenges of urban food production: a case study of Uppsala
Authors:Kalantari, Sanaz and Toprak, Rana
Supervisor:Hedblom, Marcus
Examiner:Qviström, Mattias and Butler, Emma
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Urbanization, grass lawns, urban agriculture, food production, Uppsala, Ultuna Permakultur, municipal sector, planning, establishing, management, ecosystems, human-nature connectedness, extinction of experience, top-down, bottom-up, landscape architecture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500613
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500613
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:29 Jun 2023 06:07
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics